Ämnesbehörigheter vid antagning till KPU

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - program för ämneslärare.

För att antas till KPU, krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt relevanta ämneskunskaper. Kraven på ämneskunskaper skiljer sig åt beroende på ditt val av inriktning. 

För inriktning 7-9 och ämnesbehörighet i två ämnen krävs 90 hp + 60 hp alternativt i tre ämnen 90hp + 45hp +45hp och för inriktning gymnasiet krävs ämnesbehörighet i 120 hp + 90 hp.

För sökande med ämnesbehörighet i endast ett ämne krävs ämnesstudier motsvarande 90 hp för årskurs 7-9 och 120 hp för gymnasium. 

I nedanstående tabell listas de valbara ämnena utifrån inriktning med de kraven som ska ingå i dina redan befintliga ämneskunskaper.

 

Ämne 7-9 Gymnasiet Kommentarer

Bild

Följande områden ska ingå:

Bildframställning, redskap för bildframställning och bildanalys.

Delar/moment som kan ingå i ämnesinnehållet:

Bildframställning

- Bild-konst- och kommunikationsteori med fokus på skolans kultur, samt visuell retorik

- Kombinationer av bild, ljud och text i bildskapande

- Installationer

- Digital bearbetning av bilder

- Etik och värderingar

- Design

Redskap för bildframställning

- Former, färger och bildkompositioner

- Material och verktyg

- Två- och tredimensionellt arbete

- Digitala verktyg

Bildanalys

- Frågor som identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer

- Massmediebilders budskap och påverkan

- Samtida konst och dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen

- Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning

- Konst-, kultur- eller idéhistoria

- Visuell kommunikation

- Bildkommunikation Bildvetenskapliga teorier

Följande områden ska ingå:

Bildframställning och gestaltning, form, bildanalys.

Delar/moment som kan ingå i ämnesinnehållet:

Bildframställning och gestaltning

- Arbete med konstnärliga processer

- Praktiskt bildarbete och konstnärliga kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder, färgteorier och färgsystem

- Bildspråkliga teorier, grundläggande kommunikationsteorier

- Marknadsföring

- Grafisk formgivning

Form

- Betraktande analys och tolkning av olika typer av två- och tredimensionell form

- Begrepp för samtal om form och formgivning utifrån olika perspektiv t.ex. färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder

- Skulptur- och formgivningsprocesser

- Produktion i form av två- och tredimensionella tekniker med nya och traditionella material metoder och medier

- Formens användningsområden och kommunikation

- Lagar och bestämmelser, upphovsrätt och arbetsmiljö

- Design

- Arkitektur och konst i privata och offentliga rum

Bildanalys

- Bildsamtal ur olika perspektiv t.ex. färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder

- Betraktande analys och tolkning av olika visuella framställningar

- Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild

- Bilders funktioner och användningsområden

- Skillnaden mellan olika genrer

- Visuell kommunikation

- Bildkommunikation

- Bildvetenskapliga teorier

Förslag på utbildningar som kan vara behörighetsgivande för KPU, dock med behov av kompletteringar inom vissa områden:

Fil kand i bild, Fil mag i bild, Fil mag i konstvetenskap, Fil kand i Fine Arts, Fil Mag i Fri konst, Svenska yrkeshögskolan i Finland (godkänns av Konstfack som 90 hp i Bild).

Designutbildningar, Illustratörutbildningar på högskolenivå samt högskoleexamen i fri konst.

Har student läst bild I (A), II (B) och III (C) och IV (D) kurser vid en svensk högskola eller universitet är de behöriga. Bild med didaktisk inriktning i samma ordning enligt ovan utgör samma behörighet. Kurser lästa inom ramen för en annan lärarutbildning i Sverige utgör behörighet.  

Ämnesinnehållet i ämnet ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Biologi

Följande områden ska ingå:

Fysiologi, cellbiologi, ekologi, evolution, genetik, biologins metoder och bioteknik eller motsvarande.

Artkunskap om svenska växter och djur (floristik och faunistik) ska ingå i ämnesinnehållet.

Följande områden ska ingå:

Fysiologi, cellbiologi, ekologi, evolution, genetik, biologins metoder och bioteknik eller motsvarande.

Artkunskap om svenska växter och djur (floristik och faunistik) ska ingå i ämnesinnehållet.

Förslag på utbildningar som kan vara behörighetsgivande för KPU, dock med behov av kompletteringar inom vissa områden:

Fil. kand resp fil.mag. i biologi, Civilingenjör med inriktning mot biologi, Biomedicin, Molekylärbiolog, Jägmästare, Apotekare, Husdjur/Agronom, Infektionsbiologi.

Biologi 90 hp alt 120 hp lästa inom annan svenska lärarutbildning ger behörighet. I övrigt bör bedömning av tidigare studier gå till ämnesansvarig i biologi.

Ämnesinnehållet i ämnet ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Engelska

Följande områden ska ingå:

Muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik/språkstruktur, engelskspråkig kultur och litteratur.

Ämnesinnehåll som i huvudsak ska ingå:

Muntlig och skriftlig språkfärdighet

- Fonetik, uttal och intonation

- Kontrastiva moment

- Olika texttyper och genre

- Referenshantering

Grammatik/Språkstruktur

- Grammatik

- Lingvistik (inklusive syntax och semantik)

Engelskspråkig kultur

- Olika kulturer, levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används

- Engelskspråkiga samhällens idé och litteraturhistoriska utveckling

Litteratur

- Skönlitteratur och dramatiserad form

- Litteraturteori

Följande områden ska ingå:

Muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik/språkstruktur, engelskspråkig kultur och litteratur

Ämnesinnehåll som i huvudsak ska ingå:

Muntlig och skriftlig språkfärdighet

- Fonetik, uttal och intonation

- Kontrastiva moment

- Olika texttyper och genre

- Referenshantering

Grammatik/Språkstruktur

- Grammatik

- Lingvistik (inklusive syntax och semantik)

Engelskspråkig kultur

- Olika kulturer, levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används

- Engelskspråkiga samhällens idé och litteraturhistoriska utveckling

Litteratur

- Skönlitteratur och dramatiserad form

- Litteraturteori

Förslag på utbildningar som kan vara behörighetsgivande för KPU, dock med behov av kompletteringar inom vissa områden:

Fil. kand, fil.mag i engelska.

Utländska studier i språket om minst 120/ 90 hp måste kompletteras med sk. kontrastiva moment, 7,5 hp.

Har student Engelska I (A), II (B) och III (C) och IV (D) kurser lästs vid svensk högskola eller universitet är behöriga om kontrastiva moment om 7,5hp finns med.

Engelska med didaktisk inriktning i samma ordning enligt ovan utgör samma behörighet. Kurser lästa inom ramen för en annan lärarutbildning i Sverige utgör behörighet.   

Ämnesinnehållet i ämnet ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Filosofi

 

Följande områden ska ingå:

Grundläggande teorier rörande: värdefilosofi, språkfilosofi, ontologi och metafysik, epistemologi.

Ämnesinnehåll som i huvudsak ska ingå:

- Existens och vetande

- Verklighetens natur

- Filosofins historia

- Samtida filosofi (1900-taleets filosofi)

- Religionsfilosofi

- Estetik

- Politisk filosofi

- Rättsfilosofi

- Normativa etiska teorier

- Tillämpad etik

- Filosofisk semantik (teorier om språkets funktion och mening)

- Begreppsanalys och argumentationsanalys

- Logisk analys

Förslag på utbildningar som kan vara behörighetsgivande för KPU, dock med behov av kompletteringar inom vissa områden:

Fil kand, fil mag i filosofi.

Har student filosofi, praktisk filosofi eller teoretisk filosofi I (A), II (B) och III (C) och IV (D) kurser lästs vid svensk högskola eller universitet är de behöriga.

Studier från utländska universitet behöver bedömas av ämnesansvarig.

Ämnesinnehållet i ämnet ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Fysik

Följande områden ska ingå:

Mekanik, elektricitetslära, elektromagnetism, termodynamik, kvantfysik, vågrörelselära, klassisk fysik, miljöfysik, modern fysik, astronomi.

Övrigt lämpligt är:

Analytisk mekanik, astronomi, kvantmekanik, kärnfysik, meteorologi, statistisk fysik och fasta tillståndets fysik.

Följande områden ska ingå:

Mekanik, elektricitetslära, elektromagnetism, termodynamik, kvantfysik, vågrörelselära, klassisk fysik, miljöfysik, modern fysik, astronomi.

Övrigt lämpligt ämnesinnehåll för 120 hp är:

Analytisk mekanik, astronomi, kvantmekanik, kärnfysik, meteorologi, statistisk fysik och fasta tillståndets fysik.

Förslag på utbildningar som kan vara behörighetsgivande för KPU, dock med behov av kompletteringar inom vissa områden:


Kand. i fysik, mag. i fysik, master i fysik, Civilingenjör i teknisk fysik Civilingenjör i energiteknik 90 hp alt 120hp lästa vid annan lärarutbildning vid svensk högskola eller universitet är behöriga. Annars behöver bedömning göras av ämnesansvarig.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Historia

Följande områden ska ingå:

Förhistorisk tid fram till ca 1700-tal, industrialisering och samhällsomvandlingar, världskrigen, efterkrigstid till nutid, demokratisering, historievetenskaplig metod och teori samt historiebruk.

Följande områden ska ingå:

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv, kulturhistoria, industrialisering och demokratisering, historievetenskaplig metod och teori samt historiebruk.

Förslag på utbildningar som kan vara behörighetsgivande för KPU, dock med behov av kompletteringar inom vissa områden:

Fil kand, fil mag i historia.

Har student Historia I (A), II (B) och III (C) och IV (D) lästs vid svensk högskola eller universitet är de behöriga. Kurser lästa inom ramen för en annan lärarutbildning i Sverige utgör behörighet.

Ämnesinnehållet i ämnet ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Idrott och Hälsa

Följande områden ska ingå:

Humanbiologi, friluftsliv, rörelse, hälsa, idrottskultur, dans, simning, friluftsliv med orientering samt mål-och nätspel.

Delar/moment som kan ingå i ämnesinnehållet:

- Humanbiologi (t.ex. anatomi, fysiologi)

- Friluftsliv (t.ex. orientering, simning)

- Rörelse (t.ex. dans, bollspel, gymnastik)

- Hälsa (t.ex. kost, kroppsideal, ergonomi, hälsobegreppet)

- Idrottskultur (t.ex. idrottshistoria, idrottspedagogik, idrottssociologi)

Följande områden ska ingå:

Humanbiologi, friluftsliv, rörelse, hälsa, Idrottskultur, dans, simning, friluftsliv med orientering samt mål-och nätspel.

Delar/moment som kan ingå i ämnesinnehållet:

- Humanbiologi (t.ex. anatomi, fysiologi, biomekanik)

- Friluftsliv (orientering, simning, friluftsteknik)

- Rörelse (t.ex. dans, bollspel, gymnastik)

- Hälsa (t.ex. kost, kroppsideal, ergonomi, hälsobegreppet)

- Idrottskultur (t.ex. idrottshistoria, idrottspedagogik, idrottssociologi)

Förslag på utbildningar som kan vara behörighetsgivande för KPU, dock med behov av kompletteringar inom vissa områden:


Idrottspedagog. Idrottsvetenskap. Tränarprogram.  Olika behov av komplettering beroende på när och vad man studerade. Vanliga kompletteringsbehov kan vara metodik, didaktik, AFA, kost, fysiologi. Bedömning behöver göras av ämnesansvarig.

Idrott och hälsa alt. Idrott och hälsa med didaktisk inriktning I (A), II (B) och III (C) och IV (D) lästa vid lärarutbildning svensk högskola eller universitet är student behörig.

Ämnesinnehållet i ämnet ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Kemi

Följande områden ska ingå:

Grundläggande allmän och Oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi, miljökemi eller motsvarande.

Följande ska områden ingå:

Oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi, miljökemi eller motsvarande.

Förslag på utbildningar som kan vara behörighetsgivande för KPU, dock med behov av kompletteringar inom vissa områden:

Kand. i kemi, magister/master i kemi, Civilingenjörsprogram med inriktning mot kemi, Life science, Biomedicin, Bioresursteknik, Apotekare.

Kemi 90hp alt 120 hp lästa vid lärarutbildning svensk högskola eller universitet är behöriga.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Matematik

Följande områden ska ingå:

Taluppfattning och diskret matematik, algebra, geometri, sannolikhetslära och statistik, samband och förändring, analys.

Delar/moment som kan ingå i ämnesinnehållet:

Taluppfattning och diskret matematik

- Metoder för räkning

- Talmängder

- Talområden

- Digital teknik

- Aritmetik

Algebra

- Algebraiska uttryck

- Variabelbegrepp

- Ekvationer

Geometri

- Geometriska objekt

- Skala, likformighet och symmetri

- Area, omkrets och volym

- Geometriska satser och formler

- Tangens

Sannolikhetslära och statistik

- Tabeller, diagram och grafer

- Lägesmått, spridningsmått

- Metoder för att beräkna sannolikhet

- Digitala verktyg

- Statistiska undersökningar

Samband och förändring

- Procenträkning

- Funktioner

- Räta linjens ekvation

- Derivata

- Medelförändring

Analys

- Strategier

- Matematisk formulering av frågeställningar

- Matematiska modeller och modulering

Följande områden ska ingå:

Taluppfattning, algebra och diskret matematik, geometri, samband och förändring, sannolikhetslära och statistik, analys.

Delar/moment som kan ingå i ämnesinnehållet:

Taluppfattning, algebra och diskret matematik

- Metoder för beräkningar

- Digitala verktyg

- Algebraiska uttryck och strukturer

- Tals egenskaper

- Exponentialfunktioner

- Logaritmer och logaritmfunktioner

- Andragradsekvationer

- Polynom

- Trigonometriska begrepp

- Talsystem

- Aritmetik

- Komplexa tal

Geometri

- Fördjupning av geometriska objekt och begrepp

- Metoder för mätning och beräkning

- Symmetri

- Användning av klassiska satser

- Tangens

- Vektorer

Samband och förändring

- Fördjupning av procentbegreppet och promille

- Proportionalitet

- Funktioner, grafer

- Andragradsfunktioner, polynomfunktioner

- Derivata

- Integraler

- Primitiv funktion, differentialekvationer

- Medelförändring, förändringsfaktor och index

- Trigonomiska funktioner

- Gränsvärde

Sannolikhetslära och statistik

- Beskrivande statistik

- Statistiska metoder och undersökningar

- Begreppen beroende och oberoende

- Regressionsanalys

- Korrelation och kausalitet

- Lägesmått, spridningsmått och standardavvikelse

- Spelteori

Analys

- Matematiken som verktyg

- Matematiska problem med anknytning till kulturhistoria, privatekonomi, samhällsliv

- Matematikens möjligheter och begränsningar

- Digitala medier och verktyg

- Matematisk modulering

- Matematiska modeller

- En- och flervariabelanalys

Förslag på utbildningar som kan vara behörighetsgivande för KPU, dock med behov av kompletteringar inom vissa områden:

Fil. Kand, fil mag i matematik, vissa ingenjörsutbildningar.

Matematik alt. Matematik med didaktisk inriktning I (A), II (B) och III (C) och IV (D) lästa vid annan lärarutbildning svensk högskola eller universitet eller annan lärarutbildning är behöriga.

Annars bör tidigare studier bedömas av ämnesansvarig.

Ämnesinnehållet i ämnet ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Moderna språk: Franska, Spanska och Tyska

Följande områden ska ingå:

Muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik/språkstruktur, språkets kultur, litteratur.

 

 

Följande områden ska ingå:

Muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik/språkstruktur, språkets kultur, litteratur, språkvetenskap/lingvistik.

Förslag på utbildningar som kan vara behörighetsgivande för KPU, dock med behov av kompletteringar inom vissa områden:

Utländska studier i språket om minst 120/ 90 hp, måste kompletteras med sk. kontrastiva moment (i regel översättning och grammatik),7,5 hp. Studier i översättning och journalism kan också vara en grund för komplettering.

Har student modernt språk I (A), II (B) och III (C) och IV (D) kurser lästs vid svensk högskola eller universitet är de behöriga. Modernt språk med didaktisk inriktning i samma ordning enligt ovan utgör samma behörighet. Kurser lästa inom ramen för en annan lärarutbildning i Sverige utgör behörighet.

Ämnesinnehållet i ämnet ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Naturkunskap

 

Följande områden ska ingå:

120 hp inom biologi, fysik, kemi och geovetenskap.

I biologi ska följande ingå: ekologi, fysiologi, genetik, evolution.

I kemi ska följande ingå: oorganisk kemi, organisk kemi, biokemin.

I fysik kan följande ingå t ex astronomi, energi, mekanik.

I geovetenskap kan följande ingå t ex geologi, marklära, meterologi.

Observera att ämnesstudier som ingått i lärarexamen i ett ämne inte kan användas för ytterligare ett ämne, här Naturkunskap.

Naturkunskap alt. Naturkunskap med didaktisk inriktning I (A), II (B) och III (C) och IV (D) lästa vid svensk högskola eller universitets lärarutbildning är behöriga.

Bedömning måste göras av ämnesansvarig.

Ämnesinnehållet i ämnet ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Religion

Följande områden ska ingå:

Etik, religionshistoria inklusive världsreligionerna kristendom, islam, hinduism, buddhism och judendom.

Perspektiv som med fördel kan ingå i ämnesstudierna:

- Variationer inom religiösa traditioner Levd religion i samtiden

- Nya religiösa rörelser, privatreligiositet och sekularitet

- Etik i relation till religion & livsåskådning

- Religion och samhälle

- Mångkulturalitet/interkulturalitet

- Genus, identitet och sexualitet

- Religion, etik och existentiella frågor i populärkultur

- Religionsvetenskapliga och etiska teorier och metoder

Följande områden ska ingå:

Etik, religionshistoria inklusive världsreligionerna kristendom, islam, hinduism, buddhism och judendom.

Perspektiv som med fördel kan ingå i ämnesstudierna:

- Variationer inom religiösa traditioner

- Levd religion i samtiden

- Nya religiösa rörelser, privatreligiositet och sekularitet

- Etik i relation till religion & livsåskådning

- Religion och samhälle

- Mångkulturalitet/interkulturalitet

-  Genus, identitet, sexualitet. Intersektionalitet

- Religion, etik och existentiella frågor i populärkultur

- Religion och vetenskap

- Religionsvetenskapliga och etiska teorier och metoder

Förslag på utbildningar som kan vara behörighetsgivande för KPU, dock med behov av kompletteringar inom vissa områden:

Fil kand, fil mag religionsvetenskap, teol kand i religions- vetenskap/teologi.

Religion alt. Religion med didaktisk inriktning I (A), II (B) och III (C) och IV (D) lästa vid svensk högskola eller universitet är behöriga.

Ämnesinnehållet i ämnet ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Samhällskunskap

Följande områden ska ingå:

Politik och processer, information och kommunikation, rättsprocesser/ rättighet och rättsskipning, samhällsekonomi/ nationalekonomi, människan i samhället.

Statsvetenskap minst 60 hp samt Nationalekonomi minst 15 hp. Utöver detta behövs 15 hp inom: statsvetenskap/statskunskap, sociologi, ekonomisk historia, kulturgeografi, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier, Globala studier, rättsvetenskap eller som kan bedömas som motsvarande ämne relevant för ämnet samhällskunskap som undervisningsämne.

Följande områden ska ingå:

Politik och processer, vetenskaplig metod, internationellt perspektiv, information och kommunikation, rättsprocesser/ rättigheter och rättsskipning, samhällsekonomi/ nationalekonomi, människan i samhället.

Statsvetenskap/statskunskap 60 hp och 15 hp i nationalekonomi samt ytterligare 45 hp i något av dessa områden: statsvetenskap/statskunskap, sociologi, ekonomisk historia, kulturgeografi, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier, Globala studier, rättsvetenskap eller motsvarande.

Förslag på utbildningar som kan vara behörighetsgivande för KPU, dock med behov av kompletteringar inom vissa områden:

Pol kand. el. pol.mag. om 30 hp nationalekonomi ingår i studierna.

Samhällskunskap alt. samhällskunskap med didaktisk inriktning I (A), II (B) och III (C) och IV (D) lästa vid svensk högskola eller universitet är behöriga.
Statsvetenskap eller statskunskap 60hp + 15 hp nationalekonomi + 45hp i annat ämne tex. ytterligare hp i statsvetenskap/statskunskap eller sociologi, ekonomisk historia, kulturgeografi, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier, Globala studier, rättsvetenskap eller motsvarande.

Ämnesinnehållet i ämnet ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Specialidrott

 

Följande områden ska ingå:

Kurser i ämnet skall ha såväl djup som relevans för undervisningsämnet. Områden som ska ingå är kurser inom medicin och naturvetenskapliga ämnen (idrottsfysiologi, anatomi, rörelselära, träningslära, idrottsskador och näringslära) och kurser inom samhällsvetenskapliga ämnen (idrottspedagogik, idrottspsykologi och ledarskap/coaching) samt idrottens didaktik.

Utöver detta krävs särskild behörighet:

Minst 400 poäng godkända kurser från gymnasiets ämne Specialidrott alternativt minst tre års dokumenterad idrottserfarenhet på elitnivå (även junior) inom någon av Riksidrottsförbundets Specialidrottsförbund alternativt dokumenterad tränar-/ledarerfarenhet på elitnivå (lägst junior) om minst 2 år.

Förslag på utbildningar som kan vara behörighetsgivande för KPU, dock med behov av kompletteringar inom vissa områden:

Tränarprogrammet Idrottspedagog programmet, Idrottsvetenskapliga programmet, tränar-/coachingprogram, Elittränarutbildningen (ETU).

Olika behov av komplettering beroende på när och vad som läst tidigare.

Ämnesinnehållet i ämnet ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Svenska

Följande områden ska ingå:

Läsa och skriva, tala, lyssna och samtala, litterära texter/ litteraturvetenskap, språkbruk.

För 120 hp eller 90 hp ska följande ingå: litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk. För 120 hp ska minst 45 hp utgöras av vardera område. För 90 hp (endast åk 7-9) ska minst 30 hp utgöras av vardera område.

Följande områden ska ingå:

Litteratur, retorik, skrivande, språkbruk.

För 120 hp eller 90 hp ska följande ingå: litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk. För 120 hp ska minst 45 hp utgöras av vardera område. För 90 hp (endast åk 7-9) ska minst 30 hp utgöras av vardera område.

Svenska alt. Svenska med didaktisk inriktning I (A), II (B) och III (C) och IV (D) lästa vid svensk högskola eller universitet är behöriga.

Övriga tidigare studier bör bedömas av ämnesansvarig.

Ämnesinnehållet i ämnet ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Svenska som andraspråk

Följande områden ska ingå:

Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv/ sociolingvistik, andraspråksutveckling, svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv.

 

Delar/moment som kan ingå i ämnesinnehållet:

Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv/ Sociolingvistik

- Språksociologisk terminologi

- Migration, språkpolitik och mångkultur

- Nyanländas lärande, mottagande, kartläggning

- Pedagogisk planering

- Interkulturalitet

- Språkutveckling

Andraspråksutveckling

- Skriftligt och muntligt

- Flerspråkighet

- Läs- och skrivsvårigheter

- Språkutvecklande ämnesundervisning

- Litteraturvetenskap

- Ordkunskap

Svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv

- Grammatik

- Fonetik

- Fonologi

- Semantik

- Bedömning av andraspråkskunskaper

- Språklig analys

Följande områden ska ingå:

Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv/ sociolingvistik, andraspråksutveckling, svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv.

 

Delar/moment som kan ingå i ämnesinnehållet:

Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv/ Sociolingvistik

- Språksociologisk terminologi

- Migration, språkpolitik och mångkultur

- Nyanländas lärande, mottagande, kartläggning

- Pedagogisk planering

- Interkulturalitet

- Språkutveckling

Andraspråksutveckling

- Skriftligt och muntligt

- Flerspråkighet

- Läs- och skrivsvårigheter

- Språkutvecklande ämnesundervisning

- Litteraturvetenskap

- Ordkunskap

Svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv

- Grammatik

- Fonetik

- Fonologi

- Semantik

- Bedömning av andraspråkskunskaper

- Språklig analys

Fil.kand., fil.mag i svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk alt. Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I (A), II (B) och III (C) och IV (D) lästa vid svensk högskola eller universitet är behöriga.

Ämnesinnehållet i ämnet ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Ämne

7-9

Gymnasiet

Kommentarer

Teknik

Följande områden ska ingå:

Människa kommunikation och samhälle, tekniska system och processer, energi, miljö och produktion, elektroteknik- och elektronik.

Delar/moment som kan ingå i ämnesinnehållet:

Människa kommunikation och samhälle

- Hur kulturella föreställningar om teknik kan påverka

- Interaktion mellan teknik och människa

- Drivkrafter bakom teknisk förändring

- Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg

- Teknikens historia

- Teknikteori

Tekniska system och processer

- Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner

- Betydelsen av egenskaper, t.ex. drag- tryck-, hållfasthet vid val av material i tekniska lösningar.

- Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse

- Skiss- och ritteknik (CAD)

- Tekniska lösningar inom informations- och kommunikationsteknik

- Internet och andra globala system

- Designprocesser

Energi, miljö och produktion

- Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser

- Hållbar utveckling

Elektroteknik- och elektronik

- Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter

- Ellära

Följande områden ska ingå:

Människa kommunikation och samhälle, energi och miljö, tekniska system och processer, elektroteknik, material.

Delar/moment som kan ingå i ämnesinnehållet:

Människa, kommunikation och samhälle

- Entreprenörskap och dess villkor

- Teknikens roll med fokus på framtidens teknik och hållbart samhälle

- Digitala medier och programvaror

- Kommunikations- dator- och nätverksteknik

- Programmering

- Teknikens historia

- Interaktion mellan teknik och människa

- Teknikteori

Elektroteknik

- Transmissionssystem

- Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter

- Styr- och reglerteknik

- Material

- Materials tekniska egenskaper

- Ändamålsenlighet

Energi och miljö

- Hållbar utveckling

- Energiomvandling: fission, fusion sol-vind- och vattenkraft.

- Principer och samband för omvandling av elektrisk energi till mekanisk energi och vice versa

- Energiöverföring

Tekniska system och processer

- Teknikutvecklingsprocessens alla delar

- Skiss- och ritteknik (CAD)

- Tekniker och principer för mätning och registrering av prestanda i olika system

- Matematiska modeller och mätteknik

- Inhämtning, analys, redovisning av mätdata

- Produktionssystem

Reglersystem

- Design

Förslag på utbildningar som kan vara behörighetsgivande för KPU, dock med behov av kompletteringar inom vissa områden:

Civilingenjörsexamen, maskinteknisk ingenjörsexamen.

Ämnesinnehållet i ämnet ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

 

Senast granskad:
Senast granskad: