Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-09-17

Sociala relationer, konflikter och makt i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU) (GPG2E8)

H362Y (HT20, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Aspelin, J. (2010). Sociala relationer och pedagogiskt ansvar (1 uppl.). Malmö: Gleerup. ISBN: 9789140668882
  Läsanvisning:Urval 111 sid
  Bok / Antologi
 • Börjesson, M., & Rehn, A. (2009). Makt (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147087464
  Läsanvisning:Urval 78 sid
  Bok / Antologi
 • Dolk, K. (2013). Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan (-). Stockholm: Ordfront. ISBN: 9789170377259
  Bok / Antologi
 • Franzén, K., Hjalmarsson, M., & Löfdahl Hultman, A. (Red.). (2014). Förskollärarens metod och vetenskapsteori (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147106585
  Läsanvisning:Kap 3 och 4
  Bok / Antologi
 • Gruber, S. (2008). När skolan gör skillnad : skola, etnicitet och institutionell praktik (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147084234
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Hämtad från https://forskoleforum.se/artiklar/lpfo-18-laroplan-forskolan-reviderad-2018.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Hämtad från https://www.skolverket.se/getFile?file=2442.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Hämtad från https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d48d/1553968042333/pdf3975.pdf.
  Myndighetspublikation
 • Stier, J., & Riddersporre, B. (2019). Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som grund (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127822726
  Bok / Antologi
 • (u.å.). Barnkonventionen. FNs konvention om barns rättigheter. Hämtad 2020-03-09 från https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/.
  Webbsida
 • Skönlitterär bok samt artiklar (max 150 s.) tillkommer i samband med undervisning.
  Text

Referenslitteratur

 • Bartholdsson, Å., & Hultin, E. (Red.). (2015). Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet (1 uppl.). Malmö: Gleerup. ISBN: 9789140687104
  Bok / Antologi
 • Borg, F. (2017). Caring for people and the planet : preschool children’s knowledge and practices of sustainability Umeå: Umeå University. ISBN: 9789176017197
  Bok / Antologi
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO). (2015). Lika rättigheter i förskolan. Hämtad från https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-skrift-lika-rattigheter-i-forskolan.pdf.
  Myndighetspublikation
 • Emilson, A. (2008). Det önskvärda barnet. Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. (Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Göteborg, Göteborg studies in educational sciences 24). Hämtad från https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18224/1/gupea_2077_18224_1.pdf.
  Avhandling
 • Fredriksson, M. (2019). Med blicken på mötet. Martin Buberg pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik. (Doktorsavhandling, Högskolan Dalarna, Falun, Pedagogiskt arbete 1).
  Avhandling
 • Halvars-Franzén, B. (2010). Barn och etik: möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag. (Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Stockholm, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete 8). Hämtad från http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:309964/FULLTEXT01.pdf.
  Avhandling
 • Lunneblad, J. (2013). Den mångkulturella förskolan : motsägelser och möjligheter (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144091624
  Bok / Antologi