Kursplan

Tyska grundläggande kurs II

Kurskod
TY1068
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2015-10-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-05.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • läsa och redogöra för enkla texter om vardagsnära ämnen
 • redogöra för huvudinnehållet i långsamt talad tyska om vardagsnära ämnen
 • interagera muntligt på tyska i vardagliga situationer
 • skriva enklare sammanhängande texter om vardagsnära ämnen
 • visa viss kännedom om sambandet mellan kultur, språk och identitet
 • använda grundläggande grammatiska begrepp och idiomatiska uttryck samt tillämpa dessa i språkliga analyser
 • visa medvetenhet om olika inlärningsstrategier och tillämpa dessa i sin språkinlärning.

Innehåll

I kursen ingår läsning av enklare texter, skriftliga övningar, uttalsövningar och hörövningar av varierande slag. De studerande övar upp sin förmåga att använda tyska i muntlig och skriftlig interaktion i enkla vardagssituationer. Även övningar i att skriva enkla friare texter ingår. De studerande läser och diskuterar kortare texter och övar upp sin förmåga att ta ställning till kulturspecifika fenomen i det tyska språket och de tysktalande länderna. I kursen ingår övningar i grundläggande tysk grammatik samt analyser av språkets uppbyggnad med hjälp av relevant grammatisk terminologi. Ur ett kontrastivt perspektiv analyseras också grundläggande skillnader mellan det svenska och det tyska språket och de konsekvenser dessa har för språkinlärningen. Kursen bygger på en kontinuerlig progression och kräver den studerandes ansvarstagande för sina studier, medvetenhet om sin språkinlärning samt stor självständighet.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande på seminarierna samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig och skriftlig examination, del 1 - 1 hp
Moment 2: Muntlig och skriftlig examination, del 2 - 3 hp
Moment 3: Muntlig och skriftlig examination, del 3 - 2,5 hp
Moment 4: Muntlig och skriftlig examination, del 4 – 1 hp

Förkunskapskrav

 • Tyska grundläggande kurs I

Övrigt

Kursen omfattar fyra delmoment som bygger på varandra. Moment 2 bygger på moment 1, moment 3 bygger på moment 2 och moment 4 bygger på moment 3.

Ersätter TY1063.

Summary in English

The course aims to lay the foundation for an ability to communicate in German. Upon completion of the course the students should be able to:

 • read and understand texts from different familiar every-day areas
 • understand the main content of slowly spoken German in every-day situations
 • interact in German orally in everyday situations
 • write simple cohesive texts on known subjects
 • demonstrate some knowledge of the link between culture, language and identity
 • use basic grammatical terms and idiomatic expressions, and use them in linguistic analyses
 • demonstrate an awareness of different learning strategies and use them in their langauge learning.