Utbildningsplan

Utveckling av eTjänster120 högskolepoäng

Programkod
DETJG
Programansvarig
Ulrika Artursson Wissa
Fastställd
Fastställd i Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap 2018-02-06.
Gäller fr.o.m. HT 2018.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen ska studenten

 • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:

 • visa förmåga och kompetens inom utveckling av mobila eTjänster,
 • tillämpa breda kunskaper om de speciella utmaningar och möjligheter som finns med utvecklingen av eTjänster.

Där ingår:

 • kunskap om den tekniska infrastruktur som utgör grund för tjänsteutvecklingen i form av bredbandsteknik och mobil informationsteknologi,
 • kunskap om informationshantering och samhällets mjuka infrastruktur i form av grundläggande informationsresurser och standarder inom området,
 • förtrogenhet med utveckling av tjänstekoncept och tjänsteprocesser,
 • kunskaper om den verksamhet där eTjänsterna skall användas, 
 • förmåga att analysera användarbehov, hur användare skall kunna involveras och hur eTjänster skall kunna bidra till kundnytta,
 • förmåga att leda utvecklingsprojekt, som inkluderar behovsanalys, utformning av tjänstekoncept och tjänsteprocesser, programmering och dokumentation.

2. Huvudsaklig uppläggning

Utbildningen erbjuder varje student individuell anpassning av sina studier. Förutom att utbildningen bedrivs på distans oberoende av tid och rum kan exempelvis validering av vissa utbildningsmoment planeras in, en lägre studietakt förberedas eller en framtida påbyggnadsutbildning planeras in.

Baserat på individens bakgrund, studieförutsättningar och behov upprättas i början av varje termin en individuell studieplan tillsammans med studievägledare, eventuell arbetsgivare och/eller utbildningsmentorer.

Undervisningen på programmet sker i form av webbaserade föreläsningar, laborationsuppgifter, webbaserade seminarier samt olika former av eget arbete under handledning.

Tillgång till dator samt bredbandsuppkoppling krävs för studierna. Ett headset och webbkamera är också ett krav då delar av examination och kommunikation med studenter sker över internet.

Stor vikt läggs vid att studentens vunna kunskaper omsätts i praktisk tillämpning varför metoder, tekniker och samarbetsformer prövas och utvärderas i verkliga projekt i samarbete med näringsliv och offentlig förvaltning.

3. Programmets kurser

Programmet består av kurser i ämnet Informatik på grundnivå (undantaget*) som tillsammans bidrar till ovanstående delmål.

Introduktion till informatik och eTjänster 7,5 hp
Programutvecklingsteknik, introduktion 7,5 hp
Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster 7,5 hp
Hård infrastruktur 7,5 hp
eTjänster, perspektiv och utvärdering 7,5 h
Publicering på internet 7,5 hp
Design av eTjänster 7,5 hp
Design av IT-system 7,5 hp
Människa-, Datorinteraktion för eTjänster 7,5 hp
Databassystem 7,5 hp
e-samhället: e-governance och eTjänster 7,5 hp
Applikationsutveckling för mobila Android-enheter 1 7,5 hp
Datasäkerhet och integritet 7,5 hp
Nätjuridik 7,5 hp (Rättsvetenskap)*
Examensarbete 15 hp

4. Examensbenämning

Högskoleexamen med inriktning mot eTjänster.
(University Diploma in e-services).

5. Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

Upon completion of the program the student should be able to:

 • demonstrate skills and competencies in the development of mobile e-services,
 • apply the knowledge obtained to the particular challenges and opportunities that exist with development of e-services.

It includes:

 • knowledge of the technical infrastructure that is the basis for service development in the form of broadband technology and mobile information technology,
 • knowledge of information management and the soft infrastructure in terms of basic information resources and standards in the field,
 • familiarity with the development of service concepts and service processes,
 • knowledge of the organizations in which the IT services are to be used,
 • ability to analyze user needs, how users can be involved and how e-services should contribute to the customers’ benefit,
 • bility to lead development projects, including needs analysis, design of service concepts and service processes, programming and documentation.

 

7. Övrigt

Studerande som efter sin examen vill bygga på sin ämneskompetens för att erhålla en filosofie kandidatexamen i huvudämne informatik, 180 högskolepoäng, skall läsa ytterligare 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng informatik, inkluderande ett examensarbete om 15 högskolepoäng. För att erhålla magisterexamen i informatik krävs ytterligare ett års studier (60 högskolepoäng).