Utbildningsplan

Ljud- och musikproduktionsprogrammet180 högskolepoäng

Programkod
KSMPG
Programansvarig
Erika Iljero
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-04-10.
Gäller fr.o.m. 2012-04-10.
Reviderad
Reviderad 2018-12-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-01-21.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

 

 

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

För kandidatexamen skall studenten

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap
om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området,
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.


Färdighet och förmåga
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
- genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem
- och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som
utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn
till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter genomförd utbildning skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
- såväl muntligt som skriftligt visa kunskaper i elektronik samt datateknik för användning i ljudproduktion
- såväl muntligt som skriftligt visa kunskaper om ljudets fysikaliska egenskaper och
lyssnandets funktioner
- såväl muntligt som skriftligt visa kännedom om aktuella förändringar i
mediebranschens produktionsvillkor, särskilt vad gäller audioteknologins påverkan

Färdighet och förmåga
- spela in, mixa och färdigställa medierade ljud- och musikproduktioner
- identifiera och i såväl muntlig som skriftlig form beskriva ett antal förelagda
ljudhändelser
- skapa och realisera musik i produktioner för bestämda målgrupper
- beskriva och analysera ljud- och musikproduktioner
- initiera, planera, leda, genomföra och redovisa ljud- och musikproduktioner inom flera
tillämpningsområden
- initiera, planera, genomföra ett vetenskapligt arbete inom huvudområdet och
presentera detta i uppsatsform.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera ljud- och musikproduktioner enligt genrekonventioner och enligt ljud- och
musikbranschens praxis
- i ord och handling visa medvetenhet om etiska principer i samband med ljud- och
musikproduktion
- kritiskt analysera och diskutera både produktionsuppgifter och vetenskapliga arbeten

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet omfattar sex terminer, 180 högskolepoäng. Samtliga av programmets kurser ges inom huvudområdet ljud- och musikproduktion, vars undervisning vilar på både vetenskaplig och konstnärlig grund.

I programmets ljudproduktionskurser förvärvar studenter både kunskaper och färdigheter i bl.a  audioteknologi, ljudteori samt inspelnings- och redigeringsteknik. Stor vikt läggs vid inspelnings- och redigeringsarbetets kreativa process. Förmågan att i praktiken kunna hantera såväl olika typer av inspelningsutrustningar som skilda redigeringstekniker tränas.

Ett antal kurser i musikproduktion lägger väsentlig vikt vid konstnärligt skapande. Dessa
kurser innehåller också en skolning i projektarbetsformen, där studenten till slut praktiserar sina projekthanteringskunskaper.

Programmets examensarbete är förlagt till slutet av kursen Ljudproduktion, fördjupningskurs 30 hp. Det utgörs av ett vetenskapligt arbete av mindre omfattning (15 hp) som studenten utför med tillgång till handledning.

Den första terminens kurser tjänar som en introduktion till områdets tekniska, gestaltande och vetenskapliga aspekter och berör ämnen som radioproduktion, filmljud, audioteknologi och ljudteori. I termin 2 utvecklas och vidgas området genom kurser och moment som innefattar och förenar praktiska och teoretiska aspekter av akustik, elektronik och flerkanalsinspelning av musik i studio och konsertsammanhang, inklusive PA-teknikens grunder. Terminen avslutas med en vetenskaplig uppsats på grundläggande nivå, där studenten genomför en avgränsad studie inom ett eget valt ämne. Kurserna i termin 3 innebär en vidareutveckling av arbetet med musikproduktion genom musikskapande, inspelning, redigering, musik- och produktionsanalyser samt studier av produktionsprocesser och -villkor inom musikproduktion.

Under termin 4 utvecklas ytterligare praktiska och teoretiska dimensioner av ljud- och musikproduktion, genom kurser och moment som innefattar produktionsarbete, genrestudier, projekthantering och entreprenörskap. Termin 5 utgörs av kursen Ljudproduktion, fördjupningskurs 30 hp. I denna kurs fördjupas det vetenskapliga arbetet inom området ljud- och musikproduktion genom studier av vetenskaplig teori och metod, en individuellt vald fördjupning samt genomförande av en vetenskaplig studie och ett skriftligt examensarbete med en omfattning av 15 hp. I den sjätte terminens kurs Musikproduktion, fördjupningskurs 30 hp, görs en individuell fördjupning inom ljud- och musikproduktionsområdet. I delkursen Projektarbete (15 hp) genomförs en produktion i samverkan med andra yrkesföreträdare. Den avslutande delkursen (Ljud- och musikproduktion i praktiken, 15 hp) ska vara förlagd till någon ljud- eller musikproduktionsverksamhet.

3. Programmets kurser

Samtliga kurser ingår i huvudområdet Ljud- och musikproduktion.

Termin 1
Radioproduktion (7,5 hp)
Audioteknologi 1 (7,5 hp)
Ljudteori (7,5 hp)
Ljudskapande till rörliga bilder (7,5 hp)

Termin 2
Inspelning i studio (7,5 hp)
Liveljud och liveinspelning (7,5 hp)
Audioteknologi 2 (7,5 hp)
Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion (7,5 hp)

Termin 3
Musikskapande (7,5 hp)
Analys av musikproduktioner (7,5 hp)
Produktionsprocesser och -villkor inom musikproduktion (7,5 hp)
Från idé till master (7,5 hp)

Termin 4
Möten med skilda musikgenrer (7,5 hp)
Entreprenörskap för medieproducenter (7,5 hp)
Ljud- och musikproduktion som projektarbete (15 hp)

Termin 5
Ljudproduktion, fördjupningskurs (30 hp)
Delkurser:
1. Vetenskaplig teori och metod (7,5 hp)
2. Individuellt vald fördjupning (7,5 hp)
3. Examensarbete (15 hp)

Termin 6
Musikproduktion, fördjupningskurs (30 hp)
Delkurser:
1. Projektarbete (15 hp)
2. Ljud- och musikproduktion i praktiken (15 hp)

4. Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Ljud- och musikproduktion (Degree of
Bachelor of Arts, Main Field of Study: Sound and Music Production).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Övrigt

För att inkludera programmets namn i examensbeviset fordras minst 150 hp av
programmets kurser. I dessa ska kursen Ljudproduktion, fördjupningskurs (30 hp) ingå.