Kurs ASA27E

Socialt arbete i skolan - skolan som en arena för stöd och utveckling

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupad kunskap om aktuell nationell och internationell forskning om barn och unga i utsatta livssituationer samt om elevhälsans och skolkuratorns möjligheter att stödja barn
  • redogöra på ett fördjupat sätt för skolsociala utvecklingsinsatser på individ-, grupp- och organisationsnivå
  • visa fördjupad kunskap om skydds- och riskfaktorer i barns och ungas utveckling, uppväxt och villkor.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för och analysera barns och ungdomars olika förutsättningar, levnadsvillkor och behov av stöd och insatser
  • tillämpa och integrera olika teorier med relevans för skolsocialt arbete på ett fördjupat sätt
  • föreslå lämpliga insatser utifrån relevanta vetenskapliga, psykosociala och etiska aspekter med utgångspunkt i barnets behov och skolans organisatoriska ramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • reflektera över hur elevhälsans arbetsfält kan utvecklas genom att identifiera möjliga styrkor och kunskapsbehov inom området
  • reflektera kritiskt över hur olika psykosociala metoder kan användas i samtal inom skolans organisation och i det skolsociala arbetet med barn och unga
  • visa förståelse för betydelsen av ett professionellt förhållningssätt vid bemötande av barn och unga, och i samverkan med andra.