Utbildningsplan

Grundlärarprogrammet Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 arbetsintegrerad utbildning240 högskolepoäng

Programkod
LBF3A
Programansvarig
Lena Knies
Fastställd
Fastställd i Områdesnämnden Utbildningsvetenskap 2020-12-17.
Gäller fr.o.m. VT 2021.
Reviderad
Reviderad 2021-12-21.
Revideringen är giltig fr.o.m. HT 2021.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. (Lag 2006:173)

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ska studenten
- visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,
- visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling,
- visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,
- visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
- visa fördjupad kunskap i bedömning och betygsättning.

För grundlärarexamen ska studenten också
- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ska studenten
- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och
- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt.

För grundlärarexamen ska studenten också
- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter,
- visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer,
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För grundlärarexamen ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. 

1.3 Utbildningsprogrammets mål

 

 

2. Huvudsaklig uppläggning

2.1 Omfattning enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng.

För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kursplan, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska ämnes- och ämnesdidaktiska studier omfatta 165 högskolepoäng i svenska, matematik, engelska. samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen och teknik. För svenska och matematik krävs minst 30 högskolepoäng i vardera ämne och för engelska krävs minst 15 hp. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
– skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
– läroplansteori och didaktik,
– vetenskapsteori och forskningsmetodik,
– utveckling, lärande och specialpedagogik,
– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– bedömning och betygsättning, och
   – utvärdering och utvecklingsarbete.

Självständigt arbete 
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om sammanlagt minst 30 hp eller två sådana arbeten om vardera minst 15 hp i ett eller två i något av de ämnen som studeras inom utbildningen. Med ämne avses här undervisningsämne, vilket möjliggör ämnesövergripande eller tematiska arbeten inom exempelvis samhällsorienterade ämnen, samt naturorienterade ämnen och teknik.

2.2 Utbildningens struktur

Grundlärarutbildningen vid Högskolan Dalarna innehåller två integrerade utbildningsområden, ämnesstudier och pedagogiskt arbete. Området pedagogiskt arbete består i sin tur av utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och ett examensarbete. (Not: Utbildningens examensarbete och all VFU vid Högskolan Dalarna räknas till området pedagogiskt arbete men fullgörs alltid inom något eller några av de undervisningsämnen som ingår i utbildningen. Därigenom uppfylls Examensordningens krav på minst 165 högskolepoäng ämnesstudier.)
2.2.1 Pedagogiskt arbete 120 högskolepoäng
Studierna inom Pedagogiskt arbete är fördelade enligt följande:
a. Utbildningsvetenskaplig kärna 60 högskolepoäng
Kurserna omfattar kunskaper om utveckling, lärande och socialisation samt skolans och den pedagogiska verksamhetens mål och villkor. Kurserna behandlar också pedagogiskt ledarskap, läroplansteori och didaktik, konflikthantering, sociala relationer, yrkesetiska perspektiv, vetenskapsteori och forskningsmetodik, utbildningsvetenskaplig forskning, bedömning och betygsättning, specialpedagogik, skola i samverkan samt utvärdering och utvecklingsarbete inom grundskolan. Kurserna omfattar också skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.

b. Verksamhetsförlagd utbildning 30 högskolepoäng
Den verksamhetsförlagda utbildningen integreras med såväl ämnesstudierna som den utbildningsvetenskapliga kärnan.

c. Examensarbete 30 högskolepoäng
Examensarbetet är uppdelat i två kurser om 15 högskolepoäng vardera och innebär en ämnesdidaktisk fördjupning inom något av de undervisningsämnen som ingår i utbildningen.

2.2.2 Ämnesstudier 120 högskolepoäng

Kurserna omfattar kunskaper om läs- och skrivutveckling och om barns kommunikation och språkutveckling i ett mångkulturellt samhälle, matematik för yngre barn och hur barns matematiska begreppsutveckling och lärande stimuleras. Studierna består också av engelska, samhällsorientering, naturorientering och teknik. Praktiska och estetiska moment integreras i kurserna

Utbildningen inleds med en kurs inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, 15 högskolepoäng. Därefter varvas ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med tydlig fokus på ett arbetsintegrerat och verksamhetsnära innehåll och upplägg. Examensarbetet finns med som en röd tråd genom utbildningen och avslutas och redovisas under programmets sista termin.


2.3 Partnersamverkan

Grundlärarutbildningen vid Högskolan Dalarna kännetecknas av en nära och väl utvecklad samverkan med kommunala och fristående skolor. I den arbetsintegrerade varianten av grundlärarprogrammet samverkar Högskolan Dalarna och regionens skolhuvudmän och rektorer för att skapa goda förutsättningar för den studerande att utveckla de kunskaper och förmågor som krävs enligt de nationella och lokala examensmålen. Den studerande tjänstgör på en skola under hela studietiden. Härigenom ges möjlighet att redan under utbildningen vara delaktig i konkret pedagogisk verksamhet, såväl under den verksamhetsförlagda utbildningen som genom uppgifter som genomförs löpande under utbildningen och andra individuellt anpassade aktiviteter. Skolan/partnerområdet eller kommunen har ett samarbetsavtal med högskolan, och de verksamhetsförlagda lärarutbildarna har genomgått eller genomgår handledarutbildning för uppdraget. Samverkande skolor har på så vis ett fadder- och utbildningsansvar under hela studietiden och ett särskilt utbildningsansvar i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.
Partnersamverkan integrerar ett vetenskapligt förhållningssätt med beprövad erfarenhet kontinuerligt i programmets kurser. Studenten får möjlighet att diskutera och reflektera över egna yrkeserfarenheter i mötet med utbildningens olika kurser.
Samverkan sker även genom att examensarbetet kopplas till såväl högskolans forskningsmiljöer som till grundskolors utvecklingsbehov. Examensarbetet utgår från angelägna utvecklingsområden/frågeställningar för att därigenom kunna bidra till utveckling av skolans verksamhet.


2.4  Internationalisering

Inom programmets kurser ges internationella och globala perspektiv via litteratur, möten med internationella gästlärare och studenter på campus och via nätet samt genom att studenten erbjuds möjlighet att läsa kurser utomlands. Inom programmet ges möjlighet till utlandsstudier inom utbildningens samtliga områden eftersom programmets kurser kan ersättas med kurser vid något av de utländska lärosäten som Högskolan Dalarna har avtal med.

3. Programmets kurser

3.1 Pedagogiskt arbete
Inom grundlärarutbildningen vid Högskolan Dalarna svarar ämnet pedagogiskt arbete för kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som alla studenter ska ha för att avlägga grundlärarexamen. Pedagogiskt arbete som ämne fokuserar den pedagogiska yrkesverksamhetens praktik och teori. Ämnet är mångvetenskapligt och integrerar teorier och metoder från olika forskningsfält där den pedagogiska yrkesverksamheten står i centrum.

3.1.1 Utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning
Kurserna i pedagogiskt arbete inom grundlärarprogrammet består av 60 högskolepoäng utbildningsvetenskaplig kärna och 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning samt utbildningens examensarbete om sammanlagt 30 högskolepoäng. Kurserna bygger på varandra vilket innebär en progression och fördjupning såväl beträffande innehåll som krav på förmåga till analys, reflektion, självständighet och pedagogiskt ledarskap. På så vis integreras de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna med den verksamhetsförlagda utbildningen. En viktig förmåga är härvidlag att analysera och reflektera över verksamheten med utgångspunkt i för verksamheten relevant didaktisk och ämnesdidaktisk forskning och teoribildning.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är förlagd till det skolområde där den studerande har sin anställning och genomförs inom det verksamhetsområde som utbildningen avser. För de kurser som innehåller examinerande moment mot den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, liksom för programmets övriga kurser, finns alltid bedömningskriterier som utgör underlag för den slutgiltiga bedömningen av den studerandes måluppfyllelse.

3.1.2 Examensarbete
Inom ramen för grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 genomför den studerande ett självständigt ämnesdidaktiskt examensarbete om sammanlagt 30 högskolepoäng. Examensarbetet introduceras tidigt i studierna men avslutas och redovisas mot slutet av utbildningen. Arbetet genomförs i form av två på varandra följande kurser om vardera 15 hp.  Del 1 består huvudsakligen av en förberedande litteraturstudie och ligger på grundnivå, medan del 2 utgörs av en egen vetenskaplig studie som baseras på ett empiriskt material och ligger på avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att stärka de blivande lärarnas vetenskapliga yrkeskompetens, där självständighet och förmåga till kritisk analys är centrala värden.

Vid Högskolan Dalarna är examensarbetet en angelägenhet för hela utbildningen och inte enbart de specifika examensarbeteskurserna. Förmågan till vetenskapligt tänkande och skrivande utvecklas successivt under utbildningen, men fokuseras i kärnkursen Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning (7,5 hp) som läses i direkt anslutning till första delen av examensarbetet. Under denna kurs behandlas vissa generella vetenskapsteoretiska, forskningsetiska och forskningsmetodiska frågor samt forsknings- och analysverktyg som studenten behöver för sitt kommande examensarbete.

