Kurs AB1031

Professionell utveckling - genom fokus på kollektivt lärande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kompetens för att på arbetsplatser arbeta effektivt med kollektiv utveckling på individ, grupp och organisationsnivå, genom att använda sig av teorier kring lärande som grund för sitt agerande. Kursen utgår från ett samband mellan kollektiv utveckling, lärande och förändring.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Beskriva hur olika beteenden och metoder kan skapa förutsättningar för kollektiv utveckling (1)
  • Diskutera grundläggande teori, behov och åtgärder för att främja individens lärande (2)
  • Beskriva olika sätt att främja kollektiv utveckling på gruppnivå (3
  • Beskriva olika sätt att främja kollektiv utveckling på organisationsnivå (4)
  • Diskutera kursens innehåll och relatera till egna erfarenheter och värderingar (5)
  • Sammanfatta och motivera hur kollektiv utveckling på en arbetsplats kan främjas, med stöd i litteraturen och kursens innehåll som helhet (6)