Kursplan

Tyska: Språk- och kulturhistoria med akademiskt skrivande

Kurskod
TY1069
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2016-02-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-11.

Lärandemål

Kursen syftar till att den studerande ska förvärva en djupare inblick i tysk språk- och kulturhistoria och skaffa sig en överblick över det tyska språkets utveckling från 500-talet fram till modern tid samt träna upp sitt akademiska skrivande. Efter genomgången kurs ska den studerande, förutom att få en ökad generell språkkompetens, även kunna:
  • visa djupare insikter om det tyska språkets uppbyggnad och historia samt kunna dra egna slutsatser och teoretisera kring det tyska språkets utveckling
  • visa ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till olika metoder inom äldre och modern språkvetenskaplig forskning samt kunna upptäcka kontrastivt viktiga likheter och skillnader mellan svenska och tyska
  • tillämpa grundläggande färdigheter i akademiskt skrivande inom ett uppsatsarbete
  • kritiskt utvärdera det egna lärandet samt identifiera eventuella ytterligare kompetensbehov i ämnet.

Innehåll

Kursen omfattar två delmoment, varav det första, språk- och kulturhistoria, fokuserar på huvuddragen av språkutvecklingen från germanska fram till modern tyska med dess dialektala variationer. Representativa texter från respektive tidsperiod studeras både ur fonetisk, syntaktisk och ur kulturhistorisk synvinkel. Inom den andra delen av kursen kommenterar studenterna en tidigare inom denna delkurs producerad, godkänd studentuppsats och bygger på så sätt upp ett kritiskt reflekterande förhållningssätt. Studenterna författar ett vetenskapligt arbete om 7-10 sidor, vilket kan vara ämnesmässigt relaterat till momentet språk- och kulturhistoria eller till någon av disciplinerna språk- eller litteraturvetenskap. Inom ramen för uppsatsarbetet övas grundläggande färdigheter i akademiskt skrivande såsom formalia, källkritik och informationssökning.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier samt inlämningsuppgifter och en uppsats.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och examinerande seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:
Moment 1: Språk- och kulturhistoria - 3 hp
Moment 2: Akademiskt skrivande med uppsats - 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • Tysk grammatik och textkommentar, 7,5 hp, grundnivå samt Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp, grundnivå. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter TY1048.