Utbildningsplan

Ekonomprogrammet180 högskolepoäng

Programkod
SEMPG
Programansvarig
Björn Andersson
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2013-02-08.
Gäller fr.o.m. VT 2013.
Reviderad
Reviderad 2017-03-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. VT 2017.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Ekonomprogrammets mål är studenterna skall tillägna sig kunskaper som möjliggör för dem att efter avslutad utbildning utföra avancerade arbetsuppgifter med anknytning till ekonomi inom ett brett spektrum av företag och organisationer. Programmets mål är också att studenterna tillägnar sig fördjupade kunskaper inom något av inriktningsområden inom företagsekonomi eller inom nationalekonomi.

1.3.1 Generella mål för samtliga studenter


Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- Visa grundläggande förståelse för hur företag och organisationer är uppbyggda och vilka funktioner de har i samhället.
- Redogöra för hur samhällsekonomin och marknadsekonomi är relaterade till varandra och hur ekonomiska effekter av företags och organisationers verksamhet kan förstås och skattas.
- Redogöra för begrepp, modeller och teorier inom delområdena organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning.
- Redogöra för hur kapitalmarknader fungerar, hur man skattar kapitalbehov och hur det behov kan tillgodoses.
- Visa kännedom om villkor och förutsättningar för att utveckla och driva företag.

Färdighet och förmåga

- Genomföra grundläggande bokföring, göra bokslut samt kunna tolka ekonomiska rapporter och årsredovisningar.
- Genomföra produkt- och investeringskalkyler.
- Tillämpa statistiska metoder och modeller inom ekonomiområdet.
- Tillämpa principer för marknadsföring och marknadskommunikation av företags och organisationers produkter och tjänster.
- Analysera organisationer utifrån teorier om hur individer agerar, både självständigt och i grupp, i relation till varandra och till organisationens mål.
- Självständigt identifiera relevanta problem och vetenskapliga problemställningar avseende det ekonomiska området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Ur klass-, genus- och etnicitetsperspektiv förstå och värdera samtida företeelser inomdet ekonomiska området.

1.3.2 Mål för programmets inriktningar


Inriktning 1: Redovisning
Student som läst kurserna inom denna inriktning ska kunna:

Kunskap och förståelse

- Redogöra för normativ, deskriptiv och kritisk teori om redovisning och redovisningspraktik.
- Visa förståelse för redovisningens och revisionens betydelse för företag och samhälle.
- Visa insikt om redovisningens roll för planering, mätning och utvärdering av verksamheter.
- Redogöra för redovisningsnormer kring företagsbildning, beskattning och obestånd.
- Visa förståelse för hur budgetarbete, inklusive genomförandeprocess och uppföljning inom organisationer ska gå till.


Färdighet och förmåga

- Upprätta bokslut för företag och koncerner.
- Tillämpa relevanta normsystem och praxis för att presentera företags finansiella information.
- Analysera och välja olika finansieringslösningar för företag.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Kritiskt diskutera och reflektera över etiska aspekter inom redovisningen och dess betydelse för samhällelig utveckling.
- Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens inom redovisningsområdet.

Inriktning 2: Marknadsföring
Student som läst kurserna inom denna inriktning ska kunna:

Kunskap och förståelse

- Visa förståelse för hur marknader fungerar och hur företag, kunder och leverantörer agerar på marknaden.
- Redogöra för skillnader mellan olika typer av marknader inom huvudtyperna konsument- och företagsmarknader.

Färdighet och förmåga

- Välja lämplig strategi avseende produkt, pris, marknadskanaler och övriga marknadsföringsinsatser beroende på situation.
- Föreslå lämpliga strategier för en internationell expansion.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Identifiera och värdera marknadsföringsproblem och bedöma vilka metoder som är tillämpliga för att lösa dessa

Inriktning 3: HRM - Human Resource Management
Student som läst kurserna inom denna inriktning ska kunna:

Kunskap och förståelse

- Visa förståelse för hur företag och organisationer anammar och tillämpar nya idéer om organisation.
- Redogöra för hur personalarbete bedrivs inom företag och organisationer.

Färdighet och förmåga

- Analysera och dimensionera behov av medarbetare i ett företag/en organisation
- Planera för rekrytering och avveckling.
- Genomföra fördjupad organisationsanalys med avseende på strategisk och taktisk organisationsutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Bedöma hur olika förslag till organisationsutveckling påverkar organisationsmedlemmar från ett etiskt perspektiv.

