Kartläggning av språklig medvetenhet i förskoleklass

Högskolan Dalarna har på uppdrag av Skolverket utvecklat och konstruerat ett kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass.

Hitta språket

Hitta språket är ett nytt kartläggningsmaterial som Högskolan Dalarna, med ledning av Tarja Alatalo i förskoleklassgruppen, har utvecklat på uppdrag av Skolverket. I arbetsgruppen ingick dessutom Cecilia Wijnbladh och Elin Eriksson samt två lektorer vid Linnéuniversitetet. Materialet kan hjälpa läraren att få syn på elevernas språkliga medvetenhet och språkliga utveckling i riktning mot förmågan att ”kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften”. Denna förmåga kartläggs genom fyra aktiviteter som relaterar till förskoleklassens centrala innehåll:

• att berätta och beskriva

• att lyssna och samtala

• att kommunicera med symboler och bokstäver

• att urskilja ord och språkljud.

Materialet ska vara ett stöd för lärare i att tidigt kunna identifiera elever som visar indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 3, respektive årskurs 4 i specialskolan. Därtill ger materialet stöd i att identifiera de elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar. Läraren kan också med stöd av materialet upptäcka områden som den fortsatta undervisningen behöver fokusera. Materialet, som finns på Skolverkets hemsida, riktar sig till alla som undervisar i förskoleklass. Materialet är obligatoriskt att använda 1 juli 2019.

I utvecklandet av kartläggningsmaterialet har en rad forskare och lärare medverkat. Projektet har en referensgrupp bestående av verksamma lärare i förskoleklass, varav två är Ulrica Reinberth, Borlänge kommun och Nathalie Lindgren, Svedala kommun.

Vid högskolan hölls en välbesökt föreläsning om kartläggningsmaterialet den 14 maj 2019. Eventuella framtida föreläsningar eller annan fortbildning kommer att aviseras på denna sida.

För frågor om materialet kontakta upplysningstjansten@skolverket.se.

Senast granskad:
Senast granskad: