Kurs- och programtillfälle

All utbildning som ska annonseras behöver beställas av institutionerna. Beställningen är en förutsättning för att utbildningen ska kunna marknadsföras och vara sökbar på vår hemsida, antagning.se och universityadmissions.se.

Beställa kurs- eller programtillfälle

Högskolans utbud av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå marknadsförs och annonseras löpande under under året. Alla kurs- och programtillfällen måste beställas av ansvariga på institutionerna.

Beställning av tillfällen

Tillfällen behöver beställas i god tid innan de går att söka för att intresserade studenter ska ha möjlighet att se vårt utbildningsutbud. Ju tidigare utbudet är klart desto fler studenter har möjlighet att ta del av högkolans utbildningsutbud.

Beställning sker i dialog med studieadministrationen. En blankett finns som stöd när du ska beställa. Vill du veta vilka kurs- och programtillfällen som getts en tidigare termin kan studieadministrationen hjälpa dig med en översikt av det. Med hjälp av den översikten kan du i samråd med studieadministrationen beställa kurstillfällen för kommande termin.

Kurstillfällen inom program kan beställas genom att skicka en terminsöversikt över programmets kurser där kurskoder, veckor och kursansvarig framgår. Tänk på att om utbildningen ges på distans måste antal träffar anges.

Tänk också på att du som programansvarig behöver beställa tillfällen för senare del av program.

Alla beställningar skickas till support@du.se och hanteras enligt processen nedan av studieadministrationen och antagningen.

Viktigt om kurspaket

Kurspaket är en samling av flera kurstillfällen som paketerats ihop och syns som ett gemensamt tillfälle för sökande på antagning.se och universityadmissions.se. Efter att den sökande blivit antagen får den ett förväntat deltagande på de kurstillfällen som kurspaketet består av, och inte bara deltagande till ett kurspaket.

Det är viktigt att tänka på att ha samma behörighet till alla kurser inom ett paket. Om kurserna som ingår i ett kurspaket har olika behörighet så kommer kurspaketets behörighet alltid att vara samma som den kurs i paketet som har lägst behörighet. Sökande till kurspaket kan inte bli villkorligt antagna till kurser som ingår i paketet, även om kurserna i paketet har olika behörighet

Från beställning till ansökan

När du har beställt kurs- och programtillfällen skapar studieadministrationen manuellt varje tillfälle i Utbildningsdatabasen, där hela högskolans utbildningsutbud finns samlat. Kurs- och programtillfällen som finns i databasen är grunden till det som visas bland annat på antagning.se, unversityadmissions.se, i Ladok, studera.nu och vår hemsida. Det måste finnas ett kurstillfälle för att du ska kunna skapa kursrum i Learn och boka schema.

Varje tillfälle som skapas i utbildningsdatabasen behöver sedan vår lokala antagning hantera och aktivera varje manuellt. Det är först efter att det är aktiverat som det är möjligt för intresserade att söka våra utbildningar. Därför är det viktigt att beställning sker i god tid så att våra utbildningar är sökbara när anmälningsperioden öppnar. Utbildningarnas behörighetskrav behöver finnas inmatade i NyA-systemet för att möjliggöra automatiska behörighetsbedömningar.

Varje termin hanteras över tusen separata tillfällen där varje tillfälle går igenom den beskrivna processen ovan. Det är därför viktigt att era beställningar är korrekta, så att rätt information om våra utbildningar visas för våra sökande. Korrekta beställningar minskar även risken att utbildningar behöver ställas in.

Senast granskad:
Kontakt

Få hjälp med underlag inför och beställning av kurs- och programtillfällen av studieadministrationen.

Senast granskad: