Utbildningsplan

Byggteknik – produktion och förvaltning120 högskolepoäng

Programkod
TBPFG
Programansvarig
Stina Johansson
Fastställd
Fastställd av Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap 2020-01-23.
Gäller fr.o.m. HT 2020.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen ska studenten
– visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen ska studenten
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen ska studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter genomgången utbildning ska studenten:
– visa kunskap om alternativa byggtekniska lösningar för byggnader och vägar utifrån gällande normer och med hänsyn till hållbar utveckling,
– kunna läsa och förstå byggtekniska ritningar och övriga handlingar för redovisning av byggnader,
– kunna tillämpa branschens styrdokument vid projektering och byggande,
– visa kunskap om byggprocessens olika skeden vid olika typer av byggande,
– visa kunskap och förmåga att planera byggproduktionsarbete.

2. Huvudsaklig uppläggning

Byggteknikprogrammet ger en bred byggteknisk kunskap som behövs vid arbete i arbetsledande funktion inom flera olika områden i branschen såsom byggentreprenad, byggserviceverksamhet, drift- och förvaltning. Utbildningen omfattar aspekter av samhällsutveckling och samhällsplanering där förutom byggteknisk utveckling även faktorer som social och ekonomisk planering och utveckling samt människors välmående ingår.
Under programmets första år ges kurser i grundläggande byggteknik. För att studenterna ska kunna tillgodogöra sig de mer beräkningsintensiva kurserna i byggfysik och installationsteknik, ges under första året även en kurs i matematik.

Andra året läses kurser med inriktning mot projekt- och produktionsledning, systemkunskap med avseende på stomsystem, grundläggande konstruktionsteknik och installationer, samt ledarskap. Parallellt med kurserna under år två har studenterna även arbetsplatsförlagd utbildning (APU) på byggarbetsplats. Under utbildningens sista termin görs ett examensarbete på 7,5 högskolepoäng. Genom examensarbetet ska kunskaper från studierna tillämpas och fördjupas. Studenten ska genom examensarbetet visa att målen för utbildningen uppnåtts.

Byggteknik
Kurserna inom byggteknik behandlar byggmateriallära, arkitektur och byggande, BIM i byggprocessen, byggfysik, byggkonstruktioner, digitala ritverktyg husbyggnadssystem, hållbar utveckling, installationsteknik, samt väg- och anläggningsteknik. Projektbaserade kurser är Byggprojekt småhus och Husbyggnadssystem.

Projekt- och produktionsledning
Kurser i programmet som förbereder för arbetsledande funktioner i byggproduktion och förvaltning är: Arbetsplatsförlagd utbildning, ledarskap samt Projektmetodik.
Projektbaserade kurser är Byggplanering och arbetsmiljö, Byggproduktion och arbetsmiljö samt fastighetsförvaltning.

 

3. Programmets kurser

Arbetsplatsförlagd utbildning, 10 hp
Arkitektur och byggande, 5 hp
BIM i byggprocessen, 5 hp 
Byggfysik, 7,5 hp
Byggkonstruktioner, 5 hp
Byggmatematik 5hp
Byggplanering och arbetsmiljö, 7,5 hp
Byggproduktion och arbetsmiljö, 7,5 hp 
Digitala ritverktyg, 5 hp
Examensarbete inom Byggteknik för högskoleexamen, 7,5 hp
Fastighetsförvaltning, 7,5 hp
Husbyggnadsprojekt I – små byggnader och bostadsområden, 15 hp
Husbyggnadssystem, 5 hp
Hållbar utveckling, 5 hp
Installationsteknik, 5 hp
Ledarskap, 5 hp
Projektmetodik, 5 hp
Vägteknik - 7,5 hp

 

4. Examensbenämning

Högskoleexamen med inriktning mot produktion och förvaltning
(Higher Education Diploma with specialization in Construction Management).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik A/ Matematik 1a eller 1b eller 1c, eller motsvarande kunskaper

6. Summary in English

Upon completion of the programme, students will be able to:
- demonstrate knowledge of alternative structural solutions for buildings and roads based on current standards and with respect to sustainable development,
- read and understand construction drawings and other documentation for buildings,
- apply the industry’s governing documents during design and construction,
- demonstrate knowledge of the construction process at different stages in all types of constructions,
- demonstrate knowledge and the ability to plan the production of construction work.

7. Övrigt

Programnamnet kan synliggöras i examensbeviset om studenten så önskar.
Utbildningen ges främst på svenska, men kurser på engelska kan förekomma.
Den studerande kan efter årskurs 1 ansöka om antagning till senare del av Byggingenjörsutbildningen (årskurs 2). Då krävs Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper.