Kursplan

Tyska: Skriftlig språkfärdighet II

Kurskod
TY1050
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2012-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-21.
Reviderad
Reviderad 2019-12-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-12-20.

Mål

Kursen syftar till att de studerande skall befästa och ytterligare förbättra förmågan att använda det tyska språket i skrift. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs ska:
  • kunna uttrycka sig någorlunda korrekt skriftligt och med viss språklig variation kring innehåll hämtat från en mängd olika områden
  • kunna använda och anpassa skriftspråket till olika sociala, intresse- eller yrkesrelaterade sammanhang
  • kunna reflektera kring kontrastivt viktiga stilistiska drag i olika texttyper samt kunna upptäcka kontrastivt viktiga likheter och skillnader mellan svensk och tysk syntax
  • kritiskt kunna utvärdera det egna lärandet samt identifiera eventuella ytterligare kompetensbehov i ämnet

Innehåll

Kursen omfattar ett fördjupat studium av tysk formlära och syntax med fokus på skriftlig kommunikation och är uppdelad i två delmoment, modern tysk syntax och språk-användning i teori och praktik. I syntaxmomentet läggs tonvikten på kontrastivt viktiga skillnader mellan tyska och svenska. Inom den andra delkursen övas huvudsakligen över-sättning från svenska till tyska, men även andra typer av skriftliga övningar förekommer.

Examinationsformer

Löpande examination i form av inlämningsuppgifter, skriftligt prov i översättning och teoretisk grammatik.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering
Modern tysk syntax 4 hp
Språkanvändning i teori och praktik II, 3,5hp

Förkunskapskrav

  • Tysk grammatik med textkommentar, 7,5 hp, grundnivå samt Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp, grundnivå

Övrigt

Ersätter TY1012.