Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-21

Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan (GSS2QV)

V3H8X (VT24, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Andraspråksforskning
 • Athanasopoulos, P., Burnand, J., Dmjanovic, L., et al. (2015). "Learning to Think in a Second Language: Effects of Proficiency and Length of Exposure in English Learners of German". Modern Language Journal, (99), 128-153.
  Tidskriftsartikel
 • Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:Valda delar 150 s.
  Bok / Antologi
 • Ganuza, N., & Hedman, C. (2019). "The impact of mother tongue instruction on the development of biliteracy: Evidence from Somali–Swedish bilinguals". Applied Linguistics, 40(1), 108-131. Hämtad från https://doi-org.www.bibproxy.du.se/10.1093/applin/amx010.
  Övrigt:25 s.
  Tidskriftsartikel
 • Glahn, E., Håkansson, G., Hammarberg, B., et al. (2001). "Processability in Scandinavian second language acquisition". Studies in Second Language Acquisition, 23(3), 389-416.
  Övrigt:27 s.
  Tidskriftsartikel
 • Jaspers, J. (2015). "Modelling linguistic diversity at school: the excluding impact of inclusive multilingualism". Language Policy, 14(2), 109-129.
  Tidskriftsartikel
 • Karrebaek, M. S. (2013). ‘Don't speak like that to her!’: Linguistic minority children's socialization into an ideology of monolingualism. Journal of Sociolinguistics, 17(3), 355-375. DOI: 10.1111/josl.12035
  Tidskriftsartikel
 • Kaushanskaya, M. (2016). "What can errors tell us about differences between monolingual and bilingual vocabulary learning?". International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 21(4), 389-404. DOI: 10.1080/13670050.2016.1170760
  Övrigt:15 s.
  Tidskriftsartikel
 • King, K. A., Lai, Y., & May, S. (2017). Research Methods in Language and Education ((E-bok)). Springer International Publishing.
  Läsanvisning:Valda delar 150 s.
  Bok / Antologi
 • Ortega, L. (2018). "Ontologies of language, Second Language Acquisition, and World Englishes". World Englishes, (37), 64-79.
  Tidskriftsartikel
 • Pekarek, S. D., & Berger, E. (2018). "L2 Interactional Competence as Increased Ability for Context-sensitive Conduct: A Longitudinal Study of Story openings". Applied Linguistics, 39(4), 555-578.
  Tidskriftsartikel
 • Shohamy, E. (2011). "Assessing Multilingual Competencies: Adopting Construct Valid Assessment Policies". The Modern Language Journal, 95(3), 418-429. Hämtad från https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2011.01210.x.
  Tidskriftsartikel
 • Tillkommer en avhandling inom forskningsområdet som väljs i samråd med undervisande lärare. Dessutom kan ca 50 sidor tillkomma enligt lärarens anvisningar.
  Text
2. Lärande genom fiktionstext i gymnasieskolan
 • Dewilde, J. (2017). "Translation and translingual remixing: A young person developing as a writer". International Journal of Bilingualism, 1-12. Hämtad från https://doi-org.www.bibproxy.du.se/10.1177/1367006917740975.
  Övrigt:Finns som pdf i kursrummet i lärplattformen.
  Tidskriftsartikel
 • Khan, M. S. R., & Alasmari, A. M. (2018). "Literary texts in the EFL classrooms: Applications, benefits and approaches". International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 7(5), 167-179.
  Övrigt:Finns som pdf i kursrummet i lärplattformen.
  Tidskriftsartikel
 • Lagerholm, P. (2008). Stilistik Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:S 75-78 samt s 157-168 läses.
  Övrigt:Finns som pdf i kursrummet i lärplattformen.
  Bok / Antologi
 • Landmark, D., & Wiklund, I. (2014). Litteraturen, språket och världen – andraspråksperspektiv på litteraturundervisning Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Liao, F. (2017). The relationship between L2 students’ writing experiences and their perceived poetry writing ability. Studies in Second Language Learning and Teaching, 7(4), 619-647. DOI: 10.14746/ssllt.2017.7.4.4
  Övrigt:Finns som pdf i kursrummet i lärplattformen.
  Tidskriftsartikel
 • Mossberg Schüllerqvist, I., & Wejrum, M. (u.å.). Att undervisa om poesi. Hämtad 2023-01-01 från https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_07/.
  Övrigt:Skolverket, Lärportalen (motsv 14 s.). Finns som pdf i kursrummet i lärplattformen.
  Webbsida
 • Paran, A. (2008). "The role of literature in instructed foreign language learning and teaching: An evidence-based survey". Language Teaching, 41(4), 465-496.
  Övrigt:Finns som pdf i kursrummet i lärplattformen.
  Tidskriftsartikel
 • Petersson, M. (Red.). (2011). Världens litteraturer: en gränsöverskridande historia (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Tillkommer ca 500 sidor skönlitterär text.
  Text
 • Även annat (enstaka artiklar etc.) kan tillkomma, max 50 s.
  Text
3. Ämnesspecifikt språk
 • De Oliveira, L. C., & Schleppegrell, M. J. (2015). Focus on Grammar and Meaning (1 uppl.). Oxford: Oxford University Press.
  Bok / Antologi
 • Gibbons, P. (2018). Lyft språket: lyft tänkandet (3 uppl.). Uppsala: Hallgren & Fallgren.
  Bok / Antologi
 • Martin, J. R. (2009). "Genre and language learning: A social semiotic perspective". Linguistics and Education, (20), 10-21.
  Tidskriftsartikel
 • Olofsson, M. (Red.). (2010). Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik (1 uppl.). Stockholm: Stockholms universitets förlag. ISBN: 9789176566626
  Läsanvisning:valda delar, 2 artiklar väljs i samråd med läraren
  Bok / Antologi
 • Schleppegrell, M. J. (2004). The Language of Schooling: A Functional Lingusitics Perspective (1 uppl.). New Jersey: New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
  Bok / Antologi
 • Sellgren, M. (2011). Den dubbla uppgiften: Tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO ((Ph Diss)). Stockholm: Stockholms universitet.
  Bok / Antologi
 • Skolforskningsinstitutet. (2018). Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet: Med fokus på naturvetenskap (Skolforskningsinstitutets systematiska översikter).
  Övrigt:96 s. Elektronisk resurs.
  Myndighetspublikation
 • Ett urval forskningsartiklar i samråd med läraren:.
  Text
 • Derewianka, B., & Carter, R. "Rocks in the head: Children and the language of geology". I R. Carter (Red.), Knowledge about language and the curriculum ( ss. 197-215). London: Hodder & Stoughton.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Hammond, J. (2006). "High challenge, high support: Integrating language and content instruction for diverse learners in an English literature classroom". Journal of English for Academic Purposes, (5), 269-283.
  Övrigt:London: Elsevier.
  Tidskriftsartikel
 • Hansson, Å. (2012). "The meaning of mathematics instruction in multilingual classrooms: Analyzing the importance of responsibility for learning". Educational Studies in Mathematics, (81), 103-125. DOI: 10.1007/s 10649-012-93 85-y
  Tidskriftsartikel
 • Kramer-Dahl, A., Teo, P., & Chia, A. (2007). "Supporting knowledge construction and literate talk in secondary school studies". Linguistics and Education, 18(2), 167-199.
  Tidskriftsartikel
 • Lange, T., & Meaney, T. (2018). "Talking about mathematics in two languages: Can parental views inform the development of digital games for young children?". Nordic Studies in Mathematics Education, 23(3-4), 203-223.
  Tidskriftsartikel
 • Moschkovich, J. N. (2007). "Using two languages while learning mathematics". Educational Studies in Mathematics, 64(2), 121-144.
  Tidskriftsartikel
 • Norén, E. (2015). "Agency and positioning in a multilingual mathematics classroom". Educational Studies in Mathematics, (89), 167-184.
  Tidskriftsartikel
 • Norén, E., & Svensson Källberg, P. (2018). "Fabrication of newly-arrived students as mathematical learners". Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD [Nordic Studies in Mathematics Education], 23(3-4), 15-37.
  Tidskriftsartikel
 • Petersson, J., & Norén, E. (2017). "To halve a fraction: An issue for second language learners". Education Inquiry, 8(3), 173-191.
  Tidskriftsartikel
 • Schleppegrell, M. J. (2007). "The linguistic challenges of mathematics teaching and learning: A research review". Reading & Writing Quarterly, (23), 139-159. DOI: 10.1080/10573560601158461
  Tidskriftsartikel
 • Schleppegrell, M., & Oliviera, L. C. (2006). "An integrated language and content approach for history teachers". Journal of English for Academic Purposes, (5), 254-268.
  Övrigt:London: Elsevier.
  Tidskriftsartikel
 • Wedin, Å., & Bomström Aho, E. (u.å.). "Agency in science learning in a second language setting: Multimodal and multilingual strategies and practices among recently arrived students in upper secondary school in Sweden". International Electronic Journal of Elementary Education, (accepted), s. 1.
  Tidskriftsartikel
 • Övrigt material om högst 200 s. kan tillkomma.
  Text
4. Bedömning och utveckling av språkfärdigheter på avancerad nivå
 • Antón, M. (2015). "Shifting trends in the Assessment of Classroom Interaction". I Markee (Red.), The Handbook of Classroom Discourse and Interaction ( ss. 74-89). West Sussex, UK: John Wiley & Sons.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Bachman, L., & Damböck, B. (2017). Language Assessment for Classroom Teachers (Oxford Handbook for Language Teachers). Oxford: Oxford University Press.
  Bok / Antologi
 • Blommaert, J., & Backus, A. (2013). "Superdiverse repertoires and the individual". I de Saint-Georges, & Weber (Red.), Multilingualism and multimodality: Current challenges for educational studies ( ss. 11-32).
  Kapitel i bok (antologi)
 • Borgström, E. (2012). "Vad räknas som belägg för skrivförmåga?: Ett textuellt perspektiv på skrivuppgifter i den svenska gymnasieskolans nationella prov". Sakprosa, 6(1), 1-34.
  Tidskriftsartikel
 • Eckes, T., Müller-Karabil, A., & Zimmerman, S. (2016). Assessing speaking. I D. Tsagari, & J. Banerjee (Red.), Handbook of Second Language Assessment (1 uppl., ss. 147-159). De Gruyter.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Brunfaut, T. (2016). Assessing listening. I D. Tsagari, & J. Banerjee (Red.), Handbook of Second Language Assessment ( ss. 97-109). De Gruyter.
  Läsanvisning:97-109
  Kapitel i bok (antologi)
 • Ekström, L., Appelgren, A., Hafsteinsdóttir, E., et al. (2019). Läsförståelse och undervisning om lässtrategier ([Elektronisk resurs]). Solna: Skolforskningsinstitutet. Systematisk översikt 2019:02.
  Bok / Antologi
 • Isaacs, T. (2016). Assessing speaking. I D. Tsagari, & J. Banerjee (Red.), Handbook of Second Language Assessment (1 uppl., ss. 131-141). De Gruyter.
  Läsanvisning:(Intro, ss.131-132; intelligibility ss.135 -136; 137-141)
  Kapitel i bok (antologi)
 • Jakobson, L. (2022). A Model for Analyzing Teachers’ Written Feedback on Adult Beginners’ Writing in Swedish as a Second Language. Languages, 7(2), s. 74. DOI: 10.3390/languages7020074
  Tidskriftsartikel
 • Lee, I. (2017). Classroom Writing Assessment and Feedback in L2 School Contexts (1 uppl.). Singapore: Springer. ISBN: 978-981-10-3924-9
  Bok / Antologi
 • MacMillan, F. (2016). Assessing reading. I N. Tsagari, & J. Banerjee (Red.), Handbook of Second Language Assessment (1 uppl., ss. 1-324). De Gruyter.
  Läsanvisning:Avsnitt 1-3, 113-117
  Kapitel i bok (antologi)
 • Mark, M., & Palmér, A. (2017). Utvecklande tolkningsgemenskap? : matrisanvändning, interaktion och kontext i bedömningssamtal om ett nationellt prov i muntlig framställning (1 uppl.). Uppsala: Uppsala universitet.
  Bok / Antologi
 • McNamara, T. (2012). "Language Assessments as Shibboleths: A Poststructuralist Perspective". Applied Linguistics, 33(5), 564-581.
  Tidskriftsartikel
 • Sahlée, A. (2016). "Hur löser de uppgiften? En studie av underkända och högt betygsatta provtexter i svenska och svenska som andraspråk". Språk & Stil, (26), 195-229.
  Tidskriftsartikel
 • Tengberg, M. (2016). Rätt mätt?. Kapet, 12(1), 21-37.
  Tidskriftsartikel

Referenslitteratur

Delkurser

1. Andraspråksforskning
2. Lärande genom fiktionstext i gymnasieskolan
3. Ämnesspecifikt språk
4. Bedömning och utveckling av språkfärdigheter på avancerad nivå