Kurs AB1001

Professionell distanskommunikation

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall den studerande visa förmåga att relatera relevant forskning och teorier till egna erfarenheter och reflektera kring detta, inom områdena:

· grupputveckling på distans
· tekniker för kommunikation på distans
· professionell kommunikation i samband med verksamhetens effektivitet, kvalitet och utveckling, i verksamheter där kommunikation sker på distans.

Med professionell menas ett förhållningssätt som innebär en ständig strävan att ledas av det som, på kort och lång sikt, gagnar verksamheten och inte bara de egna behoven, känslorna eller impulserna.
Med distans menas i första hand geografiskt avstånd mellan medarbetare i en grupp.