Utbildningsplan

Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning engelskspråkig litteratur120 högskolepoäng

Programkod
HMILA
Inriktningskod
ENGA
Inriktningsansvarig
Fastställd
Fastställd av prefekt för institutionen för språk, litteratur och lärande 2023-09-11.
Gäller fr.o.m. HT 2023.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå:

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

För masterexamen skall studenten:
Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • visa djup och bred kunskap och förståelse för ämnesområdet interkulturella litteraturstudier och, när tillämpligt, deras respektive inriktningar, definierat som studiet av de kulturmöten som skildras i, speglas i, och har givit upphov till litterära texter.

Färdighet och förmåga

 • visa god förmåga att tillämpa denna kunskap och förståelse i form av textanalyser som visar på en hög grad av teoretisk och metodologisk medvetenhet om samspelet mellan språk, litteratur och kultur
 • argumentera för komplexa tolkningar och bedömningar av skönlitterära och litteraturkritiska texter
 • självständigt planera och genomföra en väl avgränsad forskningsuppgift inom huvudområdet interkulturella litteraturstudier och, när tillämpligt, med relevans för den valda inriktningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • aktivt interagera med andra i en konstruktiv kritisk miljö
 • visa förmåga att på ett kvalificerat sätt kunna reflektera över skönlitteraturens möjligheter att bidra till större interkulturell förståelse.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet består av obligatoriska, valbara och valfria kurser som omfattar sammanlagt 120 hp. Programmet kan läsas med allmän inriktning såväl som med tre möjliga specifika inriktningar: engelskspråkig litteratur, franskspråkig litteratur eller tyskspråkig litteratur. Programmets kärna består av fem obligatoriska kurser (60 hp) i vilka studenterna problematiserar teoretiska och metodologiska frågeställningar inom forskningsfältet interkulturella litteraturstudier, och definierar sitt eget område inom detta. Ett stort antal texter hämtade från den forskning som bedrivs inom fältet studeras och ett eget forskningsprojekt i form av det avslutande masterexamensarbetet genomförs. Programstudierna kompletteras med valbara och valfria kurser inom huvudområdet och litteraturvetenskapligt inriktade kurser på avancerad nivå.
Obligatoriska kurser för respektive specifik inriktning undervisas på det språk som är relevant för denna inriktning. Övriga kurser undervisas på engelska.
Kurser som är obligatoriska för alla inriktningar samläses.

Utöver de 60 hp som utgör de obligatoriska kurserna krävs följande för de olika specifika inriktningarna inom programmet:

 • för inriktning engelskspråkig litteratur: 30 hp obligatoriska kurser i engelskspråkig litteratur enligt beskrivningen i denna utbildningsplan, samt 30 hp valbara eller valfria kurser inom huvudområdet eller litteraturvetenskapligt inriktade kurser på avancerad nivå.
 • för inriktning franskspråkig litteratur: 22,5 hp obligatoriska kurser i franskspråkig litteratur enligt beskrivningen i denna utbildningsplan samt 37,5 hp valbara eller valfria kurser inom huvudområdet eller litteraturvetenskapligt inriktade kurser, varav högst 7,5 hp kan vara på grundnivå och minst 7,5 hp måste vara inom franskspråkig litteratur.
 • för inriktning tyskspråkig litteratur: 22,5 hp obligatoriska kurser i tyskspråkig litteratur enligt beskrivningen i denna utbildningsplan samt 37,5 hp valbara eller valfria kurser inom huvudområdet eller litteraturvetenskapligt inriktade kurser, varav högst 7,5 hp kan vara på grundnivå och minst 7,5 hp måste vara inom tyskspråkig litteratur.

Institutionen som ansvarar för programmet samarbetar med andra lärosäten nationellt och internationellt där kurser relevanta för interkulturella litteraturstudier erbjuds. Information om dessa samarbeten finns i programrummet och kan även erhållas av programansvarig eller studievägledare.

3. Programmets kurser

Samtliga obligatoriska kurser (*) ingår i huvudområdet Interkulturella litteraturstudier och är på avancerad nivå. Alla inriktningar läser de gemensamma kurserna. Utöver dessa läses kurser specifika för respektive inriktning.

