Kurs APG242

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för förskollärare

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 18, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa förståelse för den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för den pedagogiska verksamheten
  • visa fördjupad kunskap om och förmåga att använda sig av centrala vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv i diskussionen om förskolläraryrkets vetenskapliga grund i allmänhet och om undervisning och lärande i förskolan i synnerhet
  • visa kunskaper om kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och metoder samt förhållandet mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • visa förmåga att kritiskt granska utbildningsvetenskapliga texter utifrån vetenskapsteoretiska frågeställningar
  • visa förmåga att argumentera för egna ställningstaganden i utbildningsvetenskapliga frågor utifrån vetenskaplig grund
  • visa sådan språkfärdighet som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt i tal och skrift argumentera för sin förståelse av dessa
  • visa fördjupad kunskap om forskningsetiska frågeställningar.
Startar och slutar:
vecka 18, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Sociala relationer, konflikter och makt i förskolan och förskoleklassen (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DG2
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig