Kurs APG27Y

Verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VAL)

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa sådana fördjupade ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för den egna undervisningen och i relation till verksamhetens mål,
  • visa förmåga att möta eleverna i den egna undervisningen genom att utgå från elevernas utveckling, intressen och behov (inklusive specialpedagogiska) samt frågor om identitet, sexualitet och relationer,
  • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning utifrån gällande styrdokument, ämnesdidaktiska val och relevant forskning, i syfte att främja alla elevers lärande och utveckling,
  • visa förmåga att med ett kritiskt förhållningssätt utifrån ämnesdidaktiska och specialpedagogiska överväganden använda digitala resurser i undervisningen samt beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för den pedagogiska verksamheten,
  • visa förmåga att självständigt och kritiskt analysera, diskutera och reflektera över egen och andras undervisning i relation till utbildning för hållbar utveckling och professionellt lärarskap,
  • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet mänskliga rättigheter, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv samt grundläggande demokratiska värderingar,
  • visa förmåga att i överensstämmelse med skolans värdegrund samarbeta och utveckla goda relationer med elever, medarbetare i den pedagogiska verksamheten och vårdnadshavare,
  • visa förmåga till etiskt och professionellt förhållningssätt vid bedömning och dokumentation av elevers kunnande samt förmåga att stödjande kommunicera med elever om bedömning,
  • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för elevers lärprocesser samt bidra konstruktivt i det kollegiala samarbetet,
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten, självständigt och tillsammans med andra, utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.