Inriktning 4: Nationalekonomi

Student som läst kurserna inom denna inriktning ska kunna:

Kunskap och förståelse

-Visa generell förståelse för viktiga samhällsekonomiska problem och frågeställningar.

Färdighet och förmåga

- Tillämpa ekonomiska analyser med betydelse för beslutfattande inom privat såväl som offentlig sektor.
- Hantera ekonomiska förklaringsmodeller, söka relevanta data och avrapportera dessa inom ramen för ett självständigt arbete.
- Använda ekonomisk analys med avseende på specifika frågeställningar, särskilt med utgångspunkt i den mikroekonomiska teorin.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Bedöma hur en nationalekonomiska forskningsfråga kan behandlas utifrån olika teoretiska och metodmässiga perspektiv.
- Bedöma hur en relevant nationalekonomisk forskningsfråga förhåller sig till etiska aspekter

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet är treårigt och efter avklarade studier kan studenten erhålla en Ekonomie kandidatexamen inom huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi, beroende av vilken inriktning som väljs inför årskurs tre.
Under de första fyra terminerna byggs studenternas generella kompetens upp inom områdena företagsekonomi respektive nationalekonomi men även inom hjälpämnena juridik respektive statistik. Den första terminens kurser inom företagsekonomi introducerar samtliga delämnesområden – organisation, marknadsföring, redovisning och ekonomistyrning. Detta är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig fortsättningskurserna i dessa delämnesområden under termin fyra.

Programmets andra termin fokuserar på handelsrätt respektive på statistik samt företagsekonomisk metod. Den sistnämnda kursen är en förutsättning för att studenterna ska kunna genomföra analyser i examinerande PM inom den fjärde terminens kurser i företagsekonomi. Den kursen utgör också grunden för studenternas vetenskapliga förståelse av olika forskningsansatser och metoder för datainsamling.

Programmets tredje termin består av ett sammanhängande block av kurser inom nationalekonomi. Dessa kurser täcker samtliga grunder inom ämnet men innehåller även fördjupningar inom finansiering och internationell ekonomi. Sammantaget ger detta block av kurser en stor bredd i de ämnesmässiga kunskaperna och är en grund för den nationalekonomiska inriktningen som fokuserar på tillämpad mikroteori.

Inom de tre företagsekonomiska inriktningarna, redovisning, marknadsföring och HRM Human Resource Management - ges karaktärskurser under termin fem. Det finns också ett antal valbara kurser inom inriktningarna – markerade med asterix i tablån nedan. Valet av dessa kurser möjliggör för studenterna att söka magisterprogrammet i Buiness Intelligence som ges av Högskolan Dalarna.

Samtliga tre företagsekonomiska inriktningar på programmet avslutas termin sex med en teoretisk synteskurs inom delämnesområdet, en avslutande metodkurs följt av kandidatuppsatsen inom huvudområdet. Detta upplägg är avsett att tillförsäkra att studenterna når tillräcklig teoretisk bredd och djup inom ämnesområdet samt att man tillägnat sig adekvat metodmässig kompetens.

3. Programmets kurser

Inom parentes anges om kursen ingår i huvudområde Företagsekonomi respektive Nationalekonomi, samt lokal utbildningsnivå.

 

ÅR 1
Organisation och marknadsföring A, 15 hp (Företagsekonomi G1)
Handelsrättslig översiktskurs 15 hp (G1)

Ekonomistyrning och redovisning A, 15 hp (Företagsekonomi G1)
Statistik för ekonomer 7,5 hp ( G1)
Makroekonomi introduktion, 7,5 hp (Nationalekonomi G1)

ÅR 2
Vetenskap och Metod I, 7,5 hp, (Företagsekonomi G1)
Mikroekonomi introduktion 7,5 hp (Nationalekonomi G1)
Internationell ekonomi, 7,5 hp (Nationalekonomi G1)
Finansiella marknader och penningpolitik, 7,5 hp, (Nationalekonomi G1)

