Kurspaket

Statsvetenskap III

30 högskolepoäng

Start vecka 3, 2024

Forskningsmetod och självständig uppsats
Statsvetenskap C består av tre delkurser. Under terminen får du möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper om kvalitativ och kvantativ forskningsmetodik. Terminen avslutas med ett examensarbete i statsvetenskap.
Terminen inleds med en fördjupning i kvantitativt och kvalitativ metod, vetenskapsteori och forskningsetik. Kursen kännetecknas av en växelverkan mellan samhällsvetenskapliga metodfrågor och praktiska tillämpningsövningar. I den andra delkursen förbereder du dig för ett självständigt uppsatsarbete genom att träna på att söka, kritiskt granska, sammanfatta och värdera forskningslitteratur som behandlar ett statsvetenskapligt forskningsfält.
Terminen avslutas med att du planerar, genomför och försvarar ett examensarbete på kandidatnivå i statsvetenskap. Under arbetets gång har du regelbundna träffar med en särskilt utsedd handledare. Alla våra handledare är minst forskarutbildade, fil dr.

Arbetsformer
Alla delkurser ges på heltid. Undervisning och examinationer är nätbaserade och äger rum på distans. Undervisningen består av inspelade föreläsningar och/eller föreläsningar i realtid samt lärarledda obligatoriska seminarier. Delkurserna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, salstentamen och/eller seminarier.
Varje delkurs har mellan tre till fyra obligatoriska moment vilket innebär stor flexibilitet för dig som student. Vi använder lärplattformen Learn för kursinformation, inlämningar och Zoom för seminarier och föreläsningar. Då kurserna ges på kandidatnivå krävs stor självständighet från dig som student.

Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 135 hp på grundnivå varav 60 hp inom huvudområdet statsvetenskap
Anmälningskod:
HDA-V3GL3
Kurstillfällen som ingår i paketet
7,5 hp, 100%, Falun
Start vecka 3, 2024
7,5 hp, 100%, Falun
Start vecka 8, 2024
15 hp, 100%, Falun
Start vecka 13, 2024
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan