Utbildningsplan

Magisterprogram i nationalekonomi60 högskolepoäng

Programkod
SMINA
Programansvarig
Catia Cialani
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2020-10-07.
Gäller fr.o.m. HT 2020.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten:
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten:
– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten:
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Programmets mål är att studenterna ska förvärva verktyg för ekonomisk analys och kunna tillämpa dessa på offentligt och privat beslutsfattande. Studenterna kommer att utveckla avancerade färdigheter i form av en god kunskap i ekonomisk teori, särskilt mikroekonomisk teori och kvantitativa metoder, för att kunna förstå och analysera ekonomiska problem.

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna uppvisa:

Kunskap och förståelse
- Fördjupade kunskaper om teoribildning och forskningsläge inom tillämpad mikroekonomisk analys och hur detta tillämpas på offentligt och privat beslutsfattande.

Färdighet och förmågor
- Förmåga att förstå och analysera ekonomiska problem, sociala dilemman och frågor om ekonomisk analys och att kunna diskutera sådana frågor både skriftligt och muntligt,
- Förmåga att använda avancerad kunskap i ekonomisk teori, särskilt mikroekonomisk teori och kvantitativa metoder;
- Förmåga att formulera relevanta forskningsfrågor som grundas i både teori och metod;
- Förmåga att samla, hantera och analysera empiriska data. I detta ingår även att presentera ett uppsatsarbete i vilket relevanta begrepp och teorier utvecklas.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Förmåga att bedöma och visa medvetenhet om relevanta etiska aspekter för datainsamling, analys och presentation av ekonomiska resultat.
- Förmåga att bedöma och visa medvetenhet om implikationer för hållbarhet och sociala grupperingar.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet fokuserar på tillämpad ekonomisk analys. Samtliga kurser och all handledning ges på engelska. Programmets första termin (hösten) består av fyra kurser. Andra terminen (våren) innehåller två kurser, där slutkursen är en masteruppsats på 15 hp i Ekonomi.

3. Programmets kurser

Alla kurser är på avancerad nivå och är i huvudområdet Nationalekonomi.

Matematik för ekonomisk statisk analys, 7,5 hp
Tillämpad mikroekonomi 7,5 hp

Ekonometri 7,5 hp
Ledarskapets ekonomi 7,5 hp

Avancerad mikroteori 7,5 hp
Samhällsekonomisk utvärdering av offentliga projekt 7,5 hp

Examensarbete för Magisterexamen i Nationalekonomi 15 hp

4. Examensbenämning

Filosofie magisterexamen, huvudområde: Nationalekonomi (Degree of Master of Science [60 Credits], Main Field of Study: Economics)
or,
Ekonomie magisterexamen, huvudområde: Nationalekonomi (Degree of Master of Science [60 Credits] in Business and Economics, Main Field of Study: Economics)

5. Behörighetskrav

  • Kandidatexamen i Nationalekonomi eller Matematik omfattande minst 180 hp eller ett ingenjörsprogram med kvantitativ eller matematisk inriktning och Engelska 6

6. Summary in English

7. Övrigt

Programnamnet kan anges i examensbeviset om den studerande med godkänt resultat har genomför programmets kurser enligt utbildningsplanen.