Personalmobilitet

Planera för internationella aktiviteter! Högskolan söker varje år Erasmusmedel för att du ska kunna genomföra undervisningsuppdrag eller personalmobilitet. Erasmus+ programmet bidrar till att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom högre utbildning.

En ryggsäck med Högskolan Dalarna logotyp hängandes på en gärdesgård.
Kristoffer Skog

Erasmus+ 

Med Erasmus+ mobilitet för högre utbildning kan lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i ett annat EU-land, i associerade länder (Nordmakedonien, Serbien, Island, Liechtenstein, Norge och Turkiet) , samt i alla övriga länder (den "internationella dimensionen"). Du kan undervisa vid ett partneruniversitet, göra studiebesök eller fortbilda dig vid ett lärosäte, organisation eller företag.

Maximalt 20 % av Högskolans totala erasmusbudget kan användas för mobilitet utanför EU.

Om du ska undervisa vid ett partneruniversitet

Erasmusstipendiumet bidrar till att täcka extra omkostnader då du undervisar vid ett partneruniversitet. Undervisningsuppdrag kräver ett bilateralt avtal (IIA) mellan lärosätena. 

Hitta högskolans partneruniversitet

Utbytet ska vara mellan två dagar och två månader och kräver minst 8 timmars undervisning per mobilitet och vecka. Du kan även kombinera undervisningsuppdrag med t ex kursutveckling, då räcker det med 4 timmars undervisning. 

Bjud in personal från företag i undervisningssyfte 

Den inbjudna personen kan komma från vilket land som helst och ska undervisa minst en arbetsdag, men inget minimiantal undervisningstimmar. 

Doktorander kan delta i alla aktiviteter!

Doktorander kan räknas som både student och personal och får delta i alla typer av mobiliteter (studier, praktik, undervisnings- och personalmobilitet).

  • Personalmobilitet

Samma regler gäller för doktorander som för annan personal som deltar i en undervisnings- eller personalmobilitet.

  • Studier

Doktorander som är inskrivna vid Högskolan kan delta i en studentmobilitet för studier. Du ska bedriva studier , till exempel en sommarkurs, eller göra avhandlingsförberedande arbete vid det mottagande lärosätet. Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd. Du måste ha en handledare vid Högskolan Dalarna och du bör ha en akademisk kontakt vid det mottagande lärosätet. Studietiden kan vara från 5-30 dagar (kort mobilitet) eller 2-12 månader. 

Använd denna ansökningsblankett vid studier

  • Praktik

Du kan praktisera vid ett företag eller organisation (lärosäte). Om du praktiserar vid ett lärosäte kan du göra fältarbete eller samla material till avhandlingen. Praktiktiden kan vara från 5-30 dagar eller 2-12 månader. 

Även nyutexaminerade doktorander kan delta i en kortare eller längre mobilitet om de ansökt innan de disputerat och praktiken genomförs inom högst ett år efter disputationen.

Personalmobilitet, gäller all personal

All Högskolans personal kan söka stipendium för personalfortbildning vid lärosäten eller företag/organisationer. Det kan vara studiebesök, kurser, seminarier, workshops eller fortbildning. 

Det behövs inget bilateralt avtal, däremot en inbjudan och ett program för vistelsen. Du ska vara borta minst två arbetsdagar och max två månader. Gäller det besök utanför EU gäller minst fem arbetsdagar.

Flera företag anordnar erasmuskurser för personal men du behöver inte anlita dem, det går bra att ordna besöket på egen hand. Besök våra partneruniversitet! Vid bland annat Atlantic Language i Galway, Irland, kan du hitta engelskkurser. Exempel på websidor där du kan söka:

Staff Week via staffmobility.eu

Erasmus Learning Academy (Erasmus Training Courses)

Atlantic Language School

Dorea Educational Institute

Erasmus+ Training Courses via Shipcon

Stipendiebelopp

Stipendiets storlek beror på vilket land du åker till och varierar mellan 140-180 € per dag. Utöver arbetsdagarna kan du lägga till två resdagar. Ett resebidrag i form av ett schablonbelopp tillkommer, 20-1500 € baserat på avståndet fågelvägen. Ingen ersättning utgår för tjänstgöringstid.

Vid mobilitet utanför EU, utom länder inom region 5 och 14, är beloppet 180 € per dag.

EU-länder som deltar i programmet Erasmus+ (European Commission website)

Förankra med din chef innan avresa

Utbytesperioden ska vara godkänd av din närmaste chef. Innan utbytet ska du därför fylla i en reseorder i Primula, för godkännande av din chef, som också bestämmer hur många timmar utbytesperioden motsvarar i TGS för undervisande personal.

  1. Börja med att förbereda ett mobilitetsavtal: det fylls i innan avresa och signeras av dig, erasmuskoordinator och någon från den mottagande institutionen/organisationen.
  2. Du får ett stipendieavtal: erasmuskoordinator förbereder det efter att mobilitetsavtalet signerats. Av stipendieavtalet framgår också det beräknade beloppet för mobiliteten, samt till vilket objektnummer det ska gå.
  3.  Mottagande institution bekräftar att du deltagit genom ett närvarointyg. 

Blankett för undervisningsuppdrag-mobilitetsavtal (doc)

Blankett för personalmobilitet-mobilitetsavtal (doc)

 Blankett närvarointyg (doc)

OBS! Stipendiet och resebidraget är inte personligt, utan skickas dit varifrån kostnaderna tagits (ämnets/avdelningens objekt). 

Det går bra att scanna alla dokument. Samtliga dokument skickas till Erasmusansvarig

Vid hemkomst

Fyll i reseräkning i Primula, för att få traktamenten och ev ersättning för utlägg.

Du ska fylla i en obligatorisk utvärdering. Mailet med länk till utvärderingen kommer från ”EU Corporate” (EU-kommissionen)- kolla att det inte hamnat i skräpkorgen.

E-posta närvarointyg och fyll i utvärdering enligt ovan. 

Sista ansökningsdag 

Planera gärna in utbytet i god tid! Det går att ansöka om stipendier kontinuerligt, men om du vill vara säker på att kunna åka innan 31 maj bör en förhandsanmälan inkommit senast 15 mars. Observera att antalet stipendier är begränsat.

Senast granskad:
Kontakt

Internationaliseringssamordnare

Senast granskad: