Högskolan Dalarna får stort anslag för forskning inom solel

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan har tillsammans med Uppsala universitet, Karlstads universitet, Mälardalens högskola, RISE Research Institutes of Sweden AB och Sveriges lantbruksuniversitet beviljats ett femårigt anslag från Energimyndigheten för att bilda kompetenscentrum för solel som ska ledas av Uppsala universitet.

Syftet med kompetenscentrum är att stärka samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi och på så vis bygga upp och tillgängliggöra både kunskap av högsta kvalitet och kompetens för samhällets omställning till ett hållbart energisystem på nationell nivå. 

– Inom kompetenscentrumet kommer vi driva företagsnära forskning för att utveckla soleltekniken i Sverige, tillsammans med såväl företag som de andra akademiska institutionerna. Det betyder att solenergiforskningen vid Högskolan får en stabil långsiktig bas och kan hjälpa till att lyfta tekniken med att producera el från solen, såväl nationellt och internationellt som regionalt, säger Ewa Wäckelgård, professor i solenergiteknik och som kommer att ingå i centrets styrgrupp. 

Högskolan Dalarna har forskat och utbildat i solenergiteknik sedan mitten 1980-talet. Genom åren har bland annat ett tiotal doktorsavhandlingar inom solenergiteknik presenterats vid Högskolan Dalarna, vid sidan om en rad avhandlingar inom andra områden inom energiteknik. Sedan slutet av 1990-talet finns en internationell magisterutbildning i solenergiteknik och sedan fem år även en tvåårig masterutbildning som varje år utbildar ett stort antal studenter från hela världen.  

– Vi kommer få möjlighet att ansöka om förlängning ytterligare fem år, det kan innebära tio års finansiering för Högskolan och en delaktighet i den nationella täten vad gäller forskning och utveckling kring solelteknik, säger Chris Bales, forskningssamordnare inom avdelningen energi och byggteknik vid Högskolan Dalarna.

Finansiering

För högskolan Dalarnas del handlar det om drygt 1 miljon per år, vilket även fylls på av medel från Region Dalarna, för att ge en skjuts åt företag i regionen som är engagerade i solelteknik. Avdelningen för energi- och byggteknik satsar också 1 miljon kronor per år av interna forskningsanslag inom kompetenscentret. Finansieringen innebär också stöd från företag som sammanlagt står för en tredjedel av finansieringen, oftast i form av egna insatser för genomförande av forskningsprojekt. Från Dalarna ingår till exempel Fiskarhedenvillan i Borlänge och CTEK i Vikmanshyttan och fler företag kan komma att knytas till kompetenscentrumet. Region Dalarna är också medfinansiärer i centrumet.

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE)

Huvudsökande: Uppsala universitet. 

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Sveriges lantbruksuniversitet, RISE Research Institutes of Sweden AB, Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola och Karlstads universitet. 

Soleforskningscentrum Sverige (SOLVE) skapas som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges excellenta forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. Centret avser också ha en tydlig roll för svenska företag i expansionen av solel både i Sverige och internationellt.  

Total budget: 129 627 740 kronor 

Beviljat belopp: 36 500 000 kronor 

Kontakt
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
Kontakt
Professor energiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: