Utbildning på grund- och avancerad nivå

Här hittar du övergripande information och material för lärare, kursansvariga och examinatorer för arbete inför, under och efter undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Stöd till och vägledning för att genomföra utbildning på grund- och avancerad nivå ges av medarbetare från flera olika avdelningar inom verksamhetsstödet och en rad olika professioner. Avdelningen för stöd i utbildning och forskning samordnar arbetet med informationen på Utbilda och forska.

Aktuellt: Nya regelverk 

Förslag på nya regelverk 
Utbildnings- och forskningsnämndens (UFN) arbetsgrupper har tagit fram förslag på regler, inklusive processer och bedömningsgrunder, för hur ämne, examina respektive utbildningsprogram ska inrättas på Högskolan Dalarna. Reglerna har en avgörande roll i det fortsatta bygget av en kvalitetsstyrd organisation av utbildning med god forskningsanknytning.

  • Utbildnings- och forskningsnämndens (UFN)  förväntas ta ett beslut i mitten av mars 2024 om införande av flera nya regler som berör arbetsprocesser.
  • Reglerna syftar till att effektivisera arbetsprocesser och öka överensstämmelsen med högskolans ambition att skapa tydlighet och höja kvaliteten i arbetet.
  • De nya regelverken kommer att påverka dig. De kommer att kräva anpassningar i din arbetsvardag.
  • Observera att regelverken kommer att först finnas tillgängliga i BeHDa.
  • Stödsidorna på medarbetarwebben om Utbildning på grund- och avancerad nivå kommer att uppdateras efter hand och tillhandahålla nödvändig information och stöd för att underlätta för dig.
  • Det kommer finnas tillfällen för utbildning i de nya reglerna för att säkerställa att du känner dig trygg i de nya förändringarna.

Dekanerna informerar - Högskolan Dalarna (du.se)

Nyheter

Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration har samlat viktig information för dig som är ämnes- och programansvarig och för dig som är prefekt och avdelningschef, inför sista anmälningsdag och bedömningar av anmälningar till hösten 2024.

Till nyhetsarkivet
På gång
20 Mar
09:00

Vid Högskolan Dalarna håller alla professorer som ska installeras en kort föreläsning. Program med tider och föreläsare uppdateras under hösten 2024.