Kurs APG27Y

Verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VAL)

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa sådana fördjupade ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för den egna undervisningen och i relation till verksamhetens mål,
 • visa förmåga att möta eleverna i den egna undervisningen genom att utgå från elevernas utveckling, intressen och behov (inklusive specialpedagogiska) samt frågor om identitet, sexualitet och relationer,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning utifrån gällande styrdokument, ämnesdidaktiska val och relevant forskning, i syfte att främja alla elevers lärande och utveckling,
 • visa förmåga att med ett kritiskt förhållningssätt utifrån ämnesdidaktiska och specialpedagogiska överväganden använda digitala resurser i undervisningen samt beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att självständigt och kritiskt analysera, diskutera och reflektera över egen och andras undervisning i relation till utbildning för hållbar utveckling och professionellt lärarskap,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet mänskliga rättigheter, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv samt grundläggande demokratiska värderingar,
 • visa förmåga att i överensstämmelse med skolans värdegrund samarbeta och utveckla goda relationer med elever, medarbetare i den pedagogiska verksamheten och vårdnadshavare,
 • visa förmåga till etiskt och professionellt förhållningssätt vid bedömning och dokumentation av elevers kunnande samt förmåga att stödjande kommunicera med elever om bedömning,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för elevers lärprocesser samt bidra konstruktivt i det kollegiala samarbetet,
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten, självständigt och tillsammans med andra, utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Antagen till VAL-utbildning
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FV7
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig