Utbildningsplan

Grafisk design och webbutveckling – kandidatprogram180 högskolepoäng

Programkod
KGDWG
Programansvarig
Anna Skogbergs
Fastställd
Fastställd av Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap 2021-10-08.
Gäller fr.o.m. VT 2022.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
–  förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

För kandidatexamen ska studenten

Kunskap och förståelse
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

För kandidatexamen ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
– förklara och använda metoder inom den grafiska designprocessen, webbutveckling och förändringsarbete, och
– förklara hur en informationsbärande visualisering anpassas för specifika målgrupper och användningsområden genom användning av relevanta vetenskapliga teorier och metoder.

Färdighet och förmåga
– sammanställa och analysera data för att förmedla information begripligt med hjälp av grafisk design där grafik, text, bild, färg, form, estetik eller andra beståndsdelar samverkar,
– genom webbutveckling skapa funktionella, meningsbärande och hållbara visualiseringar för digital publicering i dialog med berörda parter,
– lösa avancerade designuppgifter samt producera grafiska original med avsedd kvalitet, och
– på ett strukturerat sätt utföra datafångst, bearbetning, lagring, analys/modellering, visualisering och skapa underlag för beslut, dvs. sekvensen i mikrodataanalyskedjan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
– värdera, bedöma och förbättra en design med avseende på dess användbarhet, funktionalitet, meningsbärande och tekniska kvalitet, och
– kritiskt diskutera och reflektera över etiska aspekter hos grafisk design och webbutveckling samt dess betydelse för samhällelig utveckling.

2. Huvudsaklig uppläggning

Det övergripande målet med programmet Grafisk design och webbutveckling är att studenten efter avslutad utbildning kan kartlägga och analysera behov hos företag och organisationer för att skapa grafisk design och utveckla webbplatser.

Programmet ska ge studenten förmågan att, utifrån ett synsätt baserat på huvudområdet Informatik, förstå olika perspektiv på relationen människa, information, design och IT. Interaktionsdesign är centralt och studenten planerar, designar och studerar interaktiva digitala tjänster.

Utbildningen behandlar grafisk design och webbutveckling inriktat mot grafisk visualisering av händelseförlopp, produkter och system. Designen ska underlätta användningen, vara estetiskt meningsfull och anpassad efter krav på ekonomi, material, människa, miljö, organisation och teknik. Programmets fokus ligger på design av budskap innefattande samspelet mellan grafisk form och webbutveckling med användaren i centrum.

Programmet genomsyras av att information ska förmedlas begripligt, och inriktar sig främst mot publicering via digitala kanaler. Programmets upplägg syftar till att inledningsvis ge generell kompetens inom grafisk design och webbutveckling bland annat typografi, layout, responsiv respektive skalbar webbdesign, varumärkesidentitet, informationsdesign samt forskningsmetodik och arbetssätt för att utvärdera design.

I senare del av programmet sker fördjupning där tidigare erhållen kunskap knyts samman med interaktionsdesign, statistik, databassystem, datahantering, grafik, bildbehandling samt användarcentrerad grafisk design. Denna fördjupning möjliggör visualisering i form av målgruppsanpassad och användbar design för valda kanaler som uppfyller de tekniska och estetiska krav som beställare, samhälle och användare ställer. Vidare behandlas mikrodataanalyskedjan som omfattar sekvensen datafångst, bearbetning, lagring, analys/modellering, visualisering och beslutsstöd.

Programmet omfattar följande delområden i samverkan:
1) grafisk design och
2) webbutveckling.

Delområdet grafisk design behandlar datavisualisering med hjälp av bland annat grafik, text, bild, färg, form och estetik. Fokus ligger här på att utifrån människans kognition analysera information, varumärke och målgrupp för att skapa användarcentrerad design som attraherar och orienterar, samt få flera kanaler att samverka. Ytterligare fördjupning ges inom grafisk design med fokus på strategisk kommunikation, kollaborativ design, etiska aspekter och människans ansvar för hur den används.

Delområdet webbutveckling innefattar progression inom webbdesign, webbutveckling, interaktionsdesign, databaser och programmeringstekniker för klient och server. Delområdet behandlar design och publicering av digitalt material, olika teorier för informationsarkitektur, användbarhet, datavisualisering och metoder för verksamhetsutveckling.

Undervisningen fokuserar på att ge studenten en teoretisk kunskapsbas och praktiska
färdigheter. Undervisningsformerna varierar och enskilt arbete varvas med grupparbete. Lämpliga arbetsmetoder och modeller för projektarbete behandlas i teori och praktik.  Examensarbetet ger utrymme för fortsatt fördjupning inom grafisk design och/eller webbutveckling.

Programmets upplägg ger behörighet till vidareutbildning på magister- och masternivå inom mikrodataanalys.

3. Programmets kurser

(* ingår i huvudområdet Informatik)

– Användarcentrerad design, 7,5 hp*
– Data- och informationshantering, 15 hp*
– Databassystem, 7,5 hp*
– Digital bild, 7,5 hp*
– Dynamiska webbapplikationer, 7,5 hp*
– Examensarbete för kandidatexamen i Informatik, 15 hp*
– Forskningsmetodik, 7,5 hp*
– Grafisk design, 7,5 hp*
– Grafisk produktion, 7,5 hp*
– Informationsdesign, 15 hp*
– Interaktionsdesign, 7,5 hp*
– Kollaborativt projekt, 15 hp*
– Layout och typografi, 7,5 hp*
– Objektorienterad programmering, 7,5 hp*
– Responsiv webbdesign, 7,5 hp*
– Statistisk analys, 7,5 hp
– Strategisk kommunikation, 7,5 hp*
– System- och verksamhetsutveckling, 7,5 hp*
– Visualisering, 7,5 hp*
– Visuell identitet, 7,5 hp*

4. Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Informatik (Degree of Bachelor of Science, Main Field of Study: Information Systems).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2

6. Summary in English

The overall objective of this programme in Graphic Design and Web Development is that upon graduation, the student will be able to establish and analyse the needs of companies and organisations so as to create graphic design and develop websites.

Upon completion of this bachelor’s degree programme, the student shall be able to:

Knowledge and Understanding
– explain the methods used in the graphic design process, web development and change management, and
– explain how an informative visualisation is adapted for specific target groups and areas of application through the use of relevant scientific theories and methods.

Skills and Abilities
– compile and analyse data in order to convey information in an intelligible manner using graphic design in which graphics, text, image, colour, shape, aesthetics and other elements interact,
– through the use of web development, design functional, meaningful, useful and sustainable visualisations for digital publishing in dialogue with stakeholders,
– complete advanced design assignments and produce graphic originals with the right level of quality, and
– work in a structured manner with the collection, processing, storage, analysis/modeling, and visualisation of data to facilitate decision making (also known as the microdata analysis chain).

 

7. Övrigt

Programnamnet kan på begäran redovisas i examensbeviset om den studerande med godkänt resultat har genomfört och blivit godkänd på programmets samtliga kurser.

Utbildningen/vissa kurser i utbildningen kan genomföras på engelska och/eller nätbaserat.