Rättigheter och studentinflytande

Jämlikhet, jämställdhet och likabehandling

Jämlikhet, jämställdhet och likabehandling handlar om anställda och studenters vardagliga agerande. Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ska alla bemötas av medmänsklighet och respekt.

Om du blir utsatt för diskriminering, trakasseriet eller kränkande särbehandling kan till exempel vända sig till en lärare, ämnes- eller huvudområdesföreträdare, programansvarig, studenthälsan eller högskolans mångfaldssamordnare. Andra att vända sig till kan vara studentombud eller ordförande i studentkåren.

Studie- och arbetsmiljö

Med studie- och arbetsmiljö menas såväl fysiska miljö (lokaler, utrustning och inredning) och den psykosociala miljön, det vill säga relationer och stämningen bland de människor som delar studiemiljö. Om du som student anser att det finns brister i din studie- och arbetsmiljö kan du vända dig till ordförande för Studentkåren som är studentarbetsmiljöombudet eller till högskolans huvudarbetsmiljöombud.

Den som är ansvarig för arbetsmiljön vid högskolan är rektorn, men du som student och de anställda har också ett ansvar för att aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet.

Som student likställs du med arbetstagare i Arbetsmiljölagen (med ett fåtal undantag).

Studentinflytande - att delta i Högskolan Dalarnas utveckling

För oss på Högskolan Dalarna är du som student en viktig medaktör i arbetet med att utveckla och höja verksamhetens kvalitet, bland annat genom erfarenheter från egna studier.  Dina åsikter är viktiga och vägledande för vårt arbete.

Om du som student inte är nöjd eller vill framföra förbättringsförslag är du därför varmt välkommen att tycka till om din utbildning.

  • Du kan alltid engagera dig i kursens, utbildningsområdets eller programmets kvalitetsutveckling. Detta kan ske i en mer direkt form genom att delta i organ och plattformar som skapats runt utbildningen eller mer indirekt genom att använda de informationskanaler som finns för att lämna synpunkter till den eller de ansvariga för utbildningen. Prata med den som är ansvarig för din kurs, utbildningsområde eller program.
  • En annan möjlighet är att engagera dig i studentkårens Detta ger dig möjlighet att påverka både utbildningarna direkt via exempelvis föreningar och mer indirekt på högskoleövergripande nivå genom att vara en av kårens representanter i beredande och beslutande organ. Studenter har rätt att via studentkåren ha representanter i alla beslutande -och beredande organ som på något sätt har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Exempel på beslutande organ är styrelsen, besluts- och ledningsråd och utbildnings- och forskningsnämnden. Mer om kårens verksamhet och kontaktuppgifter hittar du på dalastudent.se.
  • Som student efterfrågas alltid dina åsikter om kursen du deltar eller har deltagit i genom att kursansvarig genomför en så kallad kursvärdering. Det är viktigt att du tar möjligheten att framföra dina åsikter. Mer information om Högskolan Dalarnas arbete med kursvärdering och kursanalys hittar du här.
  • Flera utbildningar som Högskolan Dalarna erbjuder genomför programuppföljningar genom exempelvis programråd eller enkäter.
  • Vartannat år genomför Högskolan Dalarna en studentenkät som riktar sig till alla registrerade studenter. Har fångar vi upp studenternas åsikter i ett brett spektrum, allt från åsikter om utbildningen och bemötanden till vår miljö och lokaler.
  • Har du ett personligt klagomål på din utbildning eller Högskolan Dalarnas verksamhet ska du alltid i första hand vända dig till den som är direkt berörd av ditt klagomål. Ofta är detta kursansvarig, programansvarig, handledaren eller examinatorn. I de allra flest fall får ditt ärende en direkt lösning i dialogen med den ansvariga.
  • Du kan även i många sammanhang vända dig till studentombudet vid Dalarnas studentkår för att få stöd och råd. Studentombudet kan även fungera som ditt ombud om du vill gå vidare med ett ärende. Mer information om Dalarnas studentkår och studentombudsman.
  • Om du väljer att gå vidare i ett ärende har du möjlighet att sända ett formellt klagomål till Högskolan Dalarna. Det gör du genom att skicka e-post till klagomal@du.se. För att ärendet ska kunna hanteras skyndsamt och att du ska få möjlighet att få snabb återkoppling är det viktigt att du noga beskriver vad ärendet gäller och lämnar dina kontaktuppgifter. För att Högskolan Dalarna ska kunna handlägga ditt ärende behöver lärosätet hantera dina personuppgifter och genom att skicka in ett formellt klagomål godkänner du detta.

Hanteringen sker främst i lärosätets ärendehanteringssystem och sker enligt gällande dataskyddsförordning. Läs mer om vilka personuppgifter vi hanterar och hur. I ärendehanteringssystemet kommer ditt ärende analyseras och om möjligt åtgärdas direkt eller vid behov hänskjutas till en ärendehandläggare. För mer information om hur Högskolan Dalarna arbetar med klagomål se Regler för klagomål, omprövning och överklagan (pdf).

Mer information om de bestämmelser som reglerar vad som gäller om studentinflytande på statliga universitet och högskolor är högskolelagen (HL), högskoleförordningen (HF) och studentkårsförordningen (SF). När förordningarna talar om ”studenter” så betyder det studenter som läser på grundnivå och avancerad nivå samt doktorander som läser på forskarnivå.

Du hittar bestämmelserna här:

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) webbplats hittar du frågor och svar om studenträtt.

Senast granskad: