Kursplan

Tyska: Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap

Kurskod
TY2004
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2008-05-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-05-29.
Reviderad
Reviderad 2013-08-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-01.

Mål

Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig en ökad litteraturvetenskaplig orientering med utgångspunkt i den tyskspråkiga litteraturen. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs på god tyska ska:
  • kunna kritiskt analysera litterära och sekundärlitterära texter
  • utifrån goda teoretiska kunskaper kunna göra analyser och tolkningar av litterära texter av olika komplexitet
  • visa kunskaper om några utvalda aktuella forskningsfrågor
  • visa prov på hög grad av självständighet och problemlösningsförmåga i umgänget med olika typer av litterära texter.

Innehåll

Inom kursen studeras och analyseras litterära texter med tonvikt på verk av tyskspråkiga nobelpristagare i litteratur samt texter, som av olika skäl är betydelsefulla för den tyskspråkiga litteraturen. Vid den litterära analysen läggs stor vikt på genreteoretiska och narratologiska perspektiv och aspekter som intertextualitet och genus. Inom kursens ram övas förmågan att kritiskt läsa och förstå vetenskaplig litteratur, att bli förtrogen med olika litteraturvetenskapliga metoder samt att analysera och förstå sambandet mellan samhälle och litteratur samt litteraturproduktion och -reception.

Examinationsformer

Examination sker fortlöpande eller i form av skriftliga prov.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap II, 7,5 hp grundnivå 1
  • Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 7,5 hp grundnivå 1
  • eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Tidigare nivå C. Ersätter TY2003.

Reviderad
2008-02-15 (litteraturlistan reviderad)
2010-01-18 (litteraturlistan reviderad)
2011-01-24 (litteraturlistan reviderad)
2013-08-01 (litteraturlistan urlyft)