Utbildningsplan

Sport Managementprogrammet180 högskolepoäng

Programkod
SPMGG
Programansvarig
Sara Otterskog
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2018-03-12.
Gäller fr.o.m. VT 2018.
Reviderad
Reviderad 2022-03-16.
Revideringen är giltig fr.o.m. VT 2022.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Programmets övergripande mål är att studenterna efter avslutad utbildning ska ha förvärvat kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta med ledning och utveckling av idrottens organisationer. Studenten ska ha den grundläggande kunskap inom företagsekonomi, juridik och samhällsanalys som krävs för detta arbete.

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:

 • Redogöra för begrepp, modeller och teorier inom delområdena organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning.
 • Visa kunskap och förståelse för hur individer agerar, både självständigt och i grupp, i relation till varandra och till företagets/organisationens mål.
 • Visa kunskap och förståelse för hur idrottsorganisationer, företag, kunder och leverantörer agerar på marknader samt relatera detta till idrottssektorn.
 • Visa insikt om idrottssektorns struktur och utveckling ur ett samhälleligt och företagsekonomiskt perspektiv.
 • Visa kunskap och förståelse för idrotten som ett mångfacetterat och föränderligt samhälls- och ekonomiskt fenomen, framför allt avseende idrottens professionalisering och kommersialisering.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:

 • Visa förmåga att planera, leda, genomföra och utvärdera utvecklings- och förändringsarbete inom organisationer.
 • Genomföra marknadsstrategiska bedömningar samt tillämpa principer för marknadsföring utifrån olika marknadssituationer.
 • Framställa kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering samt välja lämpliga ekonomistyrningsverktyg.
 • Visa förmåga att tolka ekonomiska rapporter och årsredovisningar.
 • Självständigt identifiera relevanta problem och vetenskapliga problemställningar avseende den moderna idrottens tillstånd och utveckling, med speciellt fokus på företeelser relaterade till marknadsföring och/eller organisation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:

 • Ur klass-, genus- och etnicitetsperspektiv förstå och värdera samtida företeelser inom det ekonomiska området i allmänhet och i synnerhet inom idrottssektorn som kulturell och strukturell institution i samhället.

2. Huvudsaklig uppläggning

Sport Managementprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 180 högskolepoäng. Programmet har företagsekonomi som huvudområde, vilket inkluderar kurser med ett allmänt teoretiskt innehåll samt företagsekonomiska kurser med tillämpning mot idrotten och dess organisationer. Därtill har programmet en mångvetenskaplig karaktär och består av kurser i rättsvetenskap, sociologi, filosofi och idrotts- och hälsovetenskap. Idrotten har under senare decennier genomgått en snabb förändring som ställer allt större krav på ekonomisk, juridisk och samhällsanalytisk kompetens hos dem som ska leda och utveckla idrottens organisationer. Detta gäller till exempel finansieringsformer, relationen mellan organisation och aktiva, evenemangs omfattning och ekonomiska omslutning, en övergång från en ideellt baserad organisation till en professionell/kommersiell organisation, etc. Målsättningen är att programmet ska ge en god bas mot arbetsområden som är väsentliga för såväl strategisk som operativ verksamhet inom idrottens organisationer.

Under den första terminen ingår en grundläggande kurs i företagsekonomi samt två kurser med anknytning till idrott. Kurserna ger dels en introduktion till de teoretiska grunderna i organisation och marknadsföring samt en förståelse för den ideella sektorn och idrottens förändringsprocesser samt entreprenörskap inom idrott. Den andra terminen ägnas dels åt att idrottens roll och utveckling i samhället betraktas ur såväl ett filosofiskt som ett sociologiskt perspektiv, dels åt en företagsekonomisk kurs som behandlar grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning och redovisning. Studenterna ska efter det första läsåret ha kunskap och förståelse för såväl grunderna inom företagsekonomi som idrottens förändring och roll i samhället.

Tredje terminen inleds med en rättsvetenskaplig kurs som syftar till att ge en grundläggande förståelse för de rättsregler som är av betydelse för olika organisationer. Den andra kursen under denna termin fokuserar på ledarskap och management med särskild inriktning mot idrotten. Under den fjärde terminen fördjupas kunskaperna i företagsekonomi genom fyra kurser, varav en av kurserna ägnas åt vetenskap och metod där bland annat olika forskningsansatser och metoder för datainsamling behandlas. De övriga kurserna syftar till att ge en ökad kunskap och förståelse för strategisk marknadsföring med inriktning mot marknadsplanering, organisationsbeteende och ledarskap samt ekonomistyrning.

Den femte terminen läser studenterna en fortsättningskurs som behandlar idrottens förändringsprocesser, avseende såväl ett nationellt som internationellt perspektiv. Studenterna läser även en profilerad kurs inom sponsring på grundnivå 2 för att fördjupa kunskaperna inom sport managementområdet. Kursen behandlar bland annat sponsringens roll som medel i marknadsföring och som medel för resursanskaffning. Denna termin ges även en fortsättningskurs inom rättsvetenskap som behandlar civilrättsliga och skatterättsliga problem rörande idrottsverksamhet och idrottsutövande. Under termin fem läser studenterna dessutom en valfri kurs. Under den sjätte och avslutade terminen kan studenterna välja en fördjupning mot endera marknadsföring eller organisation. Båda kurserna är inriktade mot den centrala teoretiska utvecklingen inom respektive område samt en orientering kring aktuella forskningsfrågor. Parallellt läses även en fördjupningskurs inom vetenskap och metod som syftar till att ge en ökad kunskap och förståelse för vetenskapsteoretiska skolbildningar med särskild relevans för företagsekonomin samt färdighet och förmåga för att kunna genomföra en vetenskaplig undersökning. Terminen avslutas med ett examensarbete där studenten ska visa en fördjupad kunskap inom ett valt område inom företagsekonomin.

Oavsett val av inriktning mot marknadsföring eller organisation kan samtliga program- och examensmål uppfyllas.

3. Programmets kurser

Utbildningen ges på heltid under sex terminer och kurserna läses i den ordning som anges nedan. Inom parentes anges om kursen ingår i huvudområde Företagsekonomi, samt lokal utbildningsnivå.

Termin 1
Sport Management I*, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Organisation och marknadsföring A*, 15 hp (Företagsekonomi)
Entreprenörskap inom hälsa och idrott*, 7,5 hp
Termin 2
Sociologiska perspektiv på idrott*, 7,5 hp
Etik för idrottsledare*, 7,5 hp
 Ekonomistyrning och redovisning A*, 15 hp (Företagsekonomi)
Termin 3
Vetenskap och metod I*, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Handelsrättslig översiktskurs*, 15 hp
Gruppdynamik och organisation*, 7,5 hp
Termin 4
Marknadsföring B*, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Organisation B*, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Ekonomistyrning B* eller Redovisning B*, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Valfri kurs, 7,5 hp
Termin 5
Idrottsjuridik, 7,5 hp
Sport Management II*, 7,5 hp
Sponsring*, 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp
Termin 6
Marknadsföring C* (Företagsekonomi) eller Organisation C*, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Vetenskap och metod II*, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi*, 15 hp (Företagsekonomi)

* Markerade kurser är obligatoriska för att utbildningsprogrammets namn ska kunna anges i examensbeviset.

4. Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi (Degree of Bachelor of Science, Main Field of Study: Business Administration and Management).

5. Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

The Sport Management program prepares students to have knowledge and understanding to be able to independently and critically work with planning, development and economically related issues within organizations, especially in sports organizations.

Knowledge and understanding

After completing the program students will be able to:
– Describe the concepts, models and theories in organization, marketing, financial management and accounting.
– Demonstrate knowledge and understanding of how individuals behave, both independently and in groups, in relation to each other and to the company‘s / organization‘s goals.
– Demonstrate knowledge and understanding of how sports organizations, companies, customers and suppliers operate in markets, and relate this to the sports sector.
– Show understanding of the sport sector structure and development from a social and business perspective.
– Demonstrate knowledge and understanding of sport as a multifaceted and changing social and economic phenomenon, especially the professionalization and commercialization processes within sport organizations.
Competence and skills

After completing the program students will be able to:
– Demonstrate the ability to plan, manage, implement and evaluate development and change within organizations.
– Implement strategic market assessments and apply the principles of marketing by different market situations.
– Produce cost calculations, investment calculations and analyses the performance planning and selecting appropriate financial tools.
– Demonstrate the ability to interpret financial reports and annual reports.
– Independently identify relevant issues and scientific issues relating to the modern sport status and development especially for events related to the promotion and / or organization.

Judgement and approach

After completing the program students will be able to:
– Out of class, gender and ethnic perspectives understand and evaluate contemporary phenomena in the economic field in general and in particular in the sports industry as a cultural and structural institution in society

7. Övrigt

Programmets huvudort är Falun men en del kurser inom företagsekonomi ges vid högskolans campus i Borlänge.

Programnamnet kan på begäran redovisas i examensbeviset, om den studerande med godkänt resultat har genomfört 165 hp av programmets obligatoriska kurser enligt utbildningsplanen.