Kursplan

Att vårda personer med demens, VFU

Kurskod
VÅ3133
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2017-10-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-09-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • planera och genomföra komplext omvårdnadsarbete utifrån ett professionellt förhållningssätt, vetenskap, evidens och beprövad erfarenhet i samverkan med andra yrkesgrupper och i enlighet med gällande lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter
 • skatta, bedöma och utvärdera omvårdnadsbehov och åtgärder utifrån gällande nationella kvalitetsregister
 • identifiera och bedöma omvårdnadsbehov för personer med demens utifrån förebyggande, hälsofrämjande och hållbar vård med ett personcentrerat förhållningssätt
 • initiera och genomföra kvalitetsutveckling i en tvärprofessionell samverkan utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • påvisa vårdpedagogisk förmåga i samband med kvalitetsutvecklingsarbete
 • kritiskt granska eget och andras professionella och empatiska förhållningssätt i yrkesutövandet samt kunna värdera behovet av kompetensutveckling.

Innehåll

I kursen som innefattar verksamhetsförlagd utbildning, ska studenten tillämpa teoretisk kunskap i det praktiska arbetet med personer med demens. I detta ingår bedömning av hälsoproblematik, risker och omvårdnadsbehov samt att planera och vidta adekvata omvårdnadsåtgärder utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Under kursen planerar den studerande för åtgärder och förbättringsarbete utifrån aktuella kvalitetsregister.

Examinationsformer

Examination sker genom individuell skriftlig hemtentamen, aktivt deltagande i seminarier och inlämningsuppgifter samt verksamhetsförlagd utbildning. Examination sker såväl individuellt som i grupp.

Arbetsformer

Arbetsformer är obligatoriska seminarier och föreläsningar. Verksamhetsförlagd utbildning sker under handledning av sjuksköterska inom demensvårdsverksamhet.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • Seminarier, 1,5 hp
 • Hemtentamen, 2 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 4 hp

Förkunskapskrav

 • Antagen till utbildningen Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård, samt genomgått kurserna Evidensbaserad vård och ledarskap, 7,5 hp - avancerad nivå och Vård och omsorg för personer med demens, 7,5 hp - avancerad nivå eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ges som del av program och är ej sökbar som fristående kurs.

Kursens teoretiska del är helt på distans och bedrivs via läroplattform. Detta innebär att inga fysiska träffar på campus förekommer. Kursens verksamhetsförlagda utbildning sker på praktikplats med fysisk närvaro.

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård, 60 hp.

Styrdokument på VFU-plats samt arbetstidslagen ska följas av studenten.

Om en student inte uppnår målen för den verksamhetsförlagda utbildningens (VFU) kursmoment, under ordinarie period kan examinator besluta om en förlängning av VFU perioden med en vecka vid respektive moment. Detta kan ske under förutsättning att examinator bedömer att studenten genom förlängningen har möjlighet att uppnå målen och förutsatt att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. I slutet av förlängningen görs en ny bedömning av studentens prestationer. Om studenten fortfarande inte uppnått målen ska betyget Underkänd sättas, vilket medför att VFU endast kan omexamineras genom att göras om i aktuellt moment. Studenten har rätt att genomföra totalt tre VFU-perioder. Möjligheten till förlängning gäller endast ordinarie VFU-period. Ordinarie tillfälle räknas som en (1) period, även om förlängning med två veckor har skett.

Student kan under pågående VFU bli underkänd i förtid, om studenten uppvisar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt. Studenten måste då avbryta sin VFU och får betyget Underkänd på kursmomentet. Beslut om underkännande i förtid fattas av examinator i samråd med berörd handledare och klinisk adjunkt eller motsvarande. I samband med beslutet ska en individuell utvecklingsplan för studenten upprättas av examinator efter samråd med student, program- och kursansvarig. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för behörighet att återuppta sina verksamhetsförlagda studier. Utvecklingsplanen ska även innehålla uppgift om tidpunkt för kontroll av den aktuella behörigheten. Om studenten vid kontroll inte bedöms ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska tidpunkt för ny kontroll meddelas. Sammanlagt två kontroller av behörighet att återuppta VFU utifrån individuell utvecklingsplan efter underkännande i förtid kan beviljas.

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to:

 • plan and implement complex nursing work based on a professional approach, science, and evidence-based practice in collaboration with other professional groups and in accordance with applicable laws, constitutions and safety regulations
 • estimate, assess and evaluate nursing needs and measures in current national quality records
 • identify and assess nursing needs for people with dementia based on prevention, health promotion and sustainable care that is person centered 
 • initiate and implement quality development based on relevant scientific, social and ethical aspects in interprofessional collaboration
 • demonstrate pedagogical ability in conjunction with quality development work
 • critically review his or her own professional and empathetic approaches, as well as those of others, in his or her professional conduct, and be able to evaluate the need for additional knowledge as well as the need for professional development.