Utbildningsplan

Manus för film och TV – kandidatprogram180 högskolepoäng

Programkod
KFTKG
Programansvarig
Åsa Linder
Piotr Marciniak
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2021-03-23.
Gäller fr.o.m. HT 2021.
Reviderad
Reviderad 2023-07-05.
Revideringen är giltig fr.o.m. HT 2023.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten:
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten:
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter fullbordad utbildning ska studenten

• självständigt, genom förvärvade arbetsmetoder, kunna utveckla en egen idé utifrån genreteoretiska, narrativa och dramaturgiska kunskaper till ett personligt gestaltat filmmanus
• i en redaktionell grupp med skilda yrkesroller samarbeta kring en gemensam idé för att producera kvalitativa och produktionsanpassade tv-seriemanus
• kunna anpassa manus för fiktivt berättande i audiovisuella medier med hänsyn till tv- och filmbranschens utbud och önskemål gällande format, genre och målgrupp för olika visningsfönster
• behärska att analysera, bryta ner och bedöma manus utifrån produktionsrelaterade aspekter: teknik, ekonomi och planering
• kunna använda professionella mjukvaruprogram för manusskrivande
• uppvisa god kännedom om mediebranschens struktur och aktörer samt hur och var man söker finansiering av manusutveckling och film/tv-produktioner
• reflektera över och analysera egna och andras produktioner utifrån estetiska och narrativa aspekter, i relation till film- och genrehistoria samt till aktuell kultur- och samhällsdebatt med fokus på makt, genus och etnicitet
• kunna inhämta referensmaterial genom research, fältstudier och litteratursökning samt reflektera över materialet ur källkritiska och etiska perspektiv.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar sex terminers heltidsstudier, Alla programmets kurser tillhör huvudområdet Bildproduktion. Utbildningen vilar på både vetenskaplig och konstnärlig grund.

Den första terminens studier behandlar narrativ ur olika aspekter för att sedan fokusera på filmberättandets grundelement och filmisk gestaltning. Därefter studeras struktur och dramaturgi samt genre. Ett professionellt datorverktyg för manusskrivande introduceras. Förmågan att använda mjukvaran utvecklas genom hela programmet. Följande termin ges grunderna i filmproduktion med produktionsplanering, filmfoto, ljud och redigering inför produktionen av en kortfilm. Genom det första årets kurser ges grunder i såväl vetenskapligt skrivande som etisk reflektion.

Det andra året studeras narratologi och semiotisk bildanalys med tillämpning i filmanalys samt essäskrivande, metoder i research studeras och praktiseras med hänsyn till etiska och källkritiska aspekter vilket leder till produktion av verklighetsbaserade tv-program. Teorier kring dokumentärt berättande liksom etnografiska fältstudier omsätts i filmproduktion.  Dialogskrivning, särskilt gällande dramatisk dialog, retorik och scenframställning studeras, liksom samtalsanalys samt tv-dramatik. Studenterna bildar tv-serieredaktioner, arbetar fram unika format och skriver avsnitt till komedi- och dramaserier.

Under tredje läsåret fördjupas gestaltningsteori. Alternativa skrivmetoder grundad på audiovisuell gestaltning undersöks och praktiseras. Vetenskaplig teori och metod fördjupas inför examensarbetet. Ett avancerat filmmanusprojekt utgör den avslutande delen i manusprogressionen och omfattar författande av ett novellfilmsmanus i valfri stil och genre med en åtföljande reflektion. Manusformatet är anpassat för offentlig filmfinansiering och studenten kan med manuset söka stöd för vidare utveckling eller produktion. För att ytterligare underlätta för studentens ingång i yrkeslivet och tillämpa sina kunskaper avslutas programmet med en arbetsplatsförlagd utbildning.

3. Programmets kurser

Samtliga kurser ligger inom huvudområdet Bildproduktion

Första läsåret
Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning, 15 hp
Manus för TV och film 2. Dramaturgi, genre och filmhistoria, 15 hp eller Manus för TV och film 2. Dramaturgi, manusskrivande och genre, 15 hp 
Introduktion till produktion av rörlig bild för Manus för film och TV, 15 hp
Grundläggande filmproduktion för Manus för film och TV, 15 hp eller Grunderna i filmproduktion för Manus för film och TV, 15 hp 


Andra läsåret
Filmanalys och gestaltning 7,5 hp
Dokumentär metod för filmisk gestaltning, 7,5 hp eller Dokumentär metod för filmisk framställning, 7,5 hp 
Fakta, fiktion och flerkameraproduktion, 15 hp
Manus för TV och film 3. Dialog i audiovisuella medier, 15 hp
Manus för TV och film 4. TV-format och klassiskt berättande, 15 hp


Tredje läsåret
Manus för TV och film 5. Gestaltning och filmiskt berättande,
7,5 hp
Vetenskapsteori och metod i Bildproduktion, 7,5 hp
Kandidatexamensarbete i Bildproduktion, 15 hp
Kvalificerat filmmanusprojekt, 15 hp
Arbetsplatsförlagd bildproduktion, 15 hp
 

4. Examensbenämning

Studerande som med godkänt resultat genomgått programmets kurser och i övrigt uppfyller utbildningsplanens krav erhåller, efter ansökan hos Högskolan Dalarna, examensbevis för Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Bildproduktion (Degree of Bachelor of Arts, Main Field of Study: Moving Image Production).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

Upon completion of training, the student should:
• independently, by acquired practice, be able to develop their an own ideas based on genre theory, narrative and dramaturgical skills to a personal fashioned screenplay
• collaborate in an editorial team with different roles on developing an idea onto producing TV-series scripts
• be able to customize scripts for fictional narrative in the audiovisual media in view of the television and film industry‘s choice and preferences regarding format, genre and target audience for different viewing windows
• master analyzing, breaking down and evaluating scripts from production-related aspects: technics, finance and planning
• use professional software programs for screenwriting
• demonstrate a sound knowledge of the media industry, its structure and players as well as of how and where the script development and the film or television productions are financed
• reflect on and analyze on their own and others‘ works by aesthetic and narrative aspects, in relation to the history of film and film genre and the current cultural and social debate with a focus on power, gender and ethnicity
• know how to gather reference material through research, field studies and literature search, and reflect on the material from source-critical and ethical perspectives.

7. Övrigt

Studenten kan på begäran få programnamnet inkluderat i examensbeviset under förutsättning att 180 hp av programmets kurser godkänts inom ramen för utbildningsplanen.