Redovisning B, 7,5 hp (Företagsekonomi G1)
Marknadsföring B, 7,5 hp (Företagsekonomi G1) eller Associationsrätt, 7,5 hp ( G1), läses av studenter med inriktning mot redovisning)
Organisation B, 7,5 hp (Företagsekonomi G1)
Ekonomistyrning B,7,5 hp (Företagsekonomi G1)
ÅR 3
Inriktning Redovisning
Redovisningens normer tillämpningar och principer, 7,5 hp (G2)
Beskattningsrätt, 15 hp (G1)
Obeståndsrätt, 7,5 hp ( G1)

Redovisning C, 7,5 hp (Företagsekonomi G2)
Vetenskap och metod II, 7,5 hp (Företagsekonomi G2)
Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi, 15 hp (Företagsekonomi G2)
ÅR3
Inriktning Marknadsföring
Internationell marknadsföring, 7,5 hp (G2)
Ledning och marknadsföring i tjänsteföretag. 7,5 hp (G2)
Företagsstrategi, 7,5 hp ( G2) eller Valfri kurs, 7,5 hp,
Valfri kurs 7,5 hp

Marknadsföring C, 7,5 hp (Företagsekonomi G2)
Vetenskap och metod II, 7,5 hp (Företagsekonomi G2)
Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi, 15 hp, (Företagsekonomi G2)

ÅR 3
Inriktning Human Resource Management
Human Resource Management, 7,5 hp (G2)
Organisationsförändringar och ledarskap, 7,5 hp (G2)
Företagsstrategi, 7,5 hp (G2)
Valfri kurs, 7,5 hp

Organisation, C, 7,5 hp (Företagsekonomi G2)
Vetenskap och metod II, 7,5 hp (Företagsekonomi G2)
Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi, 15 hp, (Företagsekonomi G2)

ÅR 3
Inriktning Nationalekonomi
Tillämpad matematik för ekonomer, 7,5 hp (Nationalekonomi G1)
Mikroekonomi fortsättningskurs, 7,5 hp (Nationalekonomi G1)
Makroekonomi fortsättningskurs, 7,5 hp (Nationalekonomi, G1)
Ekonometri, introduktion, 7,5 hp (Nationalekonomi G1)

Mikroekonomi, 7,5 hp (Nationalekonomi G2)
Samhällsekonomisk utvärdering av offentliga projekt, 7,5 hp (Nationalekonomi G2)
Examensarbete för kandidatexamen i nationalekonomi, 15 hp (Nationalekonomi G2)

4. Examensbenämning

Ekonomie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi (Bachelor of Science in Business and Economics, Main Field of Study: Business Administration and Management)

eller

Ekonomie kandidatexamen, huvudområde: Nationalekonomi (Bachelor of Science in Business and Economics, Main Field of Study: Economics)

5. Behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper

6. Summary in English

The Economist program targets students to acquire knowledge that enables them to after graduation take advanced operational positions in a broad spectrum of businesses and organizations. The program‘s goal is that students acquire in-depth knowledge in one of the focus areas of business administration or in economics.

After completing the program students should be able to:

Knowledge and understanding

– Demonstrate knowledge and understanding of how businesses and organizations are structured and what functions they serve in society.
– Describe how national economy and market economy are related and understand how internal and external effects can be assessed.
– Describe the concepts, models and theories in organization, marketing, financial management and accounting.
– Explain the function of capital markets and assess particular needs for capital.
– Demonstrate knowledge on prerequisites and conditions for developing and running businesses.


Competence and skills

– Produce accounting statements end interpret economic reports and financial statements.
– Implement product and investment calculation.
– Apply statistical methods and models in economics.
– Apply the principles of marketing and commercial communication of companies and organizations products and services.
– Analyze organizations based on theories of how individuals act both independently and in groups, in relation to each other and to the organization‘s goals.
– Independently identify relevant issues and scientific issues relating to the economic sphere.


Judgement and approach

- From a diversity perspective, understand and evaluate contemporary phenomena in the economic field.

7. Övrigt

För de studenter som läser specialiseringen Redovisning och verksamhetsstyrning ger programmet de grundläggande teoretiska kunskaper som krävs för att kunna utbilda sig till och ansöka om att bli auktoriserad revisor.

Huvudorten för programmet är Borlänge, men vissa av kurserna i företagsekonomi kan komma att ges i Falun. Undervisningsspråket på programmet är svenska, men vissa av programmets kurser eller kursmoment kan komma att ges på engelska.