Kursplan

Tyska: Former och villkor för dramer och prosatexter

Kurskod
TY3016
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Interkulturella litteraturstudier1
Tyska2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
2A1N
Fastställd
Fastställd 2014-01-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-27.
Reviderad
Reviderad 2023-12-08.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2023-12-08.

Lärandemål

Kursen syftar till att studenten ska förvärva fördjupade insikter om berättar- och dramateori med fokus på analysen av tyskspråkiga litterära verk. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs ska kunna:
  • uttrycka sig skriftligt och muntligt på tyska med mycket stor språklig säkerhet och variation kring innehåll hämtat från olika teoretiska resonemang inom drama- och berättarteori
  • visa gedigna kunskaper om drama- och berättarteori och tillämpa dessa på ett relevant sätt vid analysen av skönlitterära texter och insceneringar av pjäser
  • tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp och termer i egna skriftliga arbeten
  • redogöra för ett problematiserat genrebegrepp och för texternas och insceneringarnas funktioner och villkor i olika historiska skeden
  • ge konstruktiv kritik på andra studenters skriftliga arbeten och aktivt delta i en kritisk debatt
  • reflektera över, värdera och kritiskt granska vetenskaplig litteratur samt förmedla dess innehåll och sina egna reflektioner både muntligt och skriftligt
  • arbeta självständigt.

Innehåll

Inom kursen studeras teorier som rör narrativa strukturer och dramaturgiska koncept. Kursen tar upp genretypiska frågor som ligger till grund för narrativa texter och teaterinsceneringar och belyser även ur ett historiskt-litterärt perspektiv synen på drama- och prosatexter. I kursen undersöker den studerande dessa frågor genom att analysera tyskspråkiga skönlitterära narrativa och dramatiska verk med tillhörande insceneringar.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga uppgifter, muntliga redovisningar och i förekommande fall aktivt seminariedeltagande.

Arbetsformer


Arbetsformerna i kursen utgörs normalt av seminarier, egen inläsning av litteratur och skrivande av examinerande uppgifter. Arbetsformerna kan variera något beroende på antalet studerande i kursen.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2