Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård60 högskolepoäng

Programkod
VSSDA
Programansvarig
Gabriella Engström
Fastställd
Fastställd av Områdesnämnden Vård och omsorg 2020-03-10.
Gäller fr.o.m. HT 2020.
Reviderad
Reviderad 2022-06-22.
Revideringen är giltig fr.o.m. VT 2023.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Specialistsjuksköterskeexamen
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt ha kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen och,
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.
Färdighet och förmåga
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder
- visa fördjupad förmåga att initiera genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede och,
- visa vårdpedagogisk förmåga.
Värderingsförmåga och förhållningssätt :
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående och,
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
För specialistsjuksköterskeexamen med en viss annan inriktning ska studenten också kunna:

- visa förmåga att självständigt observera, bedöma och utvärdera vårdbehov, habilitering och rehabilitering hos patienter inom specialiseringens särskilda område,
- visa förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera åtgärder som behövs vid lika sjukdomstillstånd för att främja hälsan samt förebygga uppkomsten av sjukdom och
sjukdomskomplikationer inom specialiseringens särskilda område,
- visa förmåga att ansvara för undersökningar och behandlingar inom specialiseringens särskilda område, och
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper samt färdigheter under vårdsituationer och mot målgrupper som är särskilt relevanta för specialiseringens särskilda område.

Magisterexamen
 
För magisterexamen skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter avslutad utbildning skall studenten:
- visa förmåga att ur ett nationellt och internationellt perspektiv värdera och tillämpa kunskaper i personcentrerad omvårdnad gällande personer med demens beaktande av deras livsvärld och resurser,
- visa fördjupade kunskaper om och förmåga att tillämpa evidensbaserad vård samt ledarskap med fokus på förbättringsarbete och tvärprofessionell teamsamverkan inom demensvård,
- visa förmåga att ur ett nationellt och internationellt perspektiv värdera och tillämpa kunskaper om hållbar utveckling i relation till vården av personer med demens,
- visa förmåga att värdera och tillämpa ett etiskt förhållningssätt i mötet med personer med demens och deras anhöriga i relation till värdighet, integritet, självbestämmande och välbefinnande.

2. Huvudsaklig uppläggning

Utbildningsprogrammet är utformat för att ge kompetens inom demensvård med fokus på personer med komplexa vårdbehov. Programmet har en profil grundat i personcentrerad omvård nad som syftar till att tillvarata och möta personer med demens beaktande deras livsvärld, kunskaper och resurser.

Med personcentrerad vård för personer med demens som fokus genom utbildningen kommer detta belysas i olika perspektiv så som; bedömning, planering, utvärdering och utvecklande av hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder, samt vårdares och/eller närståendes delaktighet i omvårdnad. Utbildningen är förberedande för evidensbaserat arbete, interprofessionell teamsamverkan och hållbar utveckling inom demensvård. Dessutom ämnar den lägga grund för tillgodogörande av forskningsresultat samt deltagande i forskning- och förändringsarbete inom demensvård. I den verksamhetsförlagda utbildningen tillämpas de förvärvade teoretiska kunskaperna i demensvård på ett sätt som ställer krav på eget ansvar, reflekterande förmåga, och aktivt kunskapssökande. Det avslutande examensarbetet inom omvårdnad har fokus på självständighet genom att utifrån forskningsresultat och empiri ge ett bidrag till kunskapsutvecklingen inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot demensvård.

Termin 1 innefattar den teoretiska grunden inom omvårdnad för personcentrerad omvårdnad av personer med demens. Under första terminen fokuseras också på intersektionalitet, lagstiftning, evidensbaserad vård, vetenskaplig metod och ledarskap. 

Termin 2 innefattar demenssjukdomar, diagnostisering samt farmakologisk behandling ur ett omvårdnadsperspektiv. Omvårdnadsåtgärder och bemötandestrategier för personer med demens behandlas utifrån från ett personcentrerat förhållningssätt, där samverkan med personen och dennes närstående, och personens livsvärld och resurser, utgör viktiga grunder.

Under Termin 3 integreras teoretiska studier i demensvård och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den teoretiska grund inom personcentrerad omvårdnad för personer med demens som varit fokus under termin 1 och 2 tillämpas och utvärderas under termin 3 genom VFU. Terminen innefattar också en valfri kurs om 7,5 hp på avancerad nivå med inriktning mot omvårdnad av personer med demens. Den valfria kursen kan genomföras på annat lärosäte eller internationellt.
Termin 4 omfattas av ett examensarbete inom huvudområdet omvårdnad där forskningsmetoder tillämpas och fördjupas i ett självständigt arbete med fokus på omvårdnad av personer med demens.

3. Programmets kurser

Samtliga kurser tillhör huvudområdet omvårdnad. Alla kurser ges på avancerad nivå och med 50 % studietakt.
Termin 1
Personcentrerad vård av personer med demens, 7,5hp
Evidensbaserad vård och ledarskap, 7,5 hp

Termin 2
Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv, 7,5hp
Vård och omsorg för personer med demens, 7,5 hp

Termin 3
Att vårda personer med demens, VFU 7,5 hp
Aktivitet och ätande vid demenssjukdom, 7,5 hp

Termin 4
Examensarbete i omvårdnad, 15 hp eller Examensarbete i omvårdnad - demensvård, 15 hp (från VT23)

4. Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning demensvård (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing –Dementia Care) samt Filosofie magisterexamen, huvudområde: Omvårdnad (Degree of Master of Science, 60 credits, Main Field of Study: Nursing)

5. Behörighetskrav

  • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete

6. Summary in English

After completing the programme the student must:
- Demonstrate the ability to, in a national and international perspective evaluate and apply knowledge of person-centered care regarding persons with dementia concerning their life-world, and their resources,
- demonstrate in-depth knowledge of evidence-based care and management with focus on improvement in the nursing profession in dementia care and in interdisciplinary collaboration,
- demonstrate the ability to, in a national and international perspective evaluate and apply knowledge of sustainable development in relation to nursing in the care for persons with dementia,
- demonstrate the ability to evaluate and apply an ethical approach in the care for persons with dementia in encountering individuals in relation to dignity, privacy, self-determination and well-being.

7. Övrigt

Utbildningsprogrammet bedrivs i en nätbaserad lärmiljö där olika tekniska stöd skapar gynnsamma förutsättningar för möte mellan studenter och lärare. Studierna bedrivs genom nätbaserade träffar och verksamhetsförlagd utbildning.

Möjlighet finns att efter godkännande av programledning genomföra delar av studierna vid ett lärosäte utomlands.