Utbildningsplan

Musik- och ljuddesign120 högskolepoäng

Programkod
KMLJG
Programansvarig
Christer Malmgren
Johan Nordin
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2020-10-20.
Gäller fr.o.m. VT 2021.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen ska studenten
– visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.


Färdighet och förmåga

För högskoleexamen ska studenten
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen ska studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter genomförd utbildning ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
– såväl muntligt som skriftligt visa kunskaper i elektronik samt datateknik för användning i ljud- och musikproduktion
– såväl muntligt som skriftligt visa kunskaper om ljudets fysikaliska egenskaper och lyssnandets funktioner
– såväl muntligt som skriftligt visa kännedom om förändringar och utvecklingstendenser i mediebranschens produktionsvillkor, särskilt vad det gäller audioteknologins påverkan
– såväl muntligt som skriftligt redogöra för hur en given utrustning kan användas i en inspelningssession med beskrivning av möjligheter, begränsningar samt lämpligt arbetssätt.

Färdighet och förmåga
– spela in, mixa och färdigställa medierade ljud- och musikproduktioner, samt med hänsyn taget till utrustningens möjligheter och begränsningar, föreslå ett lämpligt arbetssätt
– planera och förverkliga ljudproduktioner för bestämda målgrupper
– beskriva och analysera ljud- och musikproduktioner
– initiera, planera, leda, genomföra, förevisa samt dokumentera ljudproduktioner inom flera tillämpningsområden.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
– kunna värdera ljud- och musikproduktioner enligt genrekonventioner, verkbegrepp samt enligt ljud- och musikbranschens praxis
– i ord och handling visa medvetenhet om etiska principer i samband med ljud- och
musikproduktion.

2. Huvudsaklig uppläggning

Utbildningen sker i samarbete mellan Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Högskolan Dalarna och ges på helfart alternativt halvfart. Den är påbyggbar, där ett tredje år kan läsas vid Högskolan Dalarna, varvid man kan erhålla en kandidatexamen i Ljud- och musikproduktion, eller vid Linnéuniversitetet, varvid man kan erhålla en kandidatexamen i Musikvetenskap.

Undervisningen är nätbaserad men vissa laborativa moment måste ske fysiskt vid ett lärosäte där erforderliga resurser finns tillgängliga. Utbildningen möter ett behov av kvalificerade ljudteknik/-designarbeten i distribuerad form och är anpassad för studenter som inte har möjligheten att studera lokalt vid högskola eller universitet. Utbildningen ger en bred bas och förbereder för en mängd olika arbetsuppgifter inom exempelvis radio, TV, film- och teaterproduktion, inspelningsstudios, museum, utställningsverksamhet, offentliga tilldragelser etc.

Undervisningen bedrivs primärt på distans utifrån en nätbaserad pedagogisk form på Internet. Fysiska samlingar på studieorten kan förekomma. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Majoriteten av programmets kurser bygger på grundläggande behörighet medan några av kurserna har behörighetskrav på tidigare lästa kurser inom programmet. I den andra hälften av programmet genomför studenten praktik inom ämnesområdet och mot slutet av utbildningen skriver studenten ett examensarbete på 15 hp.

3. Programmets kurser

Kurserna är uppställda i alfabetisk ordning.

Läsår 1, helfart (100%) och läsår 1-2, halvfart (50%)
Audioteknologi I, 7,5 hp (Mittuniversitetet)
Audioteknologi II, 7,5 hp (Linnéuniversitetet)
Introduktion till Musik- och ljuddesign, 7,5 hp (Mittuniversitetet)
Ljudskapande och ljudsyntes, 7,5 hp (Mittuniversitetet)
Ljudteori, 7,5 hp (Mittuniversitetet)
Musikproduktionsanalys, 7,5 hp (Högskolan Dalarna)
Möten med skilda musikgenrer, 7,5 hp (Högskolan Dalarna)
Vår tids musik och musikliv, 7,5 hp (Linnéuniversitetet)

Läsår 2, helfart (100%) och läsår 3-4, halvfart (50%)
Examensarbete för högskoleexamen i musik­ och ljuddesign, 15 hp (Högskolan Dalarna)
Företagsekonomi för musikbranschen, 7,5 hp (Linnéuniversitetet)
Inspelning i studio, 7,5 hp (Högskolan Dalarna)
Ljudläggning till rörliga bilder, 7,5 hp (Högskolan Dalarna)
Musikbranschen, 7,5 hp (Linnéuniversitetet)
Musikproduktion i praktiken, 7,5 hp (Högskolan Dalarna)
Musikskapande, 7,5 hp (Linnéuniversitetet)

4. Examensbenämning

Högskoleexamen med inriktning mot Musik- och ljuddesign.

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

On completion of the programme, students will be able to:
 
Knowledge and understanding
- demonstrate both orally and in writing knowledge about electronics and computer technology for use in the production of sound and music.
- demonstrate both orally and in writing knowledge about the physical qualities of sound and the functions of listening.
- demonstrate both orally and in writing knowledge about changes and developmental trends relating to the practical factors of production within the media industry, particularly as regards the impact of audio technology.
- explain both orally and in writing how specific equipment can be used in a recording session with a description of its potential and limitations, as well as suitable work methods.
 
Skills and abilities
- record, mix and complete mediated sound and music productions, and, while taking into account the potential and limitations of the equipment, propose an appropriate work method.
- plan and produce sound productions for specific target groups.
- describe and analyse sound and music productions.
- initiate, plan, lead, implement, demonstrate and document sound productions in several areas of application.

Evaluation skills and approach
- evaluate sound and music productions according to conventions of genre, concepts of creation, and sound and music industry praxis.
- in words and actions demonstrate awareness of the ethical principles relating to sound and music production.

7. Övrigt

För att genomföra utbildningen krävs tillgång till egen inspelningsutrustning, bestående av: dator med inspelnings-/redigeringsprogram samt inspelningsmöjligheter med två mikrofoner samtidigt (ej ihopbyggda).

Denna examen kan enbart erhållas om man läst samtliga kurser i programmet.