Kurs APG242

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för förskollärare

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa förståelse för den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för den pedagogiska verksamheten
  • visa fördjupad kunskap om och förmåga att använda sig av centrala vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv i diskussionen om förskolläraryrkets vetenskapliga grund i allmänhet och om undervisning och lärande i förskolan i synnerhet
  • visa kunskaper om kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och metoder samt förhållandet mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • visa förmåga att kritiskt granska utbildningsvetenskapliga texter utifrån vetenskapsteoretiska frågeställningar
  • visa förmåga att argumentera för egna ställningstaganden i utbildningsvetenskapliga frågor utifrån vetenskaplig grund
  • visa sådan språkfärdighet som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt i tal och skrift argumentera för sin förståelse av dessa
  • visa fördjupad kunskap om forskningsetiska frågeställningar.