Utbildningsplan

Film- och TV-produktion180 högskolepoäng

Programkod
KFTPG
Programansvarig
Axel Grigor
Fastställd
Fastställd av Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap 2014-03-19.
Gäller fr.o.m. HT 2014.
Reviderad
Reviderad 2021-03-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. VT 2021.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten:
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten:
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål


Efter genomförd utbildning ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- visa kunskaper gällande principer för digital media, arbetsflöden och filhantering samt inspelningsteknik.
- beskriva bildens berättarfunktion, med hänsyn till bildkomposition, bildanalys och perception till gestaltning i rörlig bild.
- visa kännedom om aktuella förändringar i mediebranschens produktionsvillkor.

Färdighet och förmåga

- ljussätta i olika miljöer, filma, klippa och färdigställa produktioner för mediering.
- genomföra flerkameraproduktioner med specifika syften.
- i projektform leda, genomföra och redovisa bildproduktioner med inriktning mot olika tillämpningsområden och målgrupper.

- Värderingsförmåga och förhållningssätt

- analysera och värdera den tekniska och yrkesmässiga utvecklingen såväl inom film och TV branschen, innefattande vad olika plattformar innebär för framtida berättarformer.
- värdera bildproduktioner etiskt genom tillämpning av etiska modeller.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet omfattar sex terminer, 180 högskolepoäng. Alla kurser ligger inom huvudområdet Bildproduktion. Utbildningen vilar på både vetenskaplig och konstnärlig grund.

Under programmets första år tillägnar studenten sig kunskaper och färdigheter i inspelningsteknik och redigering samt kunskap i teknisk säkerhet i produktionsarbete. Studenten utvecklar sin förmåga i digital efterbearbetning. Stor vikt läggs vid skriftlig och muntlig reflektion kring medieproduktion och samhälle, gestaltning och kännedom om film- och TV-branschens genrer. Studenten tillägnar sig grunder i att tillämpa etiska modeller i värdering av bildproduktioner. Vidare övar studenten sin förmåga att arbeta i grupp och tränar olika yrkesroller och funktioner vid TV-produktion.

Under programmets andra år utvecklar studenten fördjupande kunskaper i filmklippning genom att arbeta med ett professionellt material samt genom att analysera klippning ur klippteoretiska perspektiv. Studenten får träna olika typer av produktionsarbete -dokumentärfilm, flerkamera produktioner och kvalificerad filmproduktion. Successivt under utbildningen fördjupas diskussioner i etik och värdefrågor. Studenten får i tal och skrift reflektera över hur design, multimodalitet, teknik-människa, kognition och fenomenologi kan vara tillämpbara vid produktion av rörliga bilder. Designbegreppet studeras i relation till rörlig bild.

Det tredje läsåret förbereder sig studenten för ett yrkesverksamt liv genom att studera och reflektera över konceptutveckling samt genomföra en pitch inför representanter från TV branschen. Metodkunskaperna utvecklas inför det påföljande examensarbetet där en självständigt formulerad och genomförd forskningsuppgift utförs av studenten enligt gängse formalia och metodtillämpning. Teoretiska och praktiska kunskaper från utbildningen tillämpas i ett medieprojekt, som består av en självständigt planerad och genomförd bildproduktion i grupp med tydliga individuella ansvarsområden samt en skriftlig enskild reflektion över arbetet. Programmet avslutas med en arbetsplatsförlagd kurs där studenten diskuterar och reflekterar över vad det innebär att ha en roll i det offentliga samtalet utifrån en given arbetsplats och en specifik arbetsroll.

3. Programmets kurser

Alla nedanstående kurser ingår i huvudämnet Bildproduktion

Första läsåret
Introduktion till produktion av rörlig bild, 15 hp
Grunderna i filmproduktion, 15 hp
Digitalefterbearbetning av ljud och bild, 15 hp
TV-nyheter och flerkameraproduktion, 15 hp

Andra läsåret
Fördjupning i klippning för film/TV, 7,5 hp
Människan och den rörliga bilden, 7,5 hp
Flerkameraproduktion, fördjupning, 15 hp
Dokumentärfilmsproduktion, 15 hp
Kvalificerad filmproduktion, 15 hp

Tredje läsåret
Vetenskapsteori och metod i Bildproduktion, 7,5 hp
Kandidatexamensarbete i Bildproduktion, 15 hp
Konceptutveckling inom medieproduktion, 7,5 hp
Exponeringsprojekt i bildproduktion, 15 hp
Arbetsplatsförlagd bildproduktion, 15 hp

4. Examensbenämning

Studerande som med godkänt resultat genomgått programmets kurser och i övrigt uppfyller utbildningsplanens krav erhåller, efter ansökan hos Högskolan Dalarna, examensbevis för Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Bildproduktion (Bachelor of Arts, Main Field of Study: Moving Image Production).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

After completed programme the student will:

- Be able to express and display an understanding of digital media, video codec and file management, camera technologies and various types of workflows.
- Be able to describe images’ narrative functions and relate such functions to compositional qualities, ontological dimensions, perception and moving image design.
- Be able to express and display a basic understanding of socio-cultural and economic forces and technological shifts that condition production methods within the context of the moving image industry.
- Be able to do principal photography, light different locations and sets, edit films and TV-shows and do post production work.
- Be able to plan and manage various media projects that are geared towards certain target audiences and specific uses.
- Be able to initiate, plan, manage and present an Image Production thesis project.
- Be in tune with technological and work related developments within the context of the TV/Film industries and be able to relate this to new forms of story telling strategies.
- Be able to apply design strategies that are extremely context and target audience sensitive.
- Be able to critically examine his/her media productions and texts as well as the ones produced/written by fellow students.
- Be able to evaluate certain ethical principles and decisions throughout the production phases in a responsible and consistent fashion.

7. Övrigt

För att programnamnet ska anges i examensbeviset krävs att samtliga kurser i programmets sista år är godkända