Utbildningsplan

Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus60 högskolepoäng

Programkod
SFIFA
Programansvarig
Lenka Klimplová
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2017-09-14.
Gäller fr.o.m. HT 2018.
Reviderad
Reviderad 2023-06-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. HT 2023.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:


Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Utbildningsprogrammet består av ett program med möjlighet för studenterna att välja en inriktning i antingen Human Resource Management, Marknadsföring, eller Redovisning, nedan kallat vald inriktning. Målen är uppdelade i generella mål som gäller för alla studenter på programmet och specifika mål som gäller för de tre olika inriktningarna.

1.3.1 Generella mål som gäller för samtliga studenter inom programmet
Kunskap och förståelse
Efter genomgånget program ska studenten kunna:
- diskutera centrala idéer, begrepp och praktiker inom området CSR (Corporate Social Responsibility/företagens samhällsansvar) och kunna identifiera CSR-relaterade frågeställningar i ett internationellt perspektiv,
- visa insikt i hur formell och informell kunskap genereras och sprids inom och mellan organisationer och hur sådana informationsströmmar kan hanteras.

Färdighet och förmåga
Efter genomgånget program ska studenten kunna:
- genomföra och presentera en kritisk analys av en organisations sociala ansvarstagande,
- analysera behovet av Knowledge Management i ett företag eller en organisation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgånget program ska studenten kunna:
- Bedöma genererade förbättringsförlag utifrån olika intressenters perspektiv och värderingar.

1.3.2 Mål för programmets respektive inriktningar

Human Resource Management

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Förstå och förklara det analytiska bidraget av olika teoretiska perspektiv som tillämpas i studier av International HRM.

Kompetens och färdigheter
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Identifiera och utvärdera strategiska och operationella utmaningar som HR proffs möter i transnationella organisationer,
- kritiskt granska och utvärdera internationellt och strategiskt personalarbete, vilket inkluderar identifiering av kontextuella faktorer (ekonomiska, institutionella och kulturella) som internationella HR proffs behöver ta hänsyn till i sitt beslutsfattande.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Visa kritisk medvetenhet om globaliseringens konsekvenser för utformningen av policys och praktiker i internationellt personalarbete,
- visa kritisk medvetenhet om hur beslut som fattas av internationella HR proffs påverkar olika intressentgrupper, och i detta även kunna överväga etiska aspekter.

Marknadsföring

Kunskap och förståelse
Efter genomgången inriktning ska studenten kunna:
- Visa fördjupad förståelse av metoder och modeller för marknadsföring, speciellt avseende internationell handel.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången inriktning ska studenten kunna:
- Visa förmåga till kritisk analys av teoribildningen kring marknadsföringen av företags och organisationers produkter och tjänster på internationella marknader,
- genomföra omvärldsanalyser för att utveckla marknadsföringsstrategier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången inriktning ska studenten kunna:
- Visa insikter i hur globaliseringen påverkar företagens verksamhet och marknadsföring ur ett etiskt perspektiv.

Redovisning

Kunskap och förståelse
Efter genomgången inriktning ska studenten kunna:
- Visa insikter i hur globaliseringen påverkar redovisningens och ekonomistyrningens utveckling.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången inriktning ska studenten kunna:
- Visa förmåga att kritiskt analysera teoribildningen kring redovisning och styrning av internationellt verksamma företag,
- visa förmåga att analysera utvecklingen och tillämpningen av praxis inom redovisningsområdet, speciellt avseende redovisning och styrning i ett internationellt perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången inriktning ska studenten kunna:
- Bedöma hur olika redovisningsprinciper och praxis speglar företags och organisationers internationella verksamhet ur ett etiskt perspektiv.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet är ettårigt och efter studierna kan studenterna erhålla en Ekonomie magisterexamen inom huvudområdet företagsekonomi. Inom huvudområdet företagsekonomi kan studenten välja mellan en av de tre ovan nämnda inriktningarna.

Programmets första termin omfattar tre forskningsrelaterade kurser. De två första kurserna (Företagens samhällsansvar i ett internationellt perspektiv and Knowledge Management) är obligatoriska för alla studenter. Efter dessa två kurser väljer studenterna en valbar inriktningkurs: Internationell handel och marknadsföring eller Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag eller Studier i Internationell Human Resource Management.

Som en förberedelse för examensarbetet läser studenterna kursen Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod under vårterminen, där fokus ligger på hur man kan genomföra en litteraturstudie, förstå de underliggande vetenskapliga teorierna om företagsekonomi och fördjupa sig i sig olika metoder och strategier som är relevanta för en magisteruppsats. Programmet avslutas med examensarbetet där studenterna självständigt arbetar med referensramar, datainsamling, bearbetning och presentation av data.

3. Programmets kurser

Alla kurser i programmet ingår i huvudområdet företagsekonomi.

Obligatoriska kurser (30 hp):
Företagens samhällsansvar i ett internationellt perspektiv 7,5 hp – Avancerad nivå
Knowledge Management 7,5 hp – Avancerad nivå
Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod 15 hp – Avancerad nivå

Valbar Inriktningskurs (15hp):
Internationell handel och marknadsföring 15 hp – Avancerad nivå
Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 hp – Avancerad nivå
Studier i Internationell Human Resource Management 15 hp – Avancerad nivå
 
Examensarbete (15 hp) 
Examensarbete för magisterexamen i företagsekonomi 15 hp – Avancerad nivå

4. Examensbenämning

Ekonomie magisterexamen, huvudområde: Företagsekonomi [Degree of Master of Science (60 credits) in Business and Economics, Main Field of Study: Business Administration and Management.]

5. Behörighetskrav

  • Kandidatexamen med huvudområde inom samhällsvetenskapligt område eller tekniskt område minst 180 hp. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kurser (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi och Engelska 6

6. Summary in English

7. Övrigt

Programnamnet kan på begäran redovisas i examensbeviset, om den studerande med godkänt resultat har genomfört programmets kurser enligt utbildningsplanen.

Vilken eller vilka av de valbara kurser som erbjuds kan variera.