Kurs AS4004

Afrikanska studier: Examensarbete för masterexamen

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Afrikanska studier

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa på fördjupad kunskap inom något av de områden som förekommer inom Afrikanska studier, inbegripet fördjupade och avancerade metod- och teorikunskaper inom området såväl som mycket goda insikter i det valda områdets aktuella forskningsfrågor
  • visa förmåga att utifrån en problemställning med hög grad av självständighet söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • med högt ställda krav på självständighet, och inom givna tidsramar genomföra en omfattande vetenskaplig studie som bygger på relevant och aktuell forskningsanknytning, tydlig metod- och teorianknytning samt argumentation som vilar på kvalificerade analyser
  • skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat samt för den kunskap och argumentation som ligger till grund för dessa slutsatser med högt ställda krav på kommunikationsförmåga
  • diskutera de egna resultatens förtjänster och begränsade räckvidd i förhållande till forskningsläge och vidare vetenskaplig debatt
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden i form av konstruktiv respons.