Visselblåsarfunktion – meddelande om missförhållande

Den nya visselblåsningslagen innebär en skyldighet för Högskolan Dalarna att inrätta en intern rapporteringskanal.

Ny lag om visselblåsarfunktion

Visselblåsningslagen (2021:890) innebär en skyldighet för Högskolan Dalarna att inrätta en intern rapporteringskanal (visselblåsarfunktion). Genom rapporteringskanalen har personer som är verksamma inom högskolan möjlighet att anmäla misstankar om missförhållande som har ett allmänintresse exempelvis korruption, rättshandlingar i strid med miljöskydd eller offentlig upphandling.

Att göra en anmälan

Visselblåsarfunktionen är tillgänglig för personer som är verksamma vid Högskolan Dalarna. Det innebär att möjligheten att visselblåsa kan omfatta fler personer i jämförelse med tidigare regelverk, exempelvis volontärer, praktikanter och studenter i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Begreppet allmänintresse

En visselblåsning kan gälla missförhållanden som utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön eller annan sak där det finns befogad anledning att rapportera till myndigheten om, t.ex. ekonomiska oegentligheter.

Visselblåsning gäller inte missförhållanden som har koppling till det egna anställningsförhållandet.

Förbjudet att bestraffa den som anmäler

Den som har anmält en arbetsgivare för allvarliga missförhållanden får inte utsättas för repressalier. Det gäller även den som har anmält diskriminering eller påtalat att en aktör bryter mot diskrimineringslagen. Repressalier kan exempelvis handla om att en arbetsgivare beordrar orimlig övertid, utsätter den som anmält för en högre arbetsbelastning eller för okvalificerade arbetsuppgifter. Den som blir utsatt för repressalier kan anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Offentlighet och sekretess i visselblåsarfunktionen

När ett meddelande eller en anmälan kommer in till Högskolan Dalarna registreras den och får ett diarienummer. Eftersom Högskolan Dalarna är en myndighet kan ditt meddelande bli en allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära att få ta del av den. 

För fullständig anonymitet krävs att anmälan görs muntligt eller brevledes. 

Uppgifter i en visselblåsning kan däremot omfattas av sekretess. Högskolan Dalarna gör därför alltid en så kallad sekretessbedömning som kan innebära att uppgifter som omfattas av sekretess inte lämnas ut. Ett beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar kan överklagas till domstol.

Från och med den 17 december 2021 gäller en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (17 kap. 3 b § SFS 2009:400) som ska skydda visselblåsarens identitet inom offentlig sektor. Sekretessen gäller för uppgifter som kan avslöja den rapporterande personens identitet i ett uppföljningsärende. Med ett uppföljningsärende menas bland annat uppgifter som framkommer i ett meddelande om missförhållande som inkommit via en visselblåsarfunktion och uppgifter som består i att lämna återkoppling till den rapporterande personen.

Här kan du visselblåsa

Senast granskad:
Senast granskad: