Utbildningsplan

Ekonomprogrammet180 högskolepoäng

Programkod
SEPGR
Programansvarig
Monica Sandbacka
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2020-02-05.
Gäller fr.o.m. HT 2020.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

För kandidatexamen ska studenten

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Ekonomprogrammets mål är att studenterna ska tillägna sig kunskaper som möjliggör för dem att efter avslutad utbildning utföra avancerade arbetsuppgifter med anknytning till ekonomi inom ett brett spektrum av företag och organisationer.

Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- Visa grundläggande förståelse för hur företag och organisationer är uppbyggda och vilka funktioner de har i samhället.
- Redogöra för hur samhällsekonomin och marknadsekonomi är relaterade till varandra och hur ekonomiska effekter av företags och organisationers verksamhet kan förstås och skattas.
- Redogöra för begrepp, modeller och teorier inom delområdena organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning.
- Redogöra för hur kapitalmarknader fungerar, hur man skattar kapitalbehov och hur detta behov kan tillgodoses.
- Visa kännedom om villkor och förutsättningar för att utveckla och driva företag.

Färdighet och förmåga
- Genomföra grundläggande bokföring, göra bokslut samt kunna tolka ekonomiska rapporter och årsredovisningar.
- Genomföra produkt- och investeringskalkyler.
- Tillämpa statistiska metoder och modeller inom ekonomiområdet.
- Tillämpa principer för marknadsföring och marknadskommunikation av företags och organisationers produkter och tjänster.
- Analysera organisationer utifrån teorier om hur individer agerar, både självständigt och i grupp, i relation till varandra och till organisationens mål.
- Självständigt identifiera relevanta problem och vetenskapliga problemställningar avseende det ekonomiska området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Visa förmåga att göra bedömningar inom det ekonomiska området med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, såsom hållbar utveckling, internationalisering, jämställdhet och mångfald.

2. Huvudsaklig uppläggning


Programmet är treårigt och efter avklarade studier kan studenten erhålla en kandidatexamen inom huvudområdet företagsekonomi. Under de första två läsåren byggs studenternas generella kompetens upp i huvudområdet men även inom stödämnena nationalekonomi, juridik respektive statistik. Under det första läsårets kurser i företagsekonomi introduceras samtliga delämnesområden – organisation, marknadsföring, redovisning och ekonomistyrning. Denna grund är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig fortsättningskurserna i delämnesområdena under andra läsåret.

Förutom temakurserna i företagsekonomi läser studenterna även inledningsvis kurser i statistik samt företagsekonomisk metod. Den sistnämnda kursen utgör grunden för studenternas vetenskapliga förståelse av olika forskningsansatser och metoder för datainsamling. Studenterna kan därtill välja ett grundblock i nationalekonomi. Detta block av kurser ger en stor bredd i de ämnesmässiga kunskaperna. Studenter som vill ha en filosofie kandidatexamen istället för en ekonomie kandidatexamen ges istället möjlighet att fritt välja kurser istället för att läsa nationalekonomi. Detta innebär en möjlighet till studier i andra ämnen, vid andra lärosäten eller på distans. Den här terminen erbjuds även ett flertal valfria kurser i företagsekonomi.

Programmets andra läsår innehåller fortsättningskurser i delämnesområdena organisation, marknadsföring, redovisning och ekonomistyrning. Studenter som vill uppnå revisorsinspektionens formella krav att för bli auktoriserad revisor läser här associationsrätt.

Programmets tredje läsår inleds med en termin som består av 30hp valfria kurser. Inom ramen för programmet erbjuds ett flertal valfria kurser i företagsekonomi där studenten själv väljer kurser efter intresse. För den som vill kan även kurser väljas i andra ämnen, vid andra lärosäten eller utlandsstudier. Även en kurs som möjliggör praktik erbjuds. För den som vill uppnå revisorsinspektionens formella krav för att bli auktoriserad revisor läses här fördjupning i koncernredovisning samt obeståndsrätt och beskattningsrätt.

Programmet avslutas med en teoretisk fördjupningskurs i huvudområdet, en avslutande metodkurs följt av kandidatuppsats inom huvudområdet. Detta upplägg är avsett att tillförsäkra att studenterna når tillräcklig teoretisk bredd och djup inom ämnesområdet samt att man tillägnat sig adekvat metodmässig kompetens.

Programmets progression bygger på att innehåll, lärandemål och examinationsformer stegvis blir mer komplexa och stegvis kräver större självständighet av studenterna. Generellt präglas programmet av att teoretiska perspektiv varvas med praktiska tillämpningar. Även internationalisering är något som programmet strävar efter, exempelvis genom val av kurslitteratur, möjlighet till utlandsstudier eller kurser som läses på engelska av både programstudenter och utbytesstudenter.

3. Programmets kurser

Inom parentes anges om kursen ingår i huvudområde Företagsekonomi samt lokal utbildningsnivå. För att programnamnet ska kunna synliggöras i examensbeviset ska samtliga nedanstående kurser vara lästa och godkända.
- Ekonomistyrning A, 7,5 hp (Företagsekonomi G1)
- Ekonomistyrning B,7,5 hp (Företagsekonomi G1)
- Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi, 15 hp (Företagsekonomi G2)
- Extern redovisning A, 7,5 hp (Företagsekonomi G1)
- Företagsekonomi C 7,5 hp (Företagsekonomi G2)
- Handelsrättslig översiktskurs 15 hp (G1)
- Makroekonomi introduktion, 7,5 hp (G1)
- Marknadsföring B, 7,5 hp (Företagsekonomi G1)
- Mikroekonomi introduktion 7,5 hp (G1)
- Redovisning B, 7,5 hp (Företagsekonomi G1)
- Organisation B, 7,5 hp (Företagsekonomi G1)
- Organisation och marknadsföring A, 15 hp (Företagsekonomi G1)
- Statistik för ekonomer 7,5 hp (G1)
- Vetenskap och metod I, 7,5 hp, (Företagsekonomi G1)
- Vetenskap och metod II, 7,5 hp (Företagsekonomi G2)

Valfria kurser om 45 hp

Studenter som vill uppnå kraven för ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi läser istället för 15 hp valfria kurser:
- Internationell ekonomi, 7,5 hp (G1)
- Finansiella marknader och penningpolitik, 7,5 hp, (G1)

Studenter som vill uppnå revisorsinspektionens formella krav för auktorisation rekommenderas att ersätta Marknadsföring B med:
- Associationsrätt, 7,5 hp (G1)

Studenter som vill uppnå revisorsinspektionens formella krav för auktorisation rekommenderas att läsa följande kurser istället för 30 hp valfria kurser:
- Koncernredovisning och revision 7,5 hp (G2)
- Beskattningsrätt, 15 hp (G1)
- Obeståndsrätt, 7,5 hp (G1)

4. Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi (Bachelor of Science in Business and Economics, Main Field of Study: Business Administration and Management). De studenter som läser 30 hp nationalekonomi inom programmet kan erhålla ekonomie kandidatexamen.

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6

6. Summary in English

The programme in Business Administration aims for students to acquire knowledge that will enable them to complete advanced work assignments relating to business in a broad spectrum of businesses and organisations.

Upon completion of the programme, students will be able to:

Knowledge and understanding
- Demonstrate knowledge and understanding of how businesses and organisations are structured and what functions they serve in society.
- Describe how national economy and market economy are related, and understand how the economic effects of businesses and organisations can be understood and assessed.
- Describe the concepts, models, and theories in the areas of organisation, marketing,
financial management, and accounting.
- Explain how capital markets function, how capital needs are assessed, and how these needs can be met.
- Demonstrate knowledge on the prerequisites and conditions for developing and running a business.

Competence and skills
- Conduct basis bookkeeping, produce accounting statements, and interpret economic reports and financial statements.
- Implement product and investment calculations.
- Apply statistical methods and models in economics.
- Apply the principles of marketing and commercial communication for the products and services of companies and organisations.
- Analyse organisations based on theories of how individuals act both independently and in groups in relation to each other and to the goals of the organisation.
- Independently identify relevant issues and scientific issues relating to the economic sphere.

Judgement and approach
- Demonstrate the ability to make evaluations related to economics with consideration for relevant scientific, social, and ethical aspects, such as sustainable development, internationalisation, equality, and diversity.

7. Övrigt

För de studenter som väljer att specialisera sig mot redovisning ger programmet de grundläggande teoretiska kunskaper som krävs för att kunna utbilda sig till och ansöka om att bli auktoriserad revisor.

Undervisningsspråket på programmet är svenska, men vissa av programmets kurser eller kursmoment kan komma att ges på engelska.