Fusk och disciplinärenden

Det är inte tillåtet att vilseleda vid prov eller när annan studieprestation ska bedömas, det vill säga det är inte tillåtet att fuska. All form av fusk är absolut förbjudet och kan leda till disciplinära åtgärder.

Vad är fusk?

Exempel på fusk:

 • Att använda otillåtna hjälpmedel till exempel anteckningar och lappar vid tentamen.
 • Otillåtet samarbete mellan studenter.
 • Att kopiera andras texter utan att citera och ange källa (plagiering).

Att hjälpa någon annan att fuska ses också som fusk. Du får inte låta någon annan kopiera dina svar vid till exempel hemtentamen eller uppsatsskrivande.

Det krävs inte att fusket har fullbordats för att disciplinär åtgärd ska vidtas – det räcker att du som student har försökt att fuska.

Störande av prov, undervisning eller annan verksamhet

Att inte följa de ordningregler som finns inom högskolan kan leda till disciplinära åtgärder. Detta gäller vid examinationer, föreläsningar och seminarier, men även praktiska moment som verksamhetsförlagd utbildning vid skolor eller sjukhus omfattas av reglerna eftersom det utgör verksamhet inom utbildningen vid högskolan.

Reglerna omfattar också verksamheten i biblioteket och användningen av Högskolans datornät.

Trakasserier

Disciplinära åtgärder får också vidtas mot studenter som utsätter en annan student eller arbetstagare för trakasserier utifrån:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Anmälan

Alla högskoleanställda har en skyldighet att anmäla misstanke om försök till fusk. Det är alltså inte frivilligt att göra en anmälan, vilket innebär att skyldigheten att göra en anmälan finns redan vid låg misstanke.

Vad händer sedan?

När anmälan om misstanke om fusk kommit in ska rektor se till att ärendet utreds. Studenten ska alltid ges möjlighet att säga sin mening i ärendet. Utredaren begär in ett yttrande från studenten och erbjuder alltid ett utredande samtal.

När utredningen anses klar, avgör rektor i samråd med den lagfarne ledamoten i disciplinnämnden, om ärendet ska föras vidare till disciplinnämnden eller inte. Rektor kan själv fatta beslut om varning eller om att avskriva ärendet.

Anser rektor och den lagfarne att ärendet bör beslutas av Disciplinnämnden, sammankallas till ett möte dit studenten inbjuds att inför nämnden närvara och för nämnden framföra sin syn på saken.

Till mötet kan även till exempel lärare och tentamensvakter kallas för att nämnden ska få möjlighet att ställa frågor om ärendet.

Efter att, i förekommande fall, hört lärare och student, fattar nämnden i enskildhet beslut i ärendet vilket meddelas studenten via e-post efter mötets slut.

Varning eller avstängning

De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning. Beslut om varning kan fattas av rektor eller disciplinnämnden medan beslut om avstängning bara kan fattas av disciplinnämnden.

Den student som blir avstängd får under tiden för avstängningen sitt användarkonto spärrat och kan därmed inte delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid Högskolan Dalarna. Även studentens passerkort spärras. Ett beslut om avstängning kan vara i högst sex månader, men blir oftast kortare vid en förstagångsförseelse.

Avstängning gäller som huvudregel från dagen för beslutet. Om särskilda skäl finns kan Disciplinnämnden besluta om annan tidpunkt för avstängningen.

Studenten har inte rätt till studiemedel under avstängningsperioden. I de fall studenten blir avstängd meddelas detta till berörda kurser och program, Ladokenheten, IT-avdelningen samt CSN.

Överklagande

Beslut om avstängning och varning av disciplinnämnden kan överklagas hos förvaltningsrätten. Överklagandet ska:

 • Vara skriftligt och i skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.
 • Ställas till Förvaltningsrätten i Falun, men skickas eller lämnas till registrator vid Högskolan Dalarna, som överlämnar det till Förvaltningsrätten i Falun.
 • Ha kommit in till högskolan inom tre veckor från den dag studenten fick del av beslutet.

I avvaktan på att Förvaltningsrätten prövar överklagandet kan den som överklagar begära att att beslut om avstängningen ska upphöra att gälla till dess Förvaltningsrätten avgjort frågan. 

Senast granskad:
Kontakt
Anette Lindgren
Huvudregistrator
Utredare och sekreterare i disciplinnämnden

Kontakt

Maria Hillerbrand
Examenshandläggare
Utredare och sekreterare i disciplinnämnden
Senast granskad: