Skapa ny kurs- eller utbildningsplan

All utbildning på grund- och avancerad nivå inom högre utbildning bedrivs i form av kurser som kan erbjudas inom program eller som fristående kurser. För varje kurs ska det finnas en kursplan och för varje utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan.

Skapa ny kurs- eller utbildningsplan

Ansvaret för att upprätta kurs- och utbildningsplaner ligger inom respektive institution. Varje institution har en beredningsgrupp (BKU) för kurs- och utbildningsplaner. För dig som deltar på BKU:s beredningsmöten finns det checklistor att ta stöd av inför granskningen av kurs- och utbildningsplaner. Som stöd för dig som lärare följer här en översiktlig information med länkar till beslutsdokument, fördjupning kring teman och resursstöd.

Administrativa ramar för att upprätta kurs- och utbildningsplaner

 • Institutionerna har huvudansvaret för att i samarbete med verksamhetsstödet skapa nya kurs- och utbildningsplaner. UFN fastställer tider för sammanträden i respektive beredningsgrupp för kurs- och utbildningsplaner (BKU).
 • När du påbörjar ditt arbete med att utforma en ny kurs- eller utbildningsplan är det bra att kontakta din institiutionsadministratör för att få information om när respektive BKU har sina möten.
 • Högskolans Regler för kurs- och utbildningsplaner skapar tydlighet kring processen samt utgör stöd för dig som är kurs- och utbildningsplaneförfattare.

Verksamhetsstödets sakkunnighetsområden:

 • Inom avdelningen för studentservice och utbildningsadministration finns antagnings- och examenshandläggare för att ge stöd i frågor under processen. Dessa ansvarar också för att granska samtliga kurs- och utbildningsplaner som formella dokument utifrån Högskoleförordningens, antagningsordningens och den lokala examensordningens stadganden.
 • Innan publicering kan din kurs- eller utbildningsplan behöva språkgranskas. Vid institutionen för språk, litteratur och lärande finns Språkstödet som bistår dig i det arbetet.
 • Högskolepedagogiska utvecklare inom avdelningen för stöd i utbildning och forskning ger pedagogiskt stöd i kurs- och programutvecklingsprocessen.
 • Institutionsadministratörerna vid respektive institution ger administrativt stöd till kurs- och utbildningsplaneförfattarna under hela processen.

En mer detaljerad beskrivning finns i tablå 1 i Regler för kurs- och utbildningsplaner.

Kursplan

Det processtöd som finns för att skapa och fatta beslut om kursplaner är Kursplaner på Webb (KPW). Det är i KPW du utformar din kursplan och när kursplanen är färdigställd i KPW utgör den det underlag som sedan bereds i BKU innan UFN fattar beslut.

Det finns en högskolegemensam mall för kursplaner i Word som du kan använda under arbetet med att utforma kursplanen.

Utbildningsplan

När du skapar en ny utbildningsplan ska du använda den högskolegemensamma mallen för utbildningsplan som finns i Word under ”Start”-menyn och välj ”nytt dokument" och fliken Högskolan Dalarna.

Information om mallar i office.

Pedagogiska aspekter för kurs- och programutveckling

Innehållet i såväl kurs- som utbildningsplaner är reglerat av Högskoleförordningen och av Regler för kurs- och utbildningsplaner vid Högskolan Dalarna. En student som antagits till en kurs eller ett program har långtgående rättigheter när det gäller möjligheten att fullfölja den påbörjade utbildningen.

Förutom de juridiska aspekterna gällande utformningen av kurs- och utbildningsplaner behöver du som lärare planera för en kurs som “hänger ihop”, det vill säga att kursmål, examination och läraktiviteter är länkade till varandra. Det innefattar att formulera lärandemål som beskriver de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som studenten ska utveckla under kursen och/eller programmet och på vilken nivå. Ibland kan det vara en hjälp att fundera på examinationsformer redan i samband med målformulering. Examinationen kan naturligtvis ses som en kontroll av att studenterna uppnått kursmålen men också som en del i lärandeprocessen. Frågor som kan vara bra att ha med sig är:

 • Vad testar och bedömer vi?
 • Hur testar och bedömer vi?
 • Med hjälp av vilka kriterier bedömer vi?
 • Hur kommunicerar vi våra bedömningar till studenterna?

Vanligast är dock att formulera lärandemål först och därefter välja examinationsformer som kan säkerställa att studenten uppnått alla kursmål. I samband med val och utformning av examinationsformer bör du också formulera betygskriterier.

Du behöver också se över vilka förutsättningar som gäller för den kurs du planerar. Exempelvis vilka studenter du kommer att möta, exempelvis om de har studievana. Kommer andra lärare att medverka i kursen? Om kursen ges som en del i ett program är det viktigt att sätta den i sitt sammanhang, är det kurser före eller efter i programmet som påverkar nivå och innehåll i kursen?

Efter att du fastställt lärandemål och examinationsformer återstår att utforma kursens innehåll i form av litteratur, resurser och läraktiviteter. Det är viktigt att du i alla steg förhåller dig till hur väl kursens utformning är i samklang med regler kring exempelvis tillgänglighet.

Om ett nytt program ska utvecklas eller revideras är det viktigt att fundera över progression mellan kurser vad gäller kunskapsinnehåll men också generella färdigheter som exempelvis kommunikation och problemlösning.

Vill du ha stöd eller någon att bolla idéer med i kurs- och programutvecklingsprocessen finns högskolepedagogiska utvecklare inom avdelningen för stöd i utbildning och forskning som gärna stöttar dig.

Senast granskad: