Kursplan

Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I

Kurskod
VÅ1053
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Medicinska området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2013-12-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-12-06.
Reviderad
Reviderad 2019-01-11.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-01-11.

Lärandemål

Det övergripande målet är att studenten ska kunna bedöma och värdera hälso- och ohälsotillstånd som grund för sjuksköterskans behandling av patienten ur både ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv. Vidare ska studenten kunna behärska olika tekniska och kommunikativa färdigheter i en simulerad miljö samt behärska grundläggande läkemedelsberäkning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för utveckling och förekomst av symtom och tecken på ohälsa vid vanligt förekommande ohälsotillstånd, beskriva diagnostik och behandling inom såväl omvårdnad som medicin utifrån sjuksköterskans ansvarsområde,
 • reflektera över hälsa och ohälsa relaterat till människors livsvillkor och levnadsvanor,
 • redogöra för effekter, biverkningar och interaktioner hos vanligt förekommande läkemedelsgrupper vid olika sjukdomstillstånd,
 • redogöra för och diskutera metoder i omvårdnad inom sjuksköterskans ansvarsområde relaterat till den teoretiska kunskapsbasen,
 • redogöra för och reflektera över krav och förutsättningar för eHälsa som stöd för hälso- och sjukvård,
 • systematiskt bedöma, prioritera och kritiskt värdera patienters hälsotillstånd utifrån symtom/tecken och sjukdomsförlopp utifrån sjuksköterskans ansvarsområde samt ange förväntat resultat och oberoende och beroende omvårdnadsåtgärder i en omvårdnadsplan,
 • kommunicera med patienter i en simulerad vårdsituation på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt,
 • redogöra för teorier i pedagogik, didaktik och kommunikation av betydelse för omvårdnad och sjuksköterskans pedagogiska och handledande funktion,
 • reflektera över patientens integritet, makt och delaktighet i samband med utredning och behandling,
 • informera och undervisa patient i en simulerad vårdsituation med hänsyn till det specifika sammanhanget,
 • förbereda och genomföra omvårdnads- och medicintekniska åtgärder samt läkemedelshantering i simulerad miljö med ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt där utförandet garanterar säkerheten för patient och vårdare,
 • reflektera över hur normer, värderingar, genus, etnicitet, socioekonomisk status och ålder, påverkar kommunikation, vårdrelation och tolkning av symtom och tecken,
 • reflektera över sjuksköterskans ansvar i vårdarbetet i relation till miljöarbete för ett hållbart samhälle.

Innehåll

I kursen belyses utveckling och förekomst av symtom och tecken på ohälsa samt diagnostik och behandling inom omvårdnad och medicin. Vidare behandlas kommunikation samt pedagogik och didaktik som grund för sjuksköterskans undervisande och vårdande funktion. I kursen behandlas även eHälsa och personcentrerad vård där kommunikation, mellanmänskliga möten, etik, mångfaldsaspekter, patientens rättigheter, integritet, makt och självbestämmande har stor betydelse. I kursen ingår färdighetsträningar i förmågan att kommunicera och undervisa, genomföra olika medicintekniska moment, läkemedelshantering samt grundläggande läkemedelsberäkning.

Examinationsformer

Examination sker genom individuella salstentamina, seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt examination av kliniska färdigheter.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, seminarier, projektarbete samt färdighetsträningar i simulerad miljö.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:

 • Andning och cirkulation, 4 hp
 • Nutrition och elimination, 4 hp
 • Rörelse, hud och vävnad, 4 hp
 • Psykisk hälsa/ohälsa, 4 hp
 • Kommunikation och lärande, 4 hp
 • Neurologi och smärta, 4 hp
 • Färdighetsträningar, 3 hp
 • Sinnen och sexualitet, 3 hp

Förkunskapskrav

 • Introduktion omvårdnad och etik 15 hp, Anatomi och fysiologi I 7,5 hp och Metoder för evidensbaserad vård I 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen genomförs i hög grad med stöd av informations- och kommunikationsteknologi vilket förutsätter en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.