Kursplan

Tyska grundläggande kurs IV

Kurskod
TY1071
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2016-11-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-11-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • läsa och diskutera längre och komplexa texter som berör kända områden
 • läsa och diskutera huvudinnehållet i längre autentiska texter
 • redogöra för huvudinnehållet av autentiskt tal i vardagliga sammanhang
 • interagera muntligt och med variation i vardagliga sammanhang
 • uttrycka sig skriftligt och med variation i olika sammanhang
 • visa kunskaper i det tyska språkets uppbyggnad och tillämpa dessa i muntliga och skriftliga uppgifter samt i kritiska analyser av skillnader mellan det svenska och det tyska språket
 • visa kunskaper om samhällslivet i de tyskspråkiga länderna och självständigt genomföra presentationer om kulturfenomen med hjälp av digital teknik.

Innehåll

I kursen ingår läsning av längre och mer komplexa tyska texter, skriftliga övningar, uttalsövningar och hörövningar av varierande slag. De studerande övar också upp sin förmåga att använda tyska på ett varierat sätt i muntlig och skriftlig interaktion inom kända områden. Även övningar i att skriva längre koherenta texter ingår. De studerande läser och diskuterar längre autentiska texter om olika kulturspecifika fenomen och övar upp sin förmåga att uppmärksamma dessa med hjälp av relevant presentationsteknik samt att ta ställning till dessa utifrån ett självständigt perspektiv. Kursen innehåller en grundlig genomgång av tysk grammatik i ett kontrastivt perspektiv och tillämpningsövningar i framförallt satsdelsanalys. Kursen bygger på en kontinuerlig progression och kräver den studerandes ansvarstagande för sina studier, medvetenhet om sin språkinlärning samt stor självständighet.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande på seminarierna samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G
Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig och skriftlig examination, del 1 - 1 hp
Moment 2: Muntlig och skriftlig examination, del 2 - 3 hp
Moment 3: Muntlig och skriftlig examination, del 3 - 2,5 hp
Moment 4: Muntlig och skriftlig examination, del 4 – 1 hp

Förkunskapskrav

 • Tyska grundläggande kurs III

Övrigt

Kursen omfattar fyra delmoment som bygger på varandra. Moment 2 bygger på moment 1, moment 3 bygger på moment 2 och moment 4 bygger på moment 3.

Ersätter TY1065.

Summary in English

The course aims to deepen and develop a basic knowledge of the German language and thus prepare the student for further university studies. Upon completion of the course the students should be able to:

 • read and discuss longer and complex texts about topics well known
 • read and dicuss the main content in longer authentic texts
 • describe the main content in authentic speech in every-day situations
 • interact orally, and with variation, in every-day situations
 • express themselves in writing, and with variation, in different situations
 • demonstrated knowledge of the structure of the German langauge and apply this in oral and written assignments as well as in critical analyses of differences between the Swedish and the German language
 • demonstrate knowledge of German-speaking societies and independently perform presentations about cultural phenomenon with the help of digital techniques.