Kursplan

Aktivitet och ätande vid demenssjukdom

Kurskod
VÅ3135
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2017-12-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-09-03.

Lärandemål

Det övergripande målet är att den studerande självständigt uppnår en bredare kompetens i vården av personer med demenssjukdom som krävs för att kunna identifiera funktions- och aktivitetsförmåga relaterat till aktivitet och ätande. Vidare ska den studerande planera och genomföra vårdinsatser baserade på fysiska och psykiska förutsättningar i samband med ätande vid demens med hänsyn tagen till miljö, kultur och etik.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt i vården av personer med demenssjukdom ur ett hållbart och interkulturellt perspektiv kunna:

 • kritiskt diskutera centrala begrepp gällande ätande och nutrition
 • reflektera över funktionsnedsättningar, aktivitet och rehabiliteringsprocessen i relation till ätande och livskvalitet
 • tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt för att stödja aktivitet och delaktighet i samband med ätande och måltider
 • analysera och värdera komplexa problem relaterat till ätande och nutrition utifrån ett professionellt perspektiv med beaktande av ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt
 • kritiskt diskutera mätinstrument vid olika funktionsnedsättningar i samband med ätande och nutrition
 • kritiskt värdera evidens inom ett forskningsområde för att kunna argumentera för förbättringsarbete inom ätande
 • kritiskt diskutera sjuksköterskans ansvar att initiera och verka för samverkan med annan personal.

Innehåll

I kursen studeras sjuksköterskans specifika yrkesfunktion i vården av personer med demens avseende:
 • aktivitet, rehabilitering och ätande
 • näringsfysiologi, kost och kosttillägg
 • riskidentifiering och åtgärder vid risk för malnutrition
 • ätsvårigheter orsakade av t.ex. dysfagi
 • analys och värdering av mätinstrument som är användbara för sjuksköterskans bedömning av omvårdnad och aktivitet
 • enteral och parenteral nutrition
 • måltidsmiljö och kultur.

Examinationsformer

Seminarier, individuell examination och en individuell skriftlig rapport.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsmoduler:

 • Seminarier, 2 hp
 • Individuell rapport, 5,5 hp

Förkunskapskrav

 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete