Strategins målbild

Baserat på uppdrag, vision och värdegrund är syftet med Högskolans strategi att stärka vår roll som ett ansvarstagande och framåtblickande lärosäte.

Tre personer som pratar med varandraGenom att ytterligare utveckla den akademiska kvaliteten inom forskning och utbildning ska Högskolans attraktivitet och konkurrenskraft öka.

Det ska vi uppnå genom att:

Etablera och utveckla sammanhållna akademiska miljöer

En sammanhållen akademisk miljö bygger på den intellektuella samhörighet som finns mellan lärare, lärarlag och forskargrupper inom ett definierat område. Den ska präglas av kreativitet och utvecklingskraft.

Viktiga inslag i en sammanhållen miljö är därför god kännedom om förändringar i omvärlden, beredskap för utveckling och nytänkande inom såväl utbildning, forskning som samverkan. Under strategiperioden ska identifierade och utpekade miljöer sträva efter att uppnå det som kännetecknar en sådan kreativ och dynamisk miljö.

Våra sammanhållna miljöer ska ha:

 • Attraktiva utbildningar på alla nivåer, från grundnivå till forskarutbildning (i egen regi eller i samverkan med andra lärosäten).
 • En grupp doktorander av tillräcklig storlek så att en konstruktiv doktorandmiljö kan upprätthållas.
 • Utbildningar på avancerad nivå som säkrar ett stabilt inflöde av doktorander.
 • Forskningsprogram med mål och planer för forskningens utveckling och för hur forskningen ska stödja utbildningen.
 • Nära samverkan mellan forskning och utbildning där stark forskningsanknuten utbildning är en självklarhet.
 • Forskargrupper om verkar inom ramen för ett eller flera forskningsprogram och som har god förmåga att attrahera till kunskapsutvecklingen inom sitt fält nationellt och internationellt och som har god förmåga attrahera externa forskningsmedel.
 • Ett stort antal disputerade lärare och seniorer inom kunskapsområden som är varandra understödjande.
 • Väl utvecklade nationella och internationella samarbeten med lärosäten inom det egna fältet.
 • Att tillräckligt antal professorer och docenter för att genomföra en långsiktigt hållbar forskarutbildning.
 • Väl utvecklad samverkan med omgivande samhälle.

Stärka våra signum

Tre områden är särskilt utmärkande för Högskolan Dalarna som lärosäte och är styrkor som speglar visionens anda. Dessa ska fortsätta att utvecklas under perioden. Våra signum är:

 • Att se hela studenten
 • Nätburen undervisning – digitaliseringskompetens
 • Samverkan

Att se hela studenten

Vi ska fortsätta utveckla vår kultur där varje student möts med respekt och omtanke och ges goda förutsättningar att växa, både kunskapsmässigt och som människa. En student vid Högskolan Dalarna är synlig och försvinner inte i mängden, oavsett bakgrund, studievana eller livssituation. Denna kultur ska bäras upp av alla högskolans medarbetare.

Vi ska:

 • Erbjuda studenterna attraktiva fysiska och digitala mötesplatser för möten inom och utanför sina studier.
 • Samarbete med Studentkåren sträva efter att stärka studenternas engagemang i förbättringar av utbildningarna.
 • Erbjuda studenterna en hög tillgänglighet till lärare och administrativ personal.
 • Erbjuda våra studenter stöd kring studieteknik, språk, skrivhandledning och informationshantering.

Nätburen undervisning – digitaliseringskompetens

Vi ska fortsätta utveckla innovativa undervisningsmetoder via nätet. Utbildning via nätet och kombinationer av nätbaserad undervisning och undervisning på campus erbjuder studenten en stor flexibilitet och öppnar för nya vägar till kunskap under livets olika faser.

Vi ska:

 • Bygga ut nätundervisningens teknik och infrastruktur.
 • Stärka lärarnas digitala kompetens.
 • Utveckla och bedriva pedagogisk och didaktisk forskning så att den vetenskapliga grunden för nätburen undervisning kan förstärkas.
 • Lära ut kunskaper och färdigheter i digital kompetens i våra utbildningar.

Samverkan

Samverkan med företag och offentlig sektor i frågor om kompetensförsörjning och forskning bidrar till utveckling av respektive samverkanspartners verksamhetet och förbättrar samtidigt förutsättningarna för högskolan att bedriva en verksamhet av hög kvalitet.

Till samverkan hör också högskolans synlighet i samhället. Högskolans deltagande i det offentliga samtalet utgör en viktig del i arbetet för ett gott samhälle. Genom samverkan med det omgivande samhället kan vi bygga starka sammanhållna akademiska miljöer som är väl förankrade såväl inom högskolan som hos berörda samarbetspartner.

Vi ska:

 • Skapa möjlighet för fler studenter att möta samverkanspartner under utbildningen via gästföreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten.
 • Stärka relationer och etablera långsiktiga strategiska partnerskap med olika samhällsaktörer.
 • Förbättra kommunikationen av de forskningsresultat som genereras i högskolans forskningsmiljöer.
 • Ge våra medarbetare stöd för att utveckla idéer och innovationer som kan nyttiggöras.
 • Uppmärksamma medarbetare som är framgångsrika inom samverkansområdet eller som aktivt bidrar till att öka högskolans synlighet i samhället.

Utveckling av centrala kvalitetsaspekter

Högskolan Dalarna ska vara en kritisk röst i samhället som granskar och ifrågasätter, men som också̊ bidrar till att leverera lösningar på viktiga samhällsutmaningar.

För att möjliggöra detta och för att stärka den akademiska kvaliteten och konkurrenskraften krävs att högskolan utvecklar verksamheten inom ett antal centrala kvalitetsaspekter. Det är sju sådana aspekter som är särskilt uppmärksammade.

Utbildningar för samhällsnytta och bildning

Vår kompetensbredd är unik jämfört med de flesta andra högskolor i landet. Det ger goda förutsättningar att förena utbildning och bildning.

De utbildningsområden som vi prioriterat ska ligga fast under perioden, liksom huvuddragen i det nuvarande utbildningsutbudet. Vi behöver dock förstärka och utveckla utbildningsutbudet när samhällsbehov eller efterfrågan hos studenter och samarbetspartner förändras. Framförallt behöver vi förstärka utbildningen på avancerad och forskarnivå. Vi ska säkerställa att våra utbildningar är attraktiva och eftersökta och att vår undervisning håller hög kvalitet. Våra utbildningar ska också präglas av tydlig forskningsanknytning och av olika former av bildningsinslag. 

Vi ska:

 • Erbjuda utbildningar med tydlig forskningsanknytning.
 • Erbjuda fler flexibla möjligheter för kompetenshöjning och kunskapsväxling.
 • Erbjuda fler utbildningar på avancerad nivå och öka rekryteringen till dessa.
 • Erbjuda fördjupningskurser i högskolepedagogik och ämnesdidaktik för behörighetsutbildade lärare.
 • Öka antalet doktorander och antalet examina på forskarnivå.
 • Ge särskilt stöd till lärare som vill genomföra utvecklingsprojekt inom högskolepedagogik.
 • Öka och utveckla kommunikation och marknadsföring som speglar vår kvalitet och skapar rätt förväntningar av högskolans utbildningar.
 • Ha tydliga inslag av bildning i våra utbildningar.

Forskning för kunskapstillväxt och samhällsnytta

Högskolans forskning ska bidra till kunskapsutveckling och samhällsnytta. Detta kräver en stärkt forskningskultur.

Varje sammanhållen akademisk miljö tilldelas ett forskningsanslag för att stärka miljöns forskning och forskningens anknytning till utbildningen. Den närhet som finns mellan olika miljöer ska kunna utnyttjas för att utveckla innovativa och gränsöverskridande forskningssatsningar. Det kollegiala inflytandet ska vara centralt i dessa processer. Varje miljö ansvarar för ledning, samordning och uppföljning av forskningen. 

Vi ska:

 • Fortsätta utveckla dynamiska och relevanta forskningsmiljöer med bäring på utbildningen.
 • Skapa goda förutsättningar för högskolans lärare att bedriva egen forskning eller medverka i forskning vid sidan om sin undervisning.
 • Sträva efter att utveckla innovativa och gränsöverskridande forskningssatsningar.
 • Stärka odisputerade lärares möjlighet att delta i kompetensutveckling och forskarförberedande utbildning.
 • Utveckla starka forskargrupper som framgångsrikt kan konkurrera om externa forskningsmedel, attrahera duktiga forskare och öka publiceringen av forskningsresultat.
 • Stärka infrastruktur och stödfunktioner ur ett forskningsperspektiv.
 • Öka andelen disputerade lärare, docenter och professorer.
 • Säkerställa att forskande lärare deltar i undervisningen.

Kvalitetskultur – ansvar och tillit

Målet för Högskolans kvalitetsarbete är en kvalitetsmedveten kultur där ansvar och tillit är nyckelfaktorer.

Såväl kollegiet som enskilda lärare har ansvar för att kvaliteten i undervisningen och forskningen är hög och ständigt utvecklas. En kvalitetsmedveten kultur präglas av en ständig vilja till omprövning och förbättring och bygger på öppenhet, problematisering och dialog.

Systematiserade rutiner för verksamhetsuppföljning är också viktiga inslag i ett fungerande kvalitetsarbete. Högskolans kvalitetssystem ska vidareutvecklas för att möjliggöra en fortsatt kvalitetsutveckling.

Vi ska:

 • Gemensamt odla en kultur där ansvar och tillit är nyckelfaktorer.
 • Se till att högskolans lärare har arbetsvillkor som möjliggör ett aktivt ansvarstagande för kvalitets- och verksamhetsutveckling.
 • Vidareutveckla högskolans kvalitetssystem för att möjliggöra en fortsatt kvalitetsutveckling.

Ökat ansvar och inflytande för kollegiet

Att stärka forskningskulturen och sambandet mellan forskning och utbildning innebär att den kollegiala organisationen får både större befogenheter och ansvar.

et är viktigt att tydliggöra linjeorganisationen och kollegiets olika roller och befogenheter för att möjliggöra ett bra samspel. Samspelet bygger på att alla frågor som rör innehåll och utveckling av utbildning och forskning ska ske i ett sammanhang där de akademiska ledarna har en central roll.

Vi ska:

 • Öka det kollegiala inflytande i frågor som rör utvecklingen av den akademiska verksamheten.
 • Tydliggöra de olika rollerna inom den kollegiala organisationen och linjeorganisationen.
 • Uppmärksamma och belöna lärare som engagerat sig i ledningsfunktioner och förtroendeuppdrag inom den kollegiala organisationen.

Globala perspektiv och interkulturell förståelse

Internationalisering är en central kvalitetsaspekt och ett viktigt verktyg i arbetet med att öka förståelsen för andra länder, för internationella förhållanden och gemensamma utmaningar.

Internationalisering inom utbildning stimulerar jämförelser och nya perspektiv samt gynnar personlig utveckling och mognad. Under kommande verksamhetsperiod ska arbetet intensifieras för att öka det internationella samarbetet inom utbildning och forskning, såväl fysiskt som virtuellt för både studenter och medarbetare.

Vi ska:

 • Öka det internationella samarbetet inom utbildning och forskning.
 • Öka andelen inkommande och utresande internationella studenter och lärare.
 • Se till att samtliga utbildningsprogram innehåller moment som bidrar till globala perspektiv och ökad interkulturell förståelse.
 • Se till att varje sammanhållen akademisk miljö upprättar partnerskap med utländska lärosäten.
 • Förbättra stödverksamheten till studenter, lärare och forskare från andra länder.
 • Uppmuntra internationella studenter att stanna i Sverige och i Dalarna efter avslutade studier.

Proaktivt verksamhetsstöd

Verksamhetsstödets kvalitet är en avgörande faktor för högskolans uppdrag inom utbildning och forskning.

Genom väl fungerande stödfunktioner kan de långsiktiga förutsättningarna för Högskolans verksamhet säkerställas och utvecklas. Högskolans stödverksamhet värderas högt av studenterna i kraft av en god tillgänglighet, professionalism och ett respektfullt bemötande. Det omdömet ska värnas och fördjupas.

Vi ska:

 • Sträva efter en förvaltningskultur som gynnar samarbete och motverkar stuprörstänkande.
 • Prioritera arbetet med att förenkla processer i verksamheten och att minska administrationen för studenter och medarbetare.
 • Stärka arenorna för dialog mellan verksamhetsstödet och lärare, forskare, studenter och chefer.
 • Sträva efter att bli landets mest och bäst digitaliserade lärosäte.

En attraktiv arbetsplats

Basen i Högskolans verksamhet är medarbetarnas kompetens och kreativitet. Den fysiska och sociala arbetsmiljön ska vara av högsta kvalitet, med ändamålsenliga lokaler och med trivsamma och stimulerande mötesplatser för dialog och umgänge.

Öppenhet, vänlighet och omtanke är viktigt inte bara i högskolans relation till studenter utan också internt mellan medarbetare. Varje medarbetare har behov av att utvecklas och växa i sin yrkesroll och de anställdas kreativitet är central för verksamheten. Den insikten ska vara vägledande för högskolan som arbetsgivare. Högskolan ska aktivt arbeta för ökad jämställdhet och mångfald och lika möjligheter till karriärvägar.

Vi ska:

 • Ha en fysisk och social arbetsmiljö av högsta kvalitet.
 • Ge högskolans medarbetare möjlighet att utvecklas och växa i sin yrkesroll.
 • Aktivt verka för ökad jämställdhet och mångfald.
Senast granskad:
Senast granskad: