Kurs AVÅ23Z

Aktivitet och ätande

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Det övergripande målet är att den studerande självständigt uppnår en bredare kompetens inom vård av äldre som krävs för att kunna identifiera funktions- och aktivitetsförmåga relaterat till ätande. Vidare ska den studerande planera och genomföra vårdinsatser baserade på den äldres fysiska och psykiska förutsättningar med hänsyn tagen till miljö, kultur och etik.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

  • problematisera centrala begrepp gällande aktivitet och rehabilitering samt ätande och nutrition i äldrevården
  • reflektera över funktionsnedsättningar, aktivitet och rehabiliteringsprocessen i relation till livskvalitet
  • analysera och tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt för att stödja aktivitet och delaktighet avseende äldre med fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar samt kommunikationsproblem
  • analysera och värdera komplexa problem relaterat till ätande, nutrition och aktivitet för äldre utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt ett evidensbaserat, och etiskt förhållningssätt
  • analysera och värdera mätinstrument vid olika funktionsnedsättningar
  • värdera evidens inom ett område utifrån statistiskt underlag i vetenskapliga studier för att kunna argumentera för förbättringsarbete inom aktivitet och ätande hos äldre
  • diskutera sjuksköterskans ansvar att initiera och verka för samverkan med annan personal utifrån gällande regelverk.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad samt yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36CY
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.