Rättigheter och studentinflytande

Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat. Dina rättigheter och skyldigheter regleras i beslut av högskolan och i lagar och förordningar.

Studie- och arbetsmiljö

I en god arbetsmiljö råder ett demokratiskt, tillåtande klimat där det finns möjligheter att påverka sin studie- och arbetssituation. Studie- och arbetsmiljö inkluderar dels den fysiska miljön, såsom lokaler och utrustning. Den inkluderar också den psykosociala miljön, det vill säga relationer och stämningar bland de människor som delar en studiemiljö.

Som student omfattas du av arbetsmiljölagen. Du likställs med arbetstagare, med ett fåtal undantag. Rektorn är ansvarig för arbetsmiljön på högskolan, men du som student och de anställda har också ett ansvar för att aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet.

Om du som student anser att det finns brister i din studie- och arbetsmiljö kan du vända dig till vice ordförande för Studentkåren som är studenters huvudskyddsombud eller till högskolans huvudarbetsmiljöombud.

Läs mer i högskolans policy för arbetsmiljö (pdf).

Tillbud och olycksfall

Högskolan Dalarna har ett ansvar för studenternas arbetsmiljö. För att vi ska kunna jobba systematiskt och fånga tidiga tecken på ohälsa och risker, behöver vi din hjälp som student.

Om du råkar ut för ett tillbud eller olycksfall så anmäler du det till Högskolan Dalarna. Om du väljer att skicka i en formell anmälan till Högskolan Dalarna, gör du det genom att fylla i och skicka in nedanstående formulär. För att ärendet ska kunna hanteras skyndsamt och att du ska få möjlighet att få snabb återkoppling är det viktigt att du noga beskriver vad ärendet gäller och lämnar dina kontaktuppgifter. För att Högskolan Dalarna ska kunna handlägga ditt ärende behöver lärosätet hantera dina personuppgifter och genom att skicka in en formell anmälan så godkänner du detta.

Hanteringen sker främst i lärosätets diariesystem och sker enligt gällande dataskyddsförordning. I diariesystemet kommer ditt ärende att analyseras och om möjligt åtgärdas direkt eller vid behov hänskjutas till en ärendehandläggare.

Läs mer om vilka personuppgifter vi hanterar och hur.

Högskolan Dalarna ansvarar för att ärendet utreds.

Om du i din anmälan önskar stöd rekommenderar vi dig att ta kontakt med studentombudet vid Dalarnas Studentkår.  Mer information om Dalarnas studentkårs studentombudsman.

Här gör du en anmälan om ett tillbud eller olycksfall.

Brister i utbildningen, oenigheter eller samarbetsproblem

Om du som student upplever akuta brister i pågående undervisning eller utbildning, eller om det uppstår oenigheter, konflikter och samarbetsproblem inom studentgrupper eller mellan dig som student och någon lärare, ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig för programmet eller ämnet.

Du kan även i många sammanhang vända dig till studentombudet vid Dalarnas studentkår för att få stöd och råd, om du till exempel vill gå vidare med ett ärende.

Jämlikhet, jämställdhet och likabehandling

Jämlikhet, jämställdhet och likabehandling handlar om anställda och studenters vardagliga agerande. Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ska alla bemötas av medmänsklighet och respekt.

Om du blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling kan du anmäla det till högskolan.

Om du vill ha stöd kan du vända dig till en lärare, ämnes- eller huvudområdesföreträdare, eller programansvarig. Du kan också vända dig till:

Här gör du en anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling.

Plan för likabehandling av studenter (pdf)

Jämställdhet och lika villkor - Högskolan Dalarna 

Studentinflytande och kursvärdering

Engagera dig i utbildningens kvalitetsutveckling

Du kan alltid engagera dig i kursens, utbildningsområdets eller programmets kvalitetsutveckling. Detta kan ske i en mer direkt form genom att delta i organ och plattformar som skapats runt utbildningen eller mer indirekt genom att använda de informationskanaler som finns för att lämna synpunkter till den eller de ansvariga för utbildningen. Prata med den som är ansvarig för din kurs, utbildningsområde eller program.

Engagera dig i studentkåren

En annan möjlighet är att engagera dig i studentkåren. Det ger dig möjlighet att påverka både utbildningarna direkt via exempelvis föreningar och mer indirekt på högskoleövergripande nivå genom att vara en av kårens representanter i beredande och beslutande organ. Studenter har rätt att via studentkåren ha representanter i alla beslutande och beredande organ som på något sätt har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Exempel på beslutande organ är styrelsen, besluts- och ledningsråd och utbildnings- och forskningsnämnden.

Mer om kårens verksamhet och kontaktuppgifter hittar du på dalastudent.se

Utvärderingar och uppföljningar

För oss på Högskolan Dalarna är du som student en viktig medaktör i arbetet med att utveckla och höja verksamhetens kvalitet, bland annat genom erfarenheter från egna studier. Dina åsikter är viktiga och vägledande för vårt arbete.

Om du som student inte är nöjd eller vill framföra förbättringsförslag är du därför varmt välkommen att tycka till om din utbildning.

Kursvärdering

Som student efterfrågas alltid dina åsikter om kursen du deltar eller har deltagit i genom att kursansvarig genomför en så kallad kursvärdering. Det är viktigt att du tar möjligheten att framföra dina åsikter.

Mer information om Högskolan Dalarnas arbete med kursvärdering och kursanalys finns under rubriken "Kursanalys" (sida 3) i dokumentet Regler för kvalitetskrav: ansvar och kontinuerlig uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå (pdf)

Programuppföljning

Flera utbildningar som Högskolan Dalarna erbjuder genomför programuppföljningar genom exempelvis programråd eller enkäter.

Studentenkäten

Vartannat år genomför Högskolan Dalarna en studentenkät som riktar sig till alla registrerade studenter. Har fångar vi upp studenternas åsikter i ett brett spektrum, allt från åsikter om utbildningen och bemötanden till vår miljö och lokaler.

Framför personliga klagomål

Har du ett personligt klagomål på din utbildning eller Högskolan Dalarnas verksamhet ska du alltid i första hand vända dig till den som är direkt berörd av ditt klagomål. Ofta är detta kursansvarig, programansvarig, handledaren eller examinatorn. I de allra flest fall får ditt ärende en direkt lösning i dialogen med den ansvariga.

Du kan även i många sammanhang vända dig till studentombudet vid Dalarnas studentkår för att få stöd och råd, om du till exempel vill gå vidare med ett ärende. Mer information om Dalarnas studentkårs studentombudsman.

Om du väljer att skicka i ett formellt klagomål till Högskolan Dalarna, gör du det genom att fylla i och skicka in nedanstående formulär. För att ärendet ska kunna hanteras skyndsamt och att du ska få möjlighet att få snabb återkoppling är det viktigt att du noga beskriver vad ärendet gäller och lämnar dina kontaktuppgifter. För att Högskolan Dalarna ska kunna handlägga ditt ärende behöver lärosätet hantera dina personuppgifter och genom att skicka in ett formellt klagomål godkänner du detta.

Hanteringen sker främst i lärosätets diariesystem och sker enligt gällande dataskyddsförordning. Läs mer om vilka personuppgifter vi hanterar och hur. I diariesystemet kommer ditt ärende att analyseras och om möjligt åtgärdas direkt eller vid behov hänskjutas till en ärendehandläggare.

För mer information om hur Högskolan Dalarna arbetar med klagomål se Regler för klagomål, omprövning och överklagan (pdf).

Här kan du skicka in ett formellt klagomål.

Mer information om dina rättigheter

Mer information om de bestämmelser som reglerar vad som gäller om studentinflytande på statliga universitet och högskolor är högskolelagen (HL), högskoleförordningen (HF) och studentkårsförordningen (SF). När förordningarna talar om ”studenter” så betyder det studenter som läser på grundnivå och avancerad nivå samt doktorander som läser på forskarnivå.

Du hittar bestämmelserna här:

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) webbplats hittar du frågor och svar om studenträtt.

Senast granskad:
Senast granskad: