Skapa ny kurs- och utbildningsplan

All utbildning på grund- och avancerad nivå inom högre utbildning bedrivs i form av kurser som kan erbjudas inom program eller som fristående kurser. För varje kurs ska det finnas en kursplan och för varje utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan.

Skapa ny kurs- eller utbildningsplan

Ansvaret för att upprätta kurs- och utbildningsplaner ligger inom respektive institution. Varje institution har en beredningsgrupp (BKU) för kurs- och utbildningsplaner. För dig som deltar på BKU:s beredningsmöten finns det checklistor att ta stöd av inför granskningen av kurs- och utbildningsplaner. Som stöd för dig som lärare följer här en översiktlig information med länkar till beslutsdokument, fördjupning kring teman och resursstöd.

Pedagogiska ramar för kurs- och programutveckling

Innehållet i såväl kurs- som utbildningsplaner är reglerat av Högskoleförordningen och av Regler för kurs- och utbildningsplaner vid Högskolan Dalarna. En student som antagits till en kurs eller ett program har långtgående rättigheter när det gäller möjligheten att fullfölja den påbörjade utbildningen.

Förutom de juridiska aspekterna gällande utformningen av kurs- och utbildningsplaner behöver du som lärare planera för en kurs som “hänger ihop”, det vill säga att kursmål, examination och läraktiviteter är länkade till varandra. Det innefattar att formulera lärandemål som beskriver de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som studenten ska utveckla under kursen och/eller programmet och på vilken nivå. Ibland kan det vara en hjälp att fundera på examinationsformer redan i samband med målformulering. Examinationen kan naturligtvis ses som en kontroll av att studenterna uppnått kursmålen men också som en del i lärandeprocessen. Frågor som kan vara bra att ha med sig är:

  • Vad testar och bedömer vi?
  • Hur testar och bedömer vi?
  • Med hjälp av vilka kriterier bedömer vi?
  • Hur kommunicerar vi våra bedömningar till studenterna?

Vanligast är dock att formulera lärandemål först och därefter välja examinationsformer som kan säkerställa att studenten uppnått alla kursmål. I samband med val och utformning av examinationsformer bör du också formulera betygskriterier.

Du behöver också se över vilka förutsättningar som gäller för den kurs du planerar. Exempelvis vilka studenter du kommer att möta, exempelvis om de har studievana. Kommer andra lärare att medverka i kursen? Om kursen ges som en del i ett program är det viktigt att sätta den i sitt sammanhang, är det kurser före eller efter i programmet som påverkar nivå och innehåll i kursen?

Efter att du fastställt lärandemål och examinationsformer återstår att utforma kursens innehåll i form av litteratur, resurser och läraktiviteter. Det är viktigt att du i alla steg förhåller dig till hur väl kursens utformning är i samklang med regler kring exempelvis tillgänglighet.

Om ett nytt program ska utvecklas eller revideras är det viktigt att fundera över progression mellan kurser vad gäller kunskapsinnehåll men också generella färdigheter som exempelvis kommunikation och problemlösning.

Vill du ha stöd eller någon att bolla idéer med i kurs- och programutvecklingsprocessen finns högskolepedagogiska utvecklare inom avdelningen för stöd i utbildning och forskning som gärna stöttar dig.

Administrativa ramar för att upprätta kurs- och utbildningsplaner

Institutionerna har huvudansvaret för att i samarbete med utbildningsstödet skapa nya kurs- och utbildningsplaner. När du påbörjar ditt arbete med att utforma en ny kurs- eller utbildningsplan är det bra att kontakta din institutionsadministratör för att få information om när beredningsgruppen för kurs- och utbildningsplaner (BKU) har sina möten. Det finns även andra tidpunkter du behöver förhålla dig till för att exempelvis utbildningen ska vara möjlig att söka i rätt tid.

Kursplan

Det finns en högskolegemensam mall för kursplaner i Malva, som du kan öppna direkt i Word under ”Start”-menyn och "Välja och öppna mall (Malva"). Den mallen kan du använda under arbetet med att utforma kursplanen. När kursplanen är klar och du har fyllt i mallen kan den utgöra underlag för att fylla i information i Kursplan på Webb (KPW). KPW är det stöd i det administrativa arbetet med att ta fram kursplaner. Ta gärna hjälp av den handledning för KPW som tagits fram som stöd till dig som skriver kursplaner.

Utbildningsplan

När du skapar en ny utbildningdplan ska du använda den högskolegemensamma mallen i Malva för utbildningsplan som finns i Word under ”Start”-menyn och "Välj och öppna mall (Malva)".

Stöd till kurs- och utbildningsplaneförfattare

Högskolans regler och handläggningsordning skapar tydlighet kring processen samt utgör stöd för dig som är kurs- och utbildningsplaneförfattare. Handläggningsordningen beskriver hur du praktiskt ska gå tillväga när du ska ta fram en kurs- eller utbildningsplan.

I handläggningsordningens bilagor finns olika typer av stöd för dig som ska upprätta en kurs- eller utbildningsplan: 

I bilagorna 2a och 2b finner du beskrivningar av varje innehållspunkt som ska ingå i en kurs- eller utbildningsplan. Där finns också exempel på hur innehållet kan formuleras.
I bilaga 5 beskrivs hur förkunskapskraven för kurser och utbildningar ska formuleras. Även i denna bilaga finns förtydligande exempel.

Roller och ansvar

  • Högskolepedagogiska utvecklare inom avdelningen för stöd i utbildning och forskning ger pedagogiskt stöd i kurs- och programutvecklingsprocessen.Institutionsadministratörerna vid respektive institution ger administrativt stöd till kurs- och utbildningsplaneförfattarna under hela processen.
  • Inom avdelningen för studentservice och utbildningsadministration finns antagnings- och examenshandläggare för att ge stöd i frågor under processen. Dessa ansvarar också för att granska samtliga kurs- och utbildningsplaner som formella dokument utifrån Högskoleförordningens, antagningsordningens och den lokala examensordningens stadganden.
  • Innan publicering kan din kurs- eller utbildningsplan behöva språkgranskas. Vid institutionen för språk, litteratur och lärande finns Språkstödet som bistår dig i det arbetet.
Senast granskad: