Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet spänner över hela samhällsbyggnadsprocessen från tidiga skeden fram till utformning och uppförande av byggnader och platser.

Programinformation och innehåll

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet har flera genomgående spår som löper genom många av programmets kurser:

  • Arkitektur och gestaltning av den byggda miljön
  • Stadsbyggnad och hållbar stadsutveckling
  • Fysisk planering
  • Övergripande samhällsplanering och samhällsanalys
  • Byggteknik och byggprocessens olika steg
  • Projekt- och processledning
  • Digitala ritverktyg, IT och GIS för visualisering och kommunikation

Programmet ger en teknologie kandidatexamen och öppnar därmed för studier på magister- och mastersnivå inom samhällsbyggnadsteknik. Programmet är tvärdisciplinärt och har undervisande lärare från flera olika ämnen och institutioner.

Efter examen anställs studenterna av kommuner, planeringsmyndigheter, planeringskonsulter och företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Samarbete med branschen

Föreningen ByggDialog Dalarna fungerar som en länk mellan Högskolan Dalarnas byggprogram och branschen. Genom samarbetet skapas kontakt mellan studenter och företag, kommuner och myndigheter. Exempel på aktiviteter som anordnas är lunchseminarier, studiebesök, företagsförlagda uppgifter och arbetsmarknadsdagar. Samarbetet gör att de flesta studenterna har en fot ute i branschen redan innan examen.

Delar av programmets kursutbud erbjuds som fristående kurser som är möjliga för yrkesverksamma att söka.

Pågående forskning

Vilka målkonflikter, utmaningar och möjligheter kan uppstå när gröna industriaktörer etablerar sig på platser i norra Sverige där människor bor och verkar? Detta undersöks i projektet ”Målkonflikt som möjlighet” där Högskolan Dalarna tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, Sweco, Centrum för Näringslivshistoria med flera ingår som projektpartners. Projektet, som genomförs år 2023, är tvärvetenskapligt och finansieras av Vinnova.

Pågående forskning sker också om planeringsprocesser för hållbara stadsdelar (doktorandprojekt i samarbete med KTH), om hållbar stads- och regionutveckling genom förtätning i stationsnära lägen i Göteborgsregionen i samarbete med KTH, Chalmers och Göteborgsregionens kommunalförbund, och om den byggda miljöns betydelse för rehabilitering av strokepatienter utanför vårdinrättningar, i samarbete med Lunds universitet, University of Twente, Nederländerna och The Florey Institute of Neuroscience and Mental Health, Melbourne, Australien. Undervisande lärare från programmet medverkar också som lärare och handledare i forskarskolan Future Proof Cities (Högskolan Dalarna tillsammans med Högskolan i Gävle och Mälardalens Universitet).

Programsidan

Ett skrivbord där det ligger en karta och postit-lappar.
Delar av undervisningen på programmet bedrivs genom ett projektbaserat arbetssätt där studenterna bland annat får öva sina färdigheter under workshops. Gabriella Haglund
Kontaktpersoner - Programansvariga
Gabriella Haglund
Universitetsadjunkt byggteknik
Tony Svensson
Universitetslektor byggteknik
Senast granskad:
Senast granskad: