Kursplan

Personcentrerad vård för personer med demens

Kurskod
VÅ3127
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2017-01-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.
Reviderad
Reviderad 2017-05-08.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-05-08.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • identifiera och beskriva omvårdnadsvetenskapliga teorier och begrepp i relation till aktuell forskning inom demensvård
 • redogöra för vetenskapsteoretiska grunder för personcentrerad omvårdnad
 • beskriva, bedöma och reflektera kring fördjupade kunskaper inom personcentrerad omvårdnad för personer med demens
 • beskriva, bedöma och reflektera kring betydelse av hållbar utveckling i relation till intersektionalitet, kulturella aspekter och rättsäker vård av personer med demens
 • söka, analysera och tillämpa aktuell nationell och internationell omvårdnadsvetenskaplig forskning inom demensvård.

Innehåll

 • Vetenskapsteoretiska aspekter på personcentrerad omvårdnad.
 • Ganskning och värdering av nationell och internationell omvårdnadsvetenskaplig forskning inom demensvård.
 • Intersektionalitet i relation till jämlik vård.
 • Rättssäkerhet i vården av personer med demens.

Examinationsformer

Skriftlig individuell hemtentamen samt seminarier med tillhörande studieuppgifter. Examination sker individuellt och i grupp.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och individuella uppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • Seminarier, 3 hp
 • Hemtentamen, 4,5 hp

Seminarier: aktivt deltagande i kursens alla seminarier, samt genomförda studieuppgifter tillhörande dessa. Tentamen: individuell skriftlig hemtentamen.

Förkunskapskrav

 • Filosofie kandidatexamen med minst 60 högskolepoäng i omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap eller motsvarande examen varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete

Övrigt

Kursen är helt på distans och bedrivs på virtuell lärplattform. Detta innebär att inga fysiska träffar sker på campus.

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård, 60 högskolepoäng.