Utbildningsplan

Sjuksköterskeprogrammet180 högskolepoäng

Programkod
VSSPG
Programansvarig
Suzan Jacobs
Maria Svedbo Engström
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2013-05-30.
Gäller fr.o.m. VT 2014.
Reviderad
Reviderad 2018-12-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. HT 2018.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Studenten ska ha:
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom huvudområdet omvårdnad ska studenten, ha förmåga att:
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

För sjuksköterskeexamen ska studenten:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
- visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa, och
- visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling,
- visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
- visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


För kandidatexamen ska studenten:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet omvårdnad, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter avslutad utbildning ska studenten förutom det som anges och regleras i Högskolelagen och Högskoleförordningen ha uppnått följande lärandemål:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om hur omgivningen, inklusive hälso- och sjukvårdens vårdmiljöer, påverkar människors hälsa, ohälsa och välbefinnande.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att självständigt bedöma och värdera människors hälsotillstånd, planera och genomföra vårdinsatser och utvärdera given vård i syfte att stödja och främja hälsa och välbefinnande,
- visa förmåga att ge personcentrerad vård,
- visa förmåga att kunna diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor i relation till såväl hälso- och sjukvården som till den kommande yrkesrollen, och
- visa förmåga att använda informations- och kommunikationsteknologi som stöd för omvårdnad och sjuksköterskans yrkesutövning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa självständig förmåga till reflektion över utvecklingen av den egna professionella identiteten i relation till yrkesutövningens krav.

2. Huvudsaklig uppläggning

Utbildningsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav 60 hp utgörs av verksamhetsförlagda studier. Programmets samtliga kurser ligger på grundnivå och bedrivs som heltidsstudier. Sjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras även kunskaper från medicinsk vetenskap Fördelningen mellan ämnena beskrivs i respektive kursplan.

Den pedagogiska grundsynen innebär att studenten tar ett aktivt ansvar för att driva sitt lärande och sin kunskapsutveckling för att nå målen med utbildningen. Studierna bedrivs med nätbaserade träffar kombinerade med campusträffar samt verksamhetsförlagd utbildning. Undervisning och läraktiviteter sker i hög grad med stöd av digitala lärresurser och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, reflektion och problemlösning med en integrering av teoretiska och kliniska studier. Exempel på arbetsformer är självstudier individuellt och i grupp, seminarier, föreläsningar, färdighetsträningar, fältstudier och verksamhetsförlagd utbildning.

Studentens verksamhetsförlagda utbildning planeras i samverkan med företrädare för landsting, kommuner och privata vårdgivare och genomförs inom hälso- och sjukvården i Dalarnas län. Utbildningsplatserna finns inom somatisk, psykiatrisk och geriatrisk vård, inom primärvård samt inom kommunal hälso- och sjukvård. Till stöd för studenternas lärande finns en handledningsmodell som omfattar både personella resurser som exempelvis en personlig handledare, kliniska adjunkter och lektorer och en pedagogisk grund för det verksamhetsförlagda lärandet.

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga kunskapsområde och omfattar både praktiskt och kliniskt arbete med patienter samt den teoretiska grund som underbygger klinisk praxis. Omvårdnad är personcentrerad och tar sin utgångspunkt i människans upplevelse, reaktion och tolkning av hälsa, ohälsa och sjukdom. Omvårdnadsåtgärder syftar till att stödja eller främja hälsa, säkerhet och/eller välbefinnande och kan innebära både hälsofrämjande, förebyggande, kurativa och lindrande insatser. Omvårdnadsåtgärder ska grunda sig på evidens och en bedömning av den enskilda patientens behov och utföras i samarbete med patient och närstående samt vårdteamet.
Progression avseende ämnesbredd och ämnesdjup sker successivt inom programmet vilket synliggörs genom lärandemålen i respektive kursplan. Under de tre första terminerna studeras grunderna i omvårdnad och medicin, kunskaper som sedan fördjupas och med en ökande komplexitetsgrad omsätts i växelverkan med klinisk praxis under resten av utbildningen. Utbildningens kurser rör sig från det generella, normala och grundläggande inom respektive kunskapsområde mot en ökad problematisering, komplexitet och svårighetsgrad. Ökande krav ställs på studentens självständighet och systematiska och kritiska förhållningssätt, exempelvis vid bedömning av hälsotillstånd och val av evidensbaserade åtgärder.

Ett professionellt förhållningssätt som vilar på en etisk grund utvecklas genom en processorienterad handledning, reflektioner och etikseminarier tillsammans med studenter och en handledare (lärare). Detta mentorskap ingår som en obligatorisk arbetsform och finns knuten till samtliga kurser i utbildningen.

Under verksamhetsförlagda delar av utbildningen sker en progression från att under handledning utföra enklare bedömningar och omvårdnadshandlingar för enstaka personer mot en ökad grad av självständighet i bedömning och genomförande av omvårdnad för en grupp av personer med mer komplexa vårdbehov. I slutet på utbildningen, i kursen personcentrerad vård – fördjupning inom omvårdnad, genomgår studenten en nationell klinisk slutexamination (NKSE) som planeras och genomförs i samarbete med en rad andra lärosäten.

Studierna inom programmet stärker studenternas kompetens och medvetenhet om hur en hållbar utveckling kan främjas, vilket innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa. Studierna leder dessutom till en ökad medvetenhet om genus, jämställdhet och likabehandling sett ur ett personligt och professionellt perspektiv.

Utbildningsprogrammet samverkar aktivt för en ökad internationalisering mellan lärosäten såväl inom som utanför Europa. Studenter erbjuds att delta i utbytesprogram och i andra projekt av internationell karaktär i avsikt att öka förståelsen för andra kulturer, länder och internationella förhållanden.

3. Programmets kurser

I programmet ingår följande kurser:


Termin 1
Introduktion omvårdnad och etik (G 1) - Huvudområde Omvårdnad 15 hp
Anatomi och fysiologi I (G 1) 7,5 hp
Metoder för evidensbaserad vård I (G 1) - Huvudområde Omvårdnad 7,5 hp

Termin 2
Anatomi och fysiologi II (G 1) 7,5 hp
Människans grundläggande omvårdnadsbehov (G 1) - Huvudområde Omvårdnad 10,5 hp
Farmakologi (G 1) 4,5 hp
Människa, hälsa och samhälle (G1) - Huvudområde Omvårdnad 7,5 hp

Termin 3
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I (G 1)
- Huvudområde Omvårdnad 30 hp


Termin 4
Personcentrerad vård inom somatisk vård (G 1) - Huvudområde Omvårdnad 15 hp
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II (G 2)
- Huvudområde Omvårdnad 7,5 hp
Ledarskap och teamarbete (G 2) - Huvudområde Omvårdnad 7,5 hp

Termin 5
Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang (G 2) –
Huvudområde Omvårdnad 30 hp

Termin 6
Metoder för evidensbaserad vård II (G 2) - Huvudområde Omvårdnad 7,5 hp
Examensarbete i omvårdnad (G 2) - Huvudområde Omvårdnad 15 hp
Personcentrerad vård - fördjupning inom omvårdnad (G 2)
- Huvudområde Omvårdnad 7,5 hp

G 1 = Grundnivå 1
G 2 = Grundnivå 2

4. Examensbenämning

Sjuksköterskeexamen (Degree of Bachelor of Science in Nursing) samt Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Omvårdnad (Degree of Bachelor of Science, Main Field of Study; Nursing).

5. Behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper

6. Summary in English

After completing the program, the student, except what is specified and regulated in the Higher Education Act and the Higher Education Ordinance, have achieved the following learning objectives:

Knowledge and understanding
- Demonstrate knowledge of how the environment, including health and medical care settings, affect public health, health and wellbeing.

Skills and abilities
- Demonstrate an independent ability to identify, assess, address and evaluate human health in order to support and promote health and wellness.
- Demonstrate the ability to provide person-centered care.
- Demonstrate the ability to use information and communication technology to support nursing care and professional clinical practice.

Judgment and approach
- Demonstrate an independent ability to reflect on the development of own professional identity in relation to professional requirements.

7. Övrigt

Utbildningen följer EES-avtalets direktiv angående sjuksköterskans yrkesberättigande
(Ds 1992:34) och Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
(Socialstyrelsen 2005).

Verksamhetsförlagd utbildning sker endast i Dalarna med placeringar på vårdenheter i hela länet vilket kan medföra ökade rese- och boendekostnader för studenten under perioder av utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan avbrytas i förtid i de fall en student visar grov oskicklighet och patientsäkerheten är i fara.

Begränsningar i antalet examinationstillfällen förekommer i vissa av programmets kurser vilket framgår av respektive kursplan.

Studenten ansvarar för att ha tillgång till, och att även använda, den tekniska utrustning för digital kommunikation som krävs för att utbildningen ska kunna genomföras på ett kvalitativt och rättssäkert sätt.

Studenternas utveckling följs fortlöpande under studietiden och stöd kan erbjudas till studenter som i kurserna uppvisar sådana brister att tveksamheter uppstår om möjligheten att kunna fullfölja utbildningen med godkänt resultat. Det omfattar även de fall där studenten uppvisar generella brister i förmågan att reflektera över sin egen utveckling av professionell identitet som sjuksköterska avseende värderingar, grundläggande perspektiv på sig själv och den egna kompetensen. Studenten ska då beredas möjlighet att med programansvarig och/eller studievägledare diskutera åtgärder som kan bidra till förutsättningar att uppnå utbildningens mål.