Gemensamma kurser

År 1
Interkulturella litteraturstudier: Akademiskt skrivande (7,5 hp) *
Introduktion till interkulturella litteraturstudier (7,5 hp) *
Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och genus - teori och kritik (7,5 hp) *
Migrationslitteratur i dåtid och nutid (7,5 hp) *

År 2
Valbara eller valfria litteraturvetenskapligt inriktade kurser (30 hp)


Kurser specifika för respektive inriktning

Allmän inriktning

År 1
Valbara och valfria litteraturvetenskapligt inriktade kurser (30 hp), varav minst 22,5 hp valbara kurser

År 2
Interkulturella litteraturstudier: Masterexamensarbete (30 hp) *

Inriktning engelskspråkig litteratur

År 1
Konflikt och kreativitet i engelskspråkig litteratur (7,5 hp)
Migration, klimat och ångest i engelskspråkig litteratur (7,5 hp)
Världslitteratur på engelska (7,5 hp)
Litteratur, censur och cancelkultur på engelska (7,5 hp)

År 2
Interkulturella litteraturstudier: Masterexamensarbete med inriktning engelska (30 hp)

Inriktning franskspråkig litteratur

År 1
Den fransktalande världen: Litteratur, kultur och översättning (7,5 hp)
Franskspråkig chanson i original och översättning (7,5 hp)
Franskspråkig litteraturkritik (7,5 hp)
Valbar eller valfri kurs inom franskspråkig litteratur (7,5 hp)

År 2
Interkulturella litteraturstudier: Masterexamensarbete med inriktning franska (30 hp)

Inriktning tyskspråkig litteratur

År 1
Tyska: Former och villkor för dramer och prosatexter (7,5 hp)
Tyska: Intertextualitet och intermedialitet i teori och praktik (7,5 hp)
Tyska: Modern kvinnolitteratur (7,5 hp)
Valbar eller valfri kurs inom tyskspråkig litteratur (7,5 hp)

År 2
Interkulturella litteraturstudier: Masterexamensarbete med inriktning tyska (30 hp)

Valbara kurser inom programmet:

 • Världslitteraturer: Asien och Europa (7,5 hp)
 • Världslitteraturer: Nord- och Sydamerika (7,5 hp)
 • Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och politik i det samtida Afrika (7,5 hp)
 • Interkulturella litteraturstudier: Skönlitteratur på originalspråk (7,5 hp)
 • Interkulturella litteraturstudier: Översättningsprojekt (7,5 hp)
 • Interkulturella litteraturstudier: Magisterexamensarbete (15 hp)
 • Interkulturella litteraturstudier: Teori och metod (7,5 hp)

Samtliga valbara kurser är inom huvudområdet interkulturella litteraturstudier och på avancerad nivå. Kurser som erbjuds som obligatoriska och som är specifika för var och en av de olika inriktningarna är också valbara kurser för de andra inriktningarna inom programmet. Observera att olika behörighetskrav gäller för dessa kurser, beroende på inriktningen.

4. Examensbenämning

Filosofie masterexamen, Huvudområde: Interkulturella litteraturstudier (Degree of Master of Arts (120 credits), Main Field of Study: Intercultural Literature Studies)

Vid studier i enlighet med en specifik inriktning:
Filosofie masterexamen, Huvudområde: Interkulturella litteraturstudier, Inriktning: XXX (Degree of Master of Arts (120 credits), Main Field of Study: Intercultural Literature Studies, Specialisation: XXX

5. Behörighetskrav

 • Kandidatexamen i språk eller litteraturvetenskap om minst 180 hp. Examensarbete/uppsats på G2E-nivå om minst 15 hp eller motsvarande. Examensarbetet/uppsatsen ska visa på relevant språklig och metodologisk kompetens för masterprogrammet. Engelska 6. För inriktning engelskspråkig litteratur krävs kandidatexamen i språk eller litteraturvetenskap med minst 90 hp i huvudområde engelska och examensarbetet/uppsatsen skriven på engelska.

6. Summary in English

Upon completion of the programme, students will be able to:
Knowledge and understanding

 • demonstrate deep and broad knowledge and understanding of the subject area of intercultural literature studies and, when applicable, of the selected specialisation, defined as the study of the cultural encounters that are depicted in, are reflected in, and have given rise to literary texts.

Competence and skills

 • demonstrate a good ability to apply this knowledge and understanding in the form of text analyses that demonstrate a high degree of theoretical and methodological awareness of the interaction between language, literature and culture
 • argue for complex interpretations and assessments of literary texts and literary criticism
 • independently plan and complete a well-defined research task within the main field of study of intercultural literature studies and, when applicable, of the selected specialisation.

Judgement and approach

 • actively interact with others in a constructive critical environment
 • demonstrate the ability to reflect, in a well-informed and knowledge-based manner, on the possibilities of literature to contribute to greater intercultural understanding.

7. Övrigt

Om en etappexamen mot magisterexamen önskas, är kursen Interkulturella litteraturstudier: Magisterexamensarbete (15 hp) obligatorisk.

Programmet erbjuder möjlighet att genomföra praktik som ligger till grund för utökad akademisk specialisering såväl som skapande av ett professionellt nätverk.