Lärarstudenterna genomför sitt examensarbete inom något av de ämnesdidaktiska områden som byggs upp dels av den forsknings- och handledarkompetens som finns vid högskolan, samt utifrån de kunskaps- och utvecklingsbehov som finns hos högskolans partnerskolor och partnerområden. De studerande möter representanter för de ämnesdidaktiska områdena tidigt i utbildningen för att informeras om aktuell och pågående forskning, och får då möjlighet att diskutera idéer relaterade till examensarbetet som uppkommit under såväl ämnesstudierna som den verksamhetsförlagda utbildningen. Del 1 av examensarbetet är forskningsförberedande och inriktas i första hand mot kartläggning och analys av tidigare forskning utifrån en väl avgränsad ämnesdidaktisk frågeställning. Därigenom läggs en vetenskaplig grund för del 2 där de studerande genomför en egen studie som baseras på empiriskt material och som förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom det ämnesdidaktiska området såväl som till den vetenskapliga utvecklingen av yrkesverksamheten. 

3.1.3 Programmets kurser inom pedagogiskt arbete
Programmets kurser inom pedagogiskt arbete består av utbildningsvetenskaplig kärna 60 högskolepoäng, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 högskolepoäng samt ett självständigt examensarbete om sammanlagt 30 högskolepoäng. På grundnivå läser den studerande 75 högskolepoäng varav 22,5 högskolepoäng VFU samt 15 högskolepoäng examensarbete. På avancerad nivå läser den studerande 45 högskolepoäng varav 7,5 högskolepoäng VFU och 15 högskolepoäng examensarbete.
- Skolväsendets historia och samhällsuppdrag – förskoleklass och grundskolans åk 1–6, 15 högskolepoäng, Grundnivå
- Didaktik och ledarskap i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, 15 högskolepoäng (varav 7,5 högskolepoäng VFU), Grundnivå 
- Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1–-3, 15 högskolepoäng (varav 7,5 högskolepoäng VFU), Grundnivå  
- Sociala relationer, konflikter och makt i förskoleklass och grundskolans åk 1–3, 15 högskolepoäng (varav 7,5 högskolepoäng VFU), Grundnivå
- Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare F–3, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå
- Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för grundlärare F–3, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 
- Examensarbete för grundlärarexamen inriktning F–3 – del 1, 15 högskolepoäng, Grundnivå
- Examensarbete för grundlärarexamen inriktning F–3 – del 2, 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 
- Utvärdering och utvecklingsarbete i förskoleklass och grundskolans åk 1–3, 15 högskolepoäng (varav 7,5 högskolepoäng VFU), Avancerad nivå

 

3.2 Ämnesstudier 120 högskolepoäng

De studerande läser 120 högkolepoäng på grundnivå inom centrala ämnesstudier. Kurserna inom ämnesstudierna är yrkesförberedande i den mening att såväl innehåll som arbetsformer förbereder för pedagogisk verksamhet inom grundskolans årskurs 4-6. Det innebär att kurserna genomsyras av reflektion över ämnesinnehåll, ämnesområdenas centrala begrepp samt kunskaper om elevers utveckling och lärande. Genom dessa kurser tillägnar sig hen så kvalificerade kunskaper att han eller hon självständigt kan bedöma styrdokumentens krav, överväga och välja innehåll i verksamheten och analysera konsekvenserna av de didaktiska valen. Praktiska och estetiska moment integreras i samtliga kurser.

3.2.1. Programmets kurser inom ämnesstudier
- Svenska 1 för grundlärare F–3: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 högskolepoäng, Grundnivå, Svenska språket
- Matematik 1a för grundlärare åk F–3, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, Matematikdidaktik
- Matematik 1b för grundlärare åk F–3, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, Matematikdidaktik
- Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F–3, 30 högskolepoäng, Grundnivå, Naturvetenskap
- Engelska för grundlärare åk F–3, 15 högskolepoäng, Grundnivå, Engelska
- Svenska 2 för grundlärare F–3: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning, 15 högskolepoäng, Grundnivå, Svenska språket
- Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola, 15 högskolepoäng, Grundnivå, Svenska språket
- Matematik 2 för grundlärare F-3, 15 högskolepoäng, Grundnivå, Matematikdidaktik

4. Examensbenämning

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 (Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School Class and School Years 1–3).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2

6. Summary in English

For a Degree of Bachelor/Master or Arts in Primary Education the student shall demonstrate the knowledge and skills required to work autonomously as a primary teacher in the specialisation for which the qualification is awarded. The student shall also demonstrate knowledge and skills for other forms of teaching for which the degree, pursuant to the applicable regulations, qualifies him or her.