Utbildningsplan

Magisterprogram i engelska med inriktning mot engelskspråkig litteratur60 högskolepoäng

Programkod
HEELA
Programansvarig
Carmen Zamorano-Llena
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2020-10-22.
Gäller fr.o.m. HT 2021.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa
delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten
– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar
samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter
inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera
sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för
dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i
samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta
ansvar för sin kunskapsutveckling. (SFS 2006:1053)

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter avslutad utbildning skall studenten
- visa en bred kunskap och förståelse om litteraturteorins framväxt,
- visa en god förmåga att tillämpa denna kunskap i form av textanalyser som visar på en hög grad av teoretisk medvetenhet om samspelet mellan språk, litteratur och kultur,
- visa en fördjupad kunskap och förståelse inom något litteraturvetenskapligt tema eller ämnesområde inom engelskspråkig litteratur,
- självständigt planera och genomföra en väl avgränsad forskningsuppgift inom det litteraturvetenskapliga området som visar ett nyanserat teoretiskt insikt och förmågan att problematisera antaganden och ambitionerna av teoretiska ställningar,
- visa på sådan muntlig och skriftlig språklig förmåga och färdighet som krävs för att på en klar och tydlig akademisk engelska effektivt argumentera för komplexa tolkningar och analyser av skönlitterära och litteraturkritiska texter samt aktivt kunna interagera med andra i en kritisk och konstruktiv miljö.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet består av sju obligatoriska kurser på avancerad nivå inom huvudområdet Engelskspråkig litteratur. Under programmets första termin läser alla fyra obligatoriska kurser om vardera 7,5 hp. Under programmets andra termin läser alla tre obligatoriska kurser, dvs. två kurser om vardera 7,5 hp och kursen Engelska: Magisterexamensarbete i litteratur (15 hp). Engelska: Magisterexamensarbete i litteratur läsas alltid sista terminen av programmet.

3. Programmets kurser

Samtliga kurser ingår i huvudområdet Engelskspråkig litteratur. Samtliga kurser är på avancerad nivå.

Engelska: Litteraturvetenskapligt skrivande 7,5 hp
Engelska: Litteratur och teori 7,5 hp
Engelska: Samtida irländsk skönlitteratur 7,5 hp
Migration, klimat och ångest i engelskspråkig litteratur 7,5 hp
Engelska: Avancerad litteraturteori 7,5 hp
Världslitteratur på engelska 7,5 hp
Engelska: Magisterexamensarbete i litteratur 15 hp

4. Examensbenämning

Filosofie magisterexamen, huvudområde: Engelskspråkig litteratur (Degree of Master of Arts (60 Credits), Main Field of Study: Literature in English).

5. Behörighetskrav

  • Filosofie kandidatexamen med huvudområde engelska omfattande minst 180 högskolepoäng innehållande en uppsats i ämnet Engelska om minst 5000 ord, eller motsvarande kunskaper. Innehållet i uppsatsen och den metod som används ska vara relevant till vald specialisering i Magisterprogrammet

6. Summary in English

On completion of the programme the student will be able to
- demonstrate broad knowledge and understanding of the development of literary,
- demonstrate the ability to apply this knowledge in the form of individual literary text analyses with a high degree of theoretical awareness of the relationship between language, literature and culture,
- demonstrate advanced knowledge of literature in English,
- independently plan and carry out a well-defined literary research task in English-language literature which demonstrates a nuanced theoretical insight and the ability to problematise the assumptions and ambitions of theoretical standpoints,
- demonstrate the oral and written ability and proficiency necessary to argue effectively in clear academic English for complex interpretations and analyses of literary and critical texts and to actively be able to interact with others in a critical and constructive environment.

7. Övrigt

Student som erhållit godkänt resultat på programmets samtliga kurser erhåller efter ansökan examensbevis där även programnamnet kan synliggöras, om studenten så